Alice Schneiter

just hours away - kallis

20 July 2017

 

 

 

 

 

Då är det dags :) Flyget om någon timma och raka vägen till "Kallis", hehe! Idag bjuds det på bl.a. Otto Knows, kommer bli magi! Pussen

Now it is about time :) The flight takes off in about an hour and at arrival, straight way to "Kallis", hehe! Today Otto Knows is on the meny, will surely be magic! xoxo

 

 

 

 

 


beautysleep mood

19 July 2017

 

 

 

 

 

 

Nu är det dags för lite skönhetssömn :) Packat och klart inför Gotland! Herregud, kommer bli en magisk trip torsdag-söndag! Järngänget som vi blir denna gång är återigen Oliva, Eloise och Isabelle :) Fyra tjejer i ett rum, haha! En hel del festande, en hel del solande och en hel del skratt kommer det absolut bli! Olivia hämtar upp mig tidigt imorgon, så nu är det bara natti natti! Pusssen

 

Now it is about time for some beautysleep :) I have already packed and I am ready for Gotland! Omg, it will be a magic thursday-sunday! The gang one again this year is Olivia, Eloise and Isabelle :) Four girls in one room, haha! Gonna be a whole lotta party, some sunbathing and so much laughter absolutely! Oliva will pick me up early in the morning, so good night! xoox

 

 

 


always on forward - thoughts

18 July 2017

 

 

 

 

 

Ibland känns det som jag alltid är på väg någonstans? Ikväll ska jag packa inför Gotland på torsdag morgon, en partyweekend :) Jag packar extra tidigt eftersom jag inte hinner på onsdag pga både jobb och träning :) Träning 3 gånger i veckan är ett måste för att känna mig på topp, haha! För några veckor sedan var jag i Marbella, nu blir det Gotland! Sommaren är underbar och ska verkligen njutas av så sista veckan i juli kanske det också blir Ibiza en långhelg om jag känner för att hänga med i ett plan ner dit? Älskar verkligen och resa, särskilt med skönt folk och se nya ställen och återuppleva de platser jag besökt förut. Vem vet, jag är ju såå himla ung fortfarande? Att leva kvar i Stockholm kanske inte är ett alternativ för mig? Allt hänger på jobb, fritid, familj, vänner och kärleken. Det gäller att känna sig flexibel och att allt är möjligt, sån är iaf min livsfilosofi! Pussen

 

Often it feels like I am constantly on the move somewhere? Tonight I will pack up for Gotland on a flight early thursday morning for a partyweekend :) I pack my stuff a bit earlier this time, due to wednesday all booked with work and gym :) The gym 3 times a week is a must for me to feel on fleek and get that energy I need, haha! A couple of weeks I was in Marbella, now off for Gotland! This summer is wonderful and I try to get the most out of it, so maybe I will also take an extended weekend to go to Ibiza, if I am up to it and there is a free space for me in the aircraft? I do love to travel, especially with a cool crowd and discover new places and revisit the places from the past. Who knows, I am soo young still? To live in Stockholm forever might not be an alternative for me? It is all up to work, leisure, family, friends and love. I adore to feel flexible and with the idea that everything is possible, that is my life filosophy anyhow! xoxo

 

 

 

 

 


pink party - gotland

17 July 2017

 

 

 

 

 

Roland Mouret and Herve Leger

 

Zimmermann and Needle & Thread

 

 

 

Ofta när jag funderar på mode kopplat till färgen rosa, funderar jag kring en bok av Fanny Ambjörsson som heter "Rosa - den farliga färgen"" Jag har läst hennes bok hur många gånger som helst. I boken betraktar hon färg utifrån ett kulturvetenskapligt begrepp och menar att färg är ett kulturellt fenomen, alltså något som huvudsakligen får mening i samspelet mellan människor. Färg bär inte bara på ett budskap, utan skapar också mening och sammanhang och påverkar omgivningen. Vad färgen gör och hur vi tolkar den är beroende av vilket samhälle och i vilken tid vi befinner oss. Rosa är inte harmlös och ofarligt utan är en ytterst verksam social motor som bl.a. organiserar och sorterar relationer och identiteter, skapar inne- och uteslutningar och generar motstånd. I fallet rosa menar Fanny att det handlar det ofta om strukturer kring genus (kön), alltså kulturella föreställningar om manligt och kvinnligt. Men också andra gränsdragningar som har och göra med sexualitet, ålder, klass, etnicitet och nationalitet. Dessa kopplingar och kollisioner, gränser och strukturer, gör rosa särskilt lockande att titta närmare på.

Rosa är också ett centralt tema i den samtida diskussionen om barn, genus och jämställdhet. Rosa har ofta genom historien kopplats till vulgaritet, ytlighet, billighet och genom detta betraktats som en symbol där föreställningar om kvinnlighet, arbetarklass och låg status sammanstrålar. Genusskapande innebär i stort att lyckas skapa och upprätthålla rätt sorts relationer. För pojkar har det tycks kräva mod, uthållighet och kanske till och med en lagom dos av världs-från-vändhet för att orka propsa på rätten att få delta i den rosa världen. En möjlig tolkning till att vissa flickor också tar avstånd mot rosa är förmodligen den låga status rosa haft eller har i omvärldens ögon. Inte heller flickor vill nödvändigtvis associeras med låg status. Kanske en kvinnlighet som bara handlar om att vara söt, gullig och kanske, framför allt, att bli betraktad och intresseras sig mest för sitt utseende. Färgen rosa är alltså en sorts markör för ett viss sorts kvinnlighet. Idag, och även om vi tar hänsyn till historia,  är det en förlegad syn att mode, utseende och kläder skulle vara kvinnointressen. Jag håller med Fanny om att den rosa färgen skapar rum och avgränsar rum. Den tänjer också på gränser, kanske gör den motstånd eller skapar alternativa livsrum. Det finns också en rosa politik som huvudsakligen verkar handla om att förändra innehållet i den rosa färgen, alltså att få rosa att associeras med styrka och självständighet snarare än med en svag kvinnlighet.

Nu när årliga "Pink Party" har dresskoden uttalad i färgen rosa, så börjar jag såklart titta runt efter årets outfit för mig! Jag vet inte om det är personlig smak eller att jag klär upp mig både för andra och mig själv som gör att jag har så svårt för starka rosa färgtoner? Varför tittar jag på lite mer diskret rosa modeplagg och accessoarer? Är det för att jag inte vill "sticka ut" för mycket eller är det för att jag vill förknippas med att vara en stark, självständig, intellektuell och välutbildad flicka? Aja, slut med analyser för idag! Här presenteras rosa mode, som jag tycker är superfint att själv bära! Pussen 

 

 

 

 

Aquazzura and Christian Louboutin

Valentino, GUCCI, Valentino and Tom Ford

 


Often when I think of fashion in the connection to the color pink I think about the book "Pink - the dangerous color" by Fanny Ambjörsson. I have read her book so many times in which she sees the color from a culture of scientific concepts and believes that color is a cultural phenomenon, that is something that primarily acquires meaning in the interaction between people. Color carries not only a message but also creates meaning and context and affect the environment. What color do and how we interpret it is dependent on the society, and in what time we live. Pink is not innocuous and harmless, it is an extremely active social engine which includes organizes and sorts the relationships and identities, create indoor and exclusions and generates resistance. In the case of pink Fanny says that it often involves structures of gender (sex) and  cultural beliefs about masculinity and femininity. And other distinctions that have to do with sexuality, age, class, ethnicity and nationality. These connections and collisions, boundaries and structures, are making pink particularly interesting to study closer.


Pink is a central theme in the contemporary discussion regarding children, gender and equality. Pink has often historically been been linked to vulgarity, superficiality, cheapness and through this regarded as a symbol in which the notions of femininity, working-class and low status converge. Gender creation means basically to create and maintain the right kind of relationships. For boys, it seems to require courage, perseverance and maybe even a healthy dose of anarchism  to take the right to participate in the pink world. One possible interpretation is that some girls are also avoiding pink, probably the low status pink has or has had in the eyes of the world. No girl necessarily want to be associated with low status. Perhaps a femininity that is all about being pretty, cute, and perhaps, above all, being viewed and interested in most of his appearance. The color pink is thus akind of marker for a certain kind of femininity. Today, and also with a look back in history,  I think it is an outdated view that fashion, appearance and clothes would be only regarded as women's interests.  I agree with Fanny that the color pink creates room and separates rooms. It also pushes the boundaries, perhaps making resistance or create alternative spaces in life. It is also pink politics that mainly seems to be about to alter the contents of the pink color in the order to get pink to be associated with strength and independence rather than with a weak femininity. 

 

 

Now that the annual "Pink Party" has the obvious dress code, color pink. Therefor I obviously start looking around for this year's outfit for me! I do not know if it's personal taste or the fact that  I dress myself both for myself and others that makes me disagree with strong pink tones? Why do I look after some more discreet pink fashion items and accessories? Is it because I do not want to "stand out" too much or is it because I want to be associated with being a strong, independent, intellectual and well-educated girl? Well-weil, end of analyzes for today! Here, pink fashion is presented, which I think is suitable for myself to wear! xoxo

 

All pictures from www.netaporter.com. Please click on image of your choice for a closer look.

 


too much to adore - louis vuitton - monday

16 July 2017

 

 

 

 

 

Louis Vuitton Travel

 

 

 

Måndagen börjar med en kort promenad ner till jobbet på Louis Vuitton! Det är en så himla skön känsla att se fram emot måndagar, se fram emot att omges av skönt folk, underbara kunder och alla himla fina modeprodukter! Jag skulle aldrig kunna välja bara en produkt från Louis Vuitton som jag själv skulle vilja ha, eftersom jag vill ha precis allt själv! :) Därför presenterar jag här bara ett litet urval av alla underbara väskor! Pussen

 

 

 

 

Louis Vuitton Capucines

 

 

 

Monday kicks off with a short walk down to work at Louis Vuitton. It is such an amazing feeling to look forward to mondays, look forward to be surrounded by amazing staff, lovely customers and such wonderful fashion! :) I could never choose one item from Louis Vuitton for myself, due to craving them all! :) Therefor here I just present a small selection of all the wonderful bags! xoxo

 

 

Louis Vuitton Petite Malle

 

 

 

All pictures from www.louisvuitton.com


sunday @ archipelago

16 July 2017

 

 

 

 

 

 

Nu är det dags! Om 10 minuter hämtar älskade Angie mig och vi ska ut till hennes landställe :) Stockholm är ju som vackrast på sommaren och den här söndagen är fullkomligt magisk! Var ska vi? Jo, det får ni gissa av bilden! Pussen

Now it is due time! In 10 minutes beloved Angie will pick me up for a drive to her country house :) Stockholm is beautiful during summer and this sunday is absolutely magic! Where are we driving? Well, take a guess by looking at the picture! xoxo

 

 


roger federer - go go go

16 July 2017

 

 

 

 

 

Idag är det dags att återigen bli historisk :) Roger Federer ska "bara" lira hem sin 8:onde Wimbledon titel! Kanske inte så "bara"? :) Vad inte alla vet är att jag levde för tennisen när jag var barn. Jag började spela när jag var 6 år lite sporadiskt och i grupp, kanske det bästa sättet att börja genom att leka tennis och få bollkänsla! Efter något år började jag spela allt mer och daglinen. Jag tror att jag alltid varit en sådan som går all-in, kanske? Sena kvällar gick jag och pappa till skolgården på en närliggande skola med ett stort plank som var utmärkt med himla snabba returer och snabbt underlag. Jag spelade också enormt mycket privat ensam med min supertränare Johan Kareld. Vissa veckor bara någon extra gång i veckan. Vissa veckor nästan dagligen? Underbara tider :)

När jag var 9 år kom ridsporten in i mitt liv :) Som tur var låg min tennisklubb och ridsportsanläggning bara några meter ifrån varandra på Kungliga Djurgården, så efter skolan blev det ofta först ett tennispass sedan ett ridpass! När jag var 11 år gav mina föräldrar mig ett val, satsa på någon av grenarna eftersom du kan inte gå all-in i båda! Eftersom min vänstra handled hela tiden fick lindas av Kareld eftersom den blev lätt överansträngd och inflammerad, så bidrog det till mitt val av ridsport. Tennisen lades helt åt sidan när jag fyllde 12 år och som överrasknings födelsedagspresent fick min ponny (shagaya/welsh mountain)! Lyckligast i världen:)

Så, jag har en viss bakgrund i tennis. Jag hade chans att satsa och bli framgångsrik enligt min tränare, men jag valde en annan väg som jag aldrig ångrat. Min största idol inom tennisen har såklart alltid varit Roger Federer. Jag är ju också medborgare i Schweiz så idag finns inget annat än att hålla tummarna för att dagens Wimbledon hamnar där den hör hemma, hos den bäste av dem alla, Roger Federer! Pussen

 

 

 

 

 

Today it's time to be historic, again :) Roger Federer will "just" take home his 8th Wimbledon title! Maybe not so much "just"? :) What not everyone knows is that I lived for the tennis as a child. I started playing when I was 6 years old a bit sporadic and in a group, maybe the best way to start by playing tennis and getting the feeling for the ball! After a year, I started playing more and almost dail. I think I've always been a person that goes all-in, maybe? Late nights I went to the schoolyard at a nearby school, with my father to play against a big wooden wall that was excellent with soo fast returns and hard ground. I also took a whole lot of private lection alone with my supercoach Johan Kareld. Some weeks only one extra time a week. Some weeks almost daily? Wonderful times :)

When I was 9 years old, the equistran sport came into my life :) Luckily, my tennis club and equestrian center were only a few meters apart at Royal Djurgården, so after school it was often a tennis lesson first and after that some dressage! As I turned 11 years, my parents gave me a choice, choose one of the sports because you can not go all-in in both of them!  As my left wrist often was sored and being wounded by Kareld, it became easily overloaded and inflamed, that contributed much to my choice of equestrian sport. So, the tennis was laid aside as I turned 12 years old and as a surprise birthday present got my first pony (shagaya / welsh mountain)! Luckiest girl in the world :)

So, I have some background in tennis. I had the chance to go all-in and become successful according to my coach, but I chose another path that I never have regretted. My biggest idol in tennis has of course always been Roger Federer. I am also a citizen of Switzerland so today there is nothing else to do besides keeping my fingers crossed so that today's Wimbledon trophy goes where it belongs, to the best of them all, Roger Federer! xoxo

 

 

 


gianni versace - today i light a candle

15 July 2017

 

 

 

 

 

Today we pay tribute to one of fashions genious, Gianni Versace! I light a candle and below I present some fashion from the last year of his own designs that we bought 1996/1997. A Gianni Versace Couture bag for my mother at the boutique in Bond Street and some Young Versace children clothes for me (just 2 years old) a dress and a pair of sandals. The world is missing a great master! xoxo

 

 

 


hairtalk @ salong vita

15 July 2017

 

 

 

 

 

After Hairtalk at Salong Bangs in May 2017

 

 

När det är helg, då är det dags för det som inte hinns med i veckorna. Eftersom jag den här veckan arbetat från morgon till kväll, så är det idag dags för ett hårstylist besök. Jag är verkligen hooked på hur tjockt och naturligt mitt hår känns sedan jag började med Hairtalk för några månader sedan. Då gjorde jag det på Salong Bangs, idag är det dags för Salong Vita. (Det finns tyvärr inte jättemånga frisörsalonger som rekommenderas från Hairtalk själva så urvalet är begränsat). Himla glad att jag lyckades få en tid på en lördag! :)

When it is weekend, then it is time to do all that stuff that are not time for during the weeks. This week I have worked from morning to late evening, so today it is time for a hairstylist appointment. I am truly hooked on how thick and natural my hair feels since I started with Hairtalk a couple of months back. Then I did it at Salong Bangs, today it is time for Salong Vita. (Sadly there are not so many hairsaloons with recommedation from Hairtalk themseleves so the choice is restrained). Sooo happy that I accomplished to get a booking on a saturday! :)

 

 

 

Me with a little "haircurtain" in Dubai Feb 2017

 

 

På bilden från Dubai ovan ser ni mitt naturliga hår, förutom en liten "hårgardin i längderna för att fylla ut". Även om mitt egna hår är långt nu, så känns det inte tillräckligt tjockt och det är därför jag först provade på den här enkla metoden :) Jag gillade enkelheten med metoden, problemet var när jag ville sätta upp håret och inte riktigt fick till det :)

In this picture from Dubai you see my natural hair, besides a little "haircurtain" to make the hair appear thicker. Even though my hair is really long now, it did not feel thick enought and that was the reason I tried this simple method :) I liked the simplicity with using this method, but I could not pull the hair up and get the right feeling :)

 

 

 

The shortest hair I ever had since childhood. All natural half short lengts on pictures from Miami and Dubai summer 2015.

 

 

Mitt hår var ganska slitet inför sommaren 2015, varvid jag bestämde att klippa av enormt mycket på längderna, särskilt när jag skulle på tre olika långa semestrar och ville leva i poolen och på beachen snarare än på land :) Jag trivdes med det "korta" håret ett tag även fast jag tror att det aldrig riktigt kändes som jag. Efter att alltid haft långt långt hår startade jag efter den sommaren att låta håret växa långt igen och nu är det lika långt som jag när jag var en cool 14-åring (se nedan) wiee! Pussen

My hair was in a bad mess before summer 2015, and I decided to cut it a lot, also as I was going on three long vacays and wanted to live in the pool- and beachlife :) I did like the "short" hair for a while even though I never felt that it was me. After having long hair all my life I started after that summer to let my hair grow long again and now it is as long as when I was in a cool 14 year old (see below) wiie! xoxo

 

 

 

 

Me 14, on the old apartments balcony at Banérgatan in Stockholm

 

 

 

 

 


crownprincess victoria - birthday fashion creation

14 July 2017

 

 

 

 

 

 

Även en sådan här dag när vi gratulerar Kronprinsessan Victoria på sin födelsedag, så finns såklart det kungliga modet som en del av manifestering av kungligheten. Enligt media är det den otroliga haute couture mästaren Pär Engsheden som står för klänning som representerar Kronprinsessan på sin dag på det allra allra mest förtjusande sätt :) Det var för mig i egenskap av modevetare självklart att Kronprinsessan skulle välja svensk nationell design. En sådan tilldragelse, i offentligheten som bevakas extra mycket av media och folket, är ett perfekt tillfälle att hylla Sverige.

Kronprinsessans klädsel, som har förändrats enormt sedan slutet av 2016 tills idag, har blivit en klar succe! För mig, som följt Kronprinsessans modemässiga utveckling de senaste 3,5 åren, så är denna förändring väldigt framgångsrik och bidrar till att inte bara svenska folket älskar Kronprinsessans nya stil! Äntligen har Kronprinsessans utvecklat en helt egen kunglig stil. En stil som också nyligen rönt stort intresse i utländsk media och framstående utländsk modemedia. Kronprinsessans nya stil har fått henne att framträda som en stilikon med egen stilmässig agenda som sticker ut! Nya färgval, nya mönster och framförallt ett fokus på synlighet med respekt för nationell design och hållbarhetsfrågor i både nya plagg, men även då hon själv börjat använda sig av vintage. Ett underbart sätt att marknadsföra varumärket Kronprinsessan Victoria, hennes intressen och engagemang, hennes kungliga roll och inte minst Sverige :)

Kronprinsessan Victoria gör ett enormt arbete och är verkligen en modern kvinna att beundra för sina insatser. Främst, förutom hennes kungliga uppdrag, tänker jag på hennes engagemang för miljöfrågor. Min utgångspunkt i min modevetenskapliga fil.kand uppsats var Kronprinsessans offentliga kungliga uppdrag och val av kläder till dessa. Slutsatserna i uppsatsen var att jag efterfrågade utveckling på flera plan i Kronprinsessans stil. Särskilt när modet är ett utmärkt medel för offentlig uppmärksamhet för Kronprinsessans engagemang och hårda arbete i dels sina kungliga uppdrag, men även viktiga hjärtefrågor på den offentliga scenen. För att nämna några av mina vetenskapliga förslag var det att Kronprinsessan skulle använda sig mer av svenskt mode, använda mer kläder som wowfactor med bl.a färger och tryck. Jag tog också upp förslag om användning av vintage ur ett hållbarhetsperspektiv och att Kronprinsessan, genom att vara mer modig och ”sticka ut” modemässigt, skulle dra uppmärksamhet till de frågor som hon är så engagerad i.

Utan att uppfattas som om jag sticker ut näsan alltför mycket, så verkar mitt uppsatsarbete om Kronprinsessan Victorias klädsel haft en viss påverkan, särskilt när jag vet att hon fått ta del av den. Eller kan det bara vara en tillfällighet att den nya stilen, som nu blir så uppmärksammad och har utvecklats en hel del sedan jag började skriva på uppsatsen i oktober 2016, har förändrats påtagligt under precis samma tid. Den traditionella svenska modepressen, som jag kritiserade i min uppsats, för att inte bevaka Kronprinsessans modeval, har också genomfört stora förändringar i sin bevakning av Kronprinsessans stil och bevakar nu tydligare de svenska kungligheternas modeval.

Aldrig tidigare hade samtida svenska kungligheter och mode vetenskapligt analyserats djupt och teoretiskt med en jämförelse med andra samtida europeiska kungahus och med bakgrund ur historiens kungligheter och mode. Fokus i intervjuer, enkäter och bildmaterial låg på Kronprinsessan Victoria och hennes klädval i skapande av image och för henne i egenskap av varumärke. Uppsatsens vetenskaplighet hade varit omöjlig om jag inte fått den otroliga förmånen och stora förtroendet att få komma nära Kronprinsessan Victorias klädstil i ett generöst arbete i samarbete med bl.a. Kungl. Hovstaternas representanter. Under mitt arbete med uppsatsen så var jag därför väldigt noga att dela med mig av alla utkast, löpande till Kungl. Hovstaterna, för både att uppnå högsta möjliga vetenskaplighet men även transparens. 

Vad skrev Stockholms Universitet och Institutionen för Mediestudier om min uppsats? De skrev bl.a: En ambitiös uppsats om ett hittills knappt beforskat ämne av vikt för svensk samtida modekultur. Uppsatsen spänner över ett stort materialområde, från intervjuer till pressbilder och en utställning och använder en flexibel metod i sin analys där intressanta observationer och tankar knyts till relevant tidigare forskning. Du visar självständighet och originalitet samt stort engagemang i ditt tänkande. En viktig insats som präglas av engagemang och kreativt självständigt tänkande. Uppsatsen i sin helhet hittar ni på Stockholms Universitets bibliotek, här!

Självklart fortsätter jag att följa Kronprinsessans representation igenom modet! Ibland har jag till och med drömmar att senare i livet doktorera i ämnet "Kunglig garderob" :) Jag tror med den snabba förändring som skett i hennes klädval sedan hösten 2016, så går kurvan bara uppåt och hennes stil kommer att fortsätta att utvecklas! Jag hoppas den dagen kommer när hon tar över kronan som den främsta stilikonen av de Europeiska kungahusen :) Inte bara för henne själv, hennes familj, hennes folk och land, utan också för att sätta fokus på frågor kring miljö och hållbarhet över hela världen! Pussen

 

 

 

 

 

 

On such a wonderful summerday as we congratulate Crown Princess Victoria on her birthday, of course the royal fashion plays one role in the manifestation of royality. According to media, it is the incredible haute couture master Pär Engsheden, who has been choosen to represent the Crown Princess on her birthday in the most delightful way :) It was for me, as being a fashionscientist, perfectly clear that the Crown Princess would choose Swedish national fashiondesign. Such a public event, followed extensively by both media and people, is a perfect opportunity to pay tribute to Sweden.

The Crown Princess's clothing has changed enormously since the end of 2016 up until today and this change is a certain success! For me, who has been doing resarch about the Crown Princess's fashionable development in the last 3.5 years, this change has been successful  not only from the perspecive that the Swedish people love her new style! Finally, the Crown Princess has developed her own royal style. A style that also recently has started to attract great interest in foreign media and prominent foreign fashionmedia. The Crown Princess's new style has made her appear as a styleicon with her own stylish agenda which stands out! New color choices, new patterns and above all a focus on visibility with respect for national design and sustainability issues in both new garments, but also in her choice to start using vintage. A wonderful way to market the Crown Princess Victoria brand, her interests and dedications, her royal role and not at least, Sweden :)

Crown Princess Victoria work very hard and is truly a modern woman to admire for her efforts. First of all, besides her royal duties, I think of her commitment in environmental issues. My starting point in the research was the Crown Princess's dress choices for her public royal duties. The conclusions of the analysis were that I wished for a development, on several points, concerning the Crown Princess's style. Particularly as fashion is a great way to draw public attention. To show all the Crown Princess's commitments and hard work,  partly her royal duties, but also those so important issues close to her heart. Some of mine scientific suggestions in the essay was about how the Crown Princess should use more of Swedish fashion, use more clothes with an wowfactor in bright clear colors and prints and I also put forward strong suggestions for her starting using vintage from a sustainability perspective. I also wrote about that the Crown Princess, by being more courageous and "standing out" fashionably, would draw attention to the issues she is so engaged in.

Without being too presumtious (I hope), my resarch seems to have influenced the Crown Princess Victoria's attire in some extent, especially as I got informed about her reading it. Or it may only be a coincidence that the new style, which is now becoming so noticeable and has developed a lot since I started writing the paper more than half a year ago, has changed significantly during that very same time. The traditional swedish fashion press, which I criticized in my essay, in order of not writing enough about the Crown Princess's fashion choices, has made major changes in its focus now being drawn to the Crown Princess's style and now more clearly monitors the fashionable choices of all the Swedish Royals.

Never before had contemporary Swedish royalty and fashion been theoretical analyzed, also in comparison with other contemporary European royal families and with a look back in the history of royalty and fashion. The focus with interviews, questionnaires and visual material lay on the Crown Princess Victoria and her fashion choices in the creation of her image and her as a brand. The scientific depth of the essay would have been impossible to reach unless I had the great privilege and the trust to get close to Crown Princess Victoria's dress choices in a generous transparence from the collaboration with, among others, The Royal Court representatives. During my work with the essay, I was therefore very open during my research and shared all my drafts with the Royal Court, to achieve the highest level of truth but also, transparency.

What did the Stockholm University and its Institution for Media studies write about the essay? Well they wrote for instance: An ambitious essay on a hitherto barely researched topic of importance to Swedish contemporary fashion culture. The essay covers a wide range of materials, from interviews to press and an exhibition and use a flexible approach in its analysis, where interesting observations and thoughts are linked to relevant prior research. You show independence and originality and great commitment in your thinking. This is an important work that is characterized by commitment and creative independent thinking. The essay you find at the Stockholm University Library, here!

Of course, I will continue to follow the Crown Princess's representation through fashion! Sometimes I even dream about, that later in life, achive a fashion Ph.D with the subject "Royal wardrobe" :) I think of the rapid change in her clothes choices since the autumn of 2016 and how the prognosis seems to only continue upwards and her style will evolve further! I hope that day comes when she takes over the crown as the premier style icon of the European Royal Houses :) Not just for herself, her family, her people and country, but also for putting focus on the environmental and sustainability issues in the entire world! xoxo

 

Pictures from www.svt.se and www.svenskdam.se.

 

 


h&m x erdem - new collaboration

13 July 2017

 

 

Erdem Moralioglu, Baz Luhrmann and Ann-Sofie Johansson, H&M’s creative advisor.

 

 

Nu har det blivit offentligt att H&Ms nya designsamarbete blir med Erdem :) Himla lyckat om ni frågar mig som tycker att Erdem alltid gör så speciellt vackra och romantiska plagg :) Kollektionen släpps den 2a November och vill ni läsa mer om samarbetet, följ länken till Vogue! Pussen

Now it is official that H&M has a design collaboration next up with Erdem :) I do love this choice and if you ask me Erdem always creates the most beautiful and romantic garments :) The collection will be available at the 2nd of November and if you wanna know more, follow the link to Vogue! xoxo

 

 

 

 

 

 

Bara för att ni ska få en idé av vad Erdem står för och hur kollektionerna kan se ut, så visar jag några exempel från senaste Erdem kollektionen ss2018 Resort nedan!

And just so you will get some idea about Erdems design and how the collections has been presented I show belove some examples from the Erdem collection ss2018 Resort!

 

 

 

Erdem

 

 

All pictures from www.vogue.co.uk. Please click on image of your choice for a closer look.

 

 


tbt - birds of a feather flock together

13 July 2017

 

 

 

 

Idag blir det en liten TBT! Mitt älskade landställe i skärgården där jag sedan barn alltid har känt mig fri och lycklig! Jag såg fram emot att ta båten dit i helgen men det går inte eftersom jag har en hel del ärenden som måste göras och som jag inte hinner med i veckorna längre. När jag är på landet tar jag mig alltid tid för att få ny underbar energi och filura över livet i stort. Ofta tänker jag på kärleken såklart :) Ofta också på att uttrycket "Lika barn leka bäst" verkligen stämmer och att jag faktiskt träffade denna spegelbild av mig själv en gång :) På sommaren på landet är det Melissa Horn som jag oftast somnar till! Hennes musik är fullkomligen magisk i allt från melodi, hennes röst och de underbara texterna! ÄlskarT

 

Today is the day of a little TBT! My beloved country house in the archipelago where I since childhood has felt so free and blessed! I was really looking forward to take the boat there this weekend, but I have so many errands that has to be accomplished this weekend. While in the archipelago I always take time to regain such wonderful energy and think alot about life in general. Often I think about love ofc :) Often also about how the expression "Birds of a feather flock together" it soo true and that I actually met this reflection of myself once :) During the summers I tend to listen even more to Melissa Horn, as always before falling asleep! Her music is absolutely magic in everything from melody, her voice and the wonderful lyrics! Love it!

 

 

 

 

 


louis vuitton - tambour horizon

13 July 2017

 

 

 

 

 

Alltså, den här klockan från Louis Vuitton verkar fullkomligen otrolig i alla sina funktioner! Sedan är det inte helt fel att den är så himla snygg, kommer i så många olika modeller och att kampanjen är fotograferad av en av mina personliga favoritfotografter, nämligen svensken Mikael Jansson :) Magiska bilder och det känns som win-win hela vägen! Pussen

 

 

 

 

Omg, this watch from Louis Vuitton seems absolutely amazing in all its functions! Another thing is that it feel even more great as it is so beautiful, avaiable in so many different models and that the campaign is shot by one of my personal favs of fashionphotographers, swedish Mikael Jansson :) Magic pictures and I get a sense of win-win all the way! xoxo

 

 

 

 

All pictures from www.louisvuitton.com. 

 

 


update from the catwalks - reflections

12 July 2017

 

 

 

Raf Simons ss2018 Menswear

 

 

Reflektion 1: Jag har ju alltid varit en stor beundrare av Raf Simons. Det geniet bemästrar alltifrån minimalism till överdådiga klänningar inom haute couture. Det har han redan klart bevisat, att han är en konstnär som rör sig över hela modefältet. Nu ser jag lite extra beundrande på hans senaste kollektion. Är Simons ute efter att bevisa att kläder inte bara är gjorda för bra väder? Är han ute efter att visa att modet inte bara har säsonger utan även har en anpassning utefter väder inom säsonger? Ingen aning, kanske vill han visa att det gamla uttrycket: "Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder" även stämmer inom modevärlden med sin kollektion. Simons gör himla superba modemässiga uttryck oavsett väder, det kan jag iaf slå fast :) Uppfräschande och modernt!

Reflektion 2: Jag har alltid ansett Krizia stå för ett vackert modemässigt uttryck som bara utstrålar lyx och klass. När jag tänker Krizia tänker jag ofta Hermes (om jag är tvungen att jämföra). Därför känns det så himla konstigt att märket inte får större erkännande och blir bättre representerat i Sverige? Senaste kollektionen är inget undantag! Krizia ger mig den där lite extra lyxiga känslan som jag fortfarande känner mig för omogen att bära, men å andra sidan ser framemot ska matcha min mer mogna livsstil i framtiden! Förtjusande med andra ord! xoxo

 

 

 

Krizia ss 2018 Resort

 

 

Reflection 1: I've always been a great admirer of Raf Simons. He masters the fashion field from minimalism to sumptuous haute couture dresses. He has already clearly shown that he is an artist who moves throughout the entire fashion field. Now I'm admiring his latest collection. Is Simons trying to prove that clothes are not only made for good weather? Is his wish to show that fashion does not only have seasons but also has a alterations for weather within the seasons? No idea, maybe he wants to show that the old swedish expression: "There is no bad weather, only bad clothes" also is adaptable to the fashion world with his latest collection. Simons creats superfashionable expressions irrespective of the weather, that is for sure can :) Rejuvenating and Modern!

Reflection 2: I have always considered Krizia to stand for a beautifully fashionable expressions that of luxury and class. When I think of Krizia, I often think Hermes (if I have to even compare). So why does it feel strange that the brand does not get greater recognition and is better represented in Sweden? This latest collection is no exception! Krizia gives me that little extra luxurious feeling that I still feel uncomfortable to wear, but on the other hand are looking forward to match my more mature lifestyle in the future! Adorable in other words! xoxo

 

 

All pictures from www.vogue.com. Please click on image of your choice for a closer look.

 

 

 


ready for work

12 July 2017

 

 

 

Slängde på mig en hoodie och ska snart vandra ner till jobbet! Igår var jag så himla trött eftersom vi började tidigt på Louis Vuitton med en inventering och sedan full fart som vanligt :) Kanske är det också en ny arbetsplats, nya arbetskamrater och en hel del att lära sig som gör att när jag kommer hem sent på kvällarna är jag helt slut. Efter jobbet vankades middag med min far på Itamae och sedan raka vägen hem, i säng och sov som en prinsessa väldigt tidigt på kvällen! Idag vaknade jag helt utvilad och känner mig verkligen pepp och stark! Pussen

I put on a hoddie and are about to walk down for work! Yesterday I was so exhausted due to an early start at Louis Vuitton with an inventory and then the regular work that was busy busy as usual :) Maybe its because I have a new jow with new colleagues and so much to learn that are the reason for me being so tired in the evenings. After work I grabbed a dinner with my father at Itamae and then straight home, straight to bed and slept like a princess very early in the evening! Today I wook up so refershed and with a feeling of strenght and excitement! xoxo


are the world ready - dolce & gabbana?

10 July 2017

 

 

 

 

PICTURE FROM ARTICLE AT WWW.VOGUE.CO.UK. COURTESY OF DOLCE & GABBANA. PHOTOGRAPH BY JASON LLOYD-EVANS

 

 

Jag fullkomligen älskar, och följer underbara Suzy Menkes krönikor om modets underbara värld i Vogue UK. Nu har hon skrivit en artikel om Dolce & Gabbanas kollektion Arta Sartoria, följ länk här! Menkes berättar bland annat att: 

"Ett byte av vardagsklädsel till den internationella kostymen har varit ett bevis för en man som har lyckats - i nästan ett sekel. Hon berättar om Dolce & Gabbanas presentation av Alta Sartoria - vilket betyder "hög klass av formell klädsel" på italienska - visar hur världen förändras. Snarare än att dela upp kollektionen i formell och smart casual, var ensemblerna sammanlagda med högkvalitativt handarbete och kunde sträcka sig från en enkel T-shirt broderad med "Monreale" till storslagna mönster som replikerar de mauriska och bysantinska dekorerade pelarna i katedralens kloster där Domenico och Stefano var värdar vid middagen. Båda designerna är passionerade om sitt couture-projekt, skriver Menkes och Domenico pratade lyriskt om vikten av mänskliga förbindelser i en modevärld av mäktiga varumärken. "Mode är inte marknadsföring; Det handlar inte om pengar, pengar, pengar. Mode är kärlek ", berättade designern. Han fortsatte att prata om hans beundran för Giorgio Armani och Gianni Versace och sade, "Versace var vid sin kontorsdörr klockan sex varje dag. Det är kärlek. "Förbindelsen till religiös tro omfattade jackor, jackor och toppar med kristen ikonografi. Menkes skriver att konceptet var att katedralen, med sina arabiska plattor och barockdekorationer, var en utgångspunkt i Dolce & Gabbanas tänkande process av Siciliens långa arv i att absorbera olika kulturer. Idén var en integreradande del av en uppdelad helgen med utställningar som inkluderade herrkläder, damkläder och smycken för båda könen. Sedan det nya årtusendet har männens garderober öppnat sig för oväntade färger, tyger och stilar. Men världen har inte varit redo att klä sig över rtw, inte till höjden av det lyxigaste skräddarsydda. Med alla sina färdigheter med det skräddarsydda har duo nu hittat ett sätt att komma under huden hos en global generation som inte är så intresserade längre av den "gråa uniformen".

Jag undrar, även om jag är förtrollad av Arto Sartoria, vad kollektionen kan ha för påverkan på samtiden och framtiden vad det gäller just kopplingen till en förändring av "uniform" i maktens korridorer, eller kanske nedrivning av en mur mellan rtw och haute couture? Kan modet förändras så snabbt att det skulle vara accepterat att klä sig på detta underbara sätt i ex.vis bank- och politiker världen. Kort sagt, i maktens korridorer! Eller ska jag se kollektionen som ett vackert anti-mode? Eller kanske ett mode som bara kommer att röra sig inom modets innersta egna kretsar?

Jag är inte alls förvånad att det är Italien som gör att modefrågor som dessa dyker upp med visningar av sådan karaktär som Dolce & Gabbanas Arto Sartoria. När jag tänker italienskt mode, så drar jag medvetet hela tiden paralleller till litteratur i ämnet. Jag funderar mycket kring den italienska renässansen, eller guldåldern som den också kallas, då Italien var föregångare modemässigt och resten av världen låg kvar i medeltiden. Rosa Genoni, en profil inom akademisk modevärld, såg modet som både ett politiskt och ekonomiskt fenomen och faktiskt som en dominerande kraft i lokala och nationella ekonomier lika mycket som det är idag. Mode, var både allvarligt och ett företagande. En annan framstående italienare inom området, Manzini, tog en annan approch genom att belysa det faktum att mode är en personlig och intim upplevelse. Inga andra föremål är så nära vår hud och nära till vår dagliga verksamhet som kläder och accessoarer. Kläder har egna betydelser för bäraren av kläderna, vare sig det är medvetet eller omedvetet. Mode är också, entligt både Genoni och Manzini, en seriös verksamhet som har en historia och hänger samman med frågor om jaget och nationell identitet. Mot bakgrund av dessa framstående personer inom modet och italiensk historia vill jag också tillägga Paulicellis diskussioner kring det egna jaget och nationell identitet och att varje stil är associerad med ett visst land, dess folk och kultur. Paucelli menar att detta är vad som utgör och kallas deras nationella karaktär och alltid är baserat på en lång historia som kan följas genom utvecklingen av modet. Mode har haft en nyckelroll i skapandet av offentlig-, nationell- och könsidentitet i Italien samt i bildningen av stereotyper och mytologier. 

Min personliga åsikt i ämnet är att Dolce & Gabbanas Arto Sartoria är en uppvisning av makt, skönhet och framåtblick. Deras modernitet ligger i deras erkännande av italiensk historia i nytolkning och med ett framtidshopp. Jag ser också kollektionen som ett utmärkt anti-mode på det sättet att jag anser att detta mode faktiskt förskönar alla män, oavsett läggning. Jag känner att Arto Sartoria är ett uppfriskande fläkt att ta på allvar och ett viktigt ställningstagande i dagens lyxmode, som tyvärr går alltmer i riktningen där "snabbt mode" (att vara först) verkar flytta fram barriärerna på bekostnad av innovation, hantverk och kvalitet men också på bekostnad av kunskap av historien i skapandet av framtiden. Sedan får vi väl se om, eller kanske när, den gråa uniformen kastas åt sidan av de som tidigare ansett den vara beviset på framgång och därför eftersträvansvärd? Slutord om kollektionen får för mig bli: Bravissima!! 

 

 

PICTURES FROM ARTICLE AT WWW.VOGUE.CO.UK. COURTESY OF DOLCE & GABBANA. PHOTOGRAPH BY JASON LLOYD-EVANS
 

 

I absolutely adore, and always follows wonderful Suzy Menkes chronichles about the adorable world of fashion in British Vogue. Now she has come up with an artichle about Dolce & Gabbana collection Arta Sartoria, follow link here!

Menkes tells about for instance: Swapping local dress for the international business suit has been the mark of a man who has made it – for nearly a century. She expresses that watching Dolce & Gabbana’s presentation of Alta Sartoria – meaning “high-level formal wear” in Italian – you can see how the world is changing. Rather than divide the collection into formal and smart casual, the ensembles were all put together with high-level handwork and could range from a simple T-shirt embroidered with “Monreale” to magnificent patterns replicating the Moorish and Byzantine decorated pillars in the cathedral cloisters, where Domenico and Stefano hosted a sit-down dinner. Both designers are passionate about their couture project, writes Menkes,  and Domenico waxed lyrical about the importance of human connections in a fashion world of mighty brands. “Fashion is not marketing; it is not about money, money, money. Fashion is love,” said the designer. He went on to talk about his admiration for the independence of Giorgio Armani and Gianni Versace, saying, “Mr Versace was at his office door at six o’clock every day. This is love.” The connection with religious faith included coats, jackets and tops with Christian iconography on the back. Menkes writes that the concept was that the cathedral, with its Arabian tiles and Baroque decoration, was a starting point in Dolce & Gabbana’s thinking process of Sicily’s long heritage of absorbing different cultures. And that idea was integral to this section of the four-part weekend of shows that included menswear, womenswear and jewellery for both sexes. Since the new millennium, men’s wardrobes have opened up to unexpected colours, fabrics and styles. But that has been in ready-to-wear, not at the height of bespoke tailoring.For all their skills at plain tailoring, the duo has found a way of getting under the skin of a global generation not so in love with the plain gray office suit.

I wonder, though I am enchanted by Arto Sartoria, what the collection influence might be for the present and future as regards to the connection of a change in "uniform" and a take-down by the border dividing rtw and hautecouture?  Can fashion change so quickly that it would be accepted to dress in this wonderful way, for example, at the offices as for example in a bank or by politics. In short, by those of worldpower? Or should I see the collection as a beautiful anti-fashion? Or maybe a fashion that will only has its place within fashion's own circles?

I am not surprised at all that it is Italy that makes fashion modernity like these appear with collections of such strong character as Dolce & Gabbanas Arto Sartoria. When I think about Italian fashion, I consciously keep in mind parallel to literature on the subject. I think a lot about the Italian Renaissance, or the Golden Age, as it is also called. When Italy was a precursor of fashion and the rest of the world remained behind and still in the Middle Ages. Rosa Genoni, a profile in the academic world of fashion, saw fashion as both a political and economic phenomenon and actually as a dominant force in local and national economies as much as it still is today. Fashion was both serious and entrepreneurial. Another distinguished Italian in the area, Manzini, took another approch by highlighting the fact that fashion is a personal and intimate experience. No other items are so close to our skin and close to our daily activities as clothes and accessories. Clothing has its own meanings for the wearer of the clothes, whether it is conscious or unconscious. Fashion is also, according both to Genoni and Manzini, a serious business that has a history and is related to issues of self and national identity. In view of these distinguished people in fashion and Italian history, I also want to add Paulicelli's discussions about the own self and national identity and that each style is associated with a particular country, its people and culture. Paucelli believes that this is what constitutes and is called their national character and is always based upon a long history that can be traces from the development of fashion itself. Fashion has always had a key role in the creation of public, national and gender identity in Italy as well as in the formation of stereotypes and mythologies.

My personal opinion on the subject is that Dolce & Gabbanas Arto Sartoria is a manifest of power, beauty and forward-looking. The modernity lies in the designers recognition of Italian history in a new interpretation and with a open mind for the future and the refreshing blurr between rtw and haute couture. I also see the collection as an excellent anti-fashion in the sense that I think this fashion actually exudes all men regardless of their sexual preferences, without focusing on screaming it out. I feel that Arto Sartoria is a collection to take seriously and that it has an important position in today's luxury fashion, which unfortunately for me increasingly are going sadly in the direction where "fast fashion" (to be the first) seems to become more important and at the expense of innovation, craftsmanship and quality. But also in a fashionworld that puts "fast fashion" in the front at the expense of knowledge of history in the creation of the future. Then we have left to see when, or maybe if, the grey uniform will be cast aside by them who historically has seen that garment as the proof of success and therefor desirable? My final word on this topic about the collection is: Bravissima !!

 

 

 

All pictures from article mentioned in post at www.vogue.co.uk. Please click on image of your choice for a closer look.

 

 


lazy sundayz - family 1st

09 July 2017

 

 

 

 

 

Söndagen började på morgonkvisten med en frukost och rasta Krispy när jag kom hem kl 5 på morgonen :) Tycker det är så himla skönt med rutiner och att aldrig missa en måltid. När jag vaknade upp vid 13, så blev det en brunch med mor min på stammisfiket vid grannhuset, nämligen Cafe Foam, himla gott som vanligt. Därefter tog jag en långpromenad med min far och Krispy. Söndagskvällen har spenderats med middag och SKAM maraton med mor min! Himla perfekt söndag för mig eftersom jag älskar att hänga med min lilla familj! Pussen

 

This sunday started up early with breakfast and walking the dog as I got home 5 o´clock in the morning :) I do like daily routines and never missing out on a meal. As I woke up at 13, me and my mum grabbed a brunch at our local neighbourcafe, Cafe Foam, delicious as usual. After that I took a long walk with my father and Krispy. Sunday evening was spent with dinner and a SKAM marathon with my mother! Such a perfect sunday for me spent with the best little beloved family! xoxo

 

 

 


feeling you saturday

08 July 2017

 

 

 

 

 

Jag har verkligen ett sådant weekend mood :) Fredagskvällen var underbar tillsammans med goa gamla vänner, hehe! Nu är det dags för ett lite chill dagsparty på Mr French. Kommer ta det bra lugnt för det känns som jag måste vila mig i form inför nattens festligheter. Pussen

 

 

I really have such a weekend mood :) Friday evening was marvellous together with some old friends, hehe! Now, time for a chill dayparty at Mr French. I will take it soo easy as I really need to rest and gain for tonights festivites. xoxo

 

 

 

Picture from Mr French from website www.mrfrench.se. Please click on image of your choice for a closer look.

 

 


train to gain

06 July 2017

 

 

 

 

 

 

Direkt efter jag slutade jobbet vid halv 7, så var det raka vägen till gymmet för ett svettigt pass tillsammans med några vänner :) Även om jag kanske hellre skulle tagit lite mer bubble med mina arbetskamrater så är det är skönt att komma in i rutiner som fungerar. Nu när jag arbetar heltid, så har jag gymmet inbokat tisdag, torsdag och lördag. Däremellan, om det finns tid över så försöker jag trycka in några sköna pws runt underbara Djurgården tillsammans med mitt lilla monster Krispy! När jag gymmar brukar jag alltid börja med mellan 30-60 minuter (beroende dagsform) på crosstrainern alternativt springa på löpband. Efter kondition så delar jag upp kroppen i olika dagar och fokuserar resterande del av gympasset på styrketräning. Det är ett upplägg som verkligen passar mig :) 

Om jag inte tränar så blir jag inte hungrig och då förlorar jag genast mycket i vikt och inte bara det jag blir liksom mjuk, mindre tajt och benigt smal haha! Jag älskar istället den där känslan av att vara vältrimmad och ändå hälsosam. Vad det gäller kosten har jag aldrig förstått människors hysteri kring vikt och mat? Jag skulle aldrig kunna leva utan glass, mörk choklad och franska ostar, mums! Jag har till och med svårt för att förstå diskussioner och fokus på mat, annat än när det är fråga om att prata positivt kring mat som t.ex. underbara rätter eller recept! En sak jag inte kan förstå är att man kan prata om andra personers vikt och utseende på ett negativt sätt? Jag har hjälpt flera vänner med ett kostschema och förslag på aktiviteter för rörelse, men först efter att de själva tagit upp saken och frågat om hjälp och ideer. Det är faktiskt så att när kroppen mår bäst och är i balans, då presterar man som bäst på jobbet och orkar även hitta på massa roligt i vardagen. Ingen trollformel där utan bara enkel matematik! Pussen

 

 

 

 

 

 

Immediately after I finished work at half past seven, it was just time to hit the gym for a hot session along with friends :) Even though I might have chilled instead with some more bubble together with my colleagues, I like to get into routines thar works out for me. Now that I work full time, I have the gym booked Tuesday, Thursday and Saturday. In between, if there is time over, I try to take some beautiful pws around the wonderful Djurgården together with my little monster Krispy! When I'm training, I usually start with between 30-60 minutes (depending on day mode) on the crosstrainer or run on treadmill. After fitness, I split the body for different days and focus the remaining part of the time at the gym on weight training. It's a layout that really suits me :)

If I do not exercise I do not get hungry enought and I'll lose a lot of weight immediately and will become soft, less tight and bony narrow haha! Instead, I love that feeling of being well-trimmed and yet healthy. As far as diet is concerned, I have never understood people's focus about weight and food? I could never live without ice cream, dark chocolate and french cheeses, mums! I even have difficulty in understanding negative discussions and focus on food, escept when it comes to talking positively about food such as wonderful dishes or recipes! One thing I can not agree with at all is people talking about the weight and appearance of other people in a negative way? I have helped several friends with healthy food plans and suggestions for activities for movement, but only after they have raised the matter and asked for help and ideas. For sure, when the body is as best and  in balance, one performs better at work and can also have energy left for a lot of fun in everyday life. No magic formula there, just simple math! xoxo

 

 

 

 


best looks - couture s/s2017 - update IV

06 July 2017

 

 

 

 

Zuhair Murad

 

En ytterligare uppdatering av veckans haute couture visningar. Som vanligt visar jag de bästa looksen utifrån min personliga smak. Vissa kollektioner är så underbara, så då blir det lite fler bilder i posterna helt naturligt. Zuhari Murad har visat just en sådan helt magisk kollektion som bara måste presenteras här i fler looks :) Pussen

 

 

Elie Saab

 

Yet another update of this weeks haute couture catwalks. As usual I present the best looks from my personal taste. Some collections are so wonderful, that they are represented in the posts by more pictures naturally. Zuhari Murad has shown that type of magic collection which has to be presented here in more looks :) xoxo

 

 

Fendi

 

Valentino

 

All pictures from www.vogue.com. Please click on image of your choice for a closer look.

 


busy busy - happy happy

05 July 2017

 

 

 

 

 

Det är just nu sådana dagar som gör mig lite extra glad att gå till jobbet. Det är tar självklart lite tid att lära sig så mycket som möjligt om Louis Vuittons historia, arv, hantverk, produkter och inte minst atmosfären som jag nu är en del av och ska bidra positivt till, både för arbetskamrater och kunder. Det är också ett väldigt spännande och genuint arbete där jag ges tid att tränas upp och lära mig så mycket som bara är möjigt av min mentor och mitt team, suveränt. :)

Igår, efter arbetsdagen, sprang jag på mina gamla chefer på Imagegroup, Conny och Eva :) Blev ett litet pusskalas och det märks att jag varit riktigt uppskattad. De berättade återigen att jag alltid är välkommen tillbaka till Imagegroup. Gulliga dom! 

För att knyta ihop säcken med detta inlägg: Jag älskar mode! Det man älskar är det som man vill vara nära, dagligen! Louis Vuitton är mitt liv nu och jag hoppas vi kommer ha en lång romans, vem vet kanske livslång kärlek?! Pussen

 

These are such days that makes me a little bit extra happy walking downtown to my work. Certainly, it takes time to learn as much about Louis Vuitton's history, heritage, crafts, products, and not least about the special atmosphere that I'm now part of and will contribute positively to, both for coworkers and customers. It is also a very exciting and genuine task where I get the opportunity for time to train and learn as much as possible by my mentor and my team, amazing. :)

Yesterday, after a day at work, I ran into my former bosses at Imagegroup, Conny and Eva :) We had somewhat of a cheek kissing moment and I know for sure I was really appreciated. They once again told me that I am always welcome back to Imagegroup. Cuties!

To tie the knot with the idea of this post: I love fashion! Your love is who you want to be close to, daily! Louis Vuitton is my life now and I hope we will have a long romance, who knows maybe a lifelong relationsship ?! xoxo

 

 


Couture fall 2017- best looks - update III

05 July 2017

 

 

 

Chanel

 

Ulyana Sergeenko

 

Alexandre Vauthier

 

Armani Privé

 

All pictures from www.vogue.com. Please click on image of your choice for a closer look.

 


fashion looks - monday - love em

04 July 2017

 

 

 

Balmain with collection 2018 Resort.

 

 

Här presenteras ett flertal olika looker från olika sorts kollektioner. Det här är alltså mitt urval av det bästa från måndagens visningar! Pussen

 

 

Monique Lhuillier collection s/s 2018

 

Ralph & Russo with collection f/w 2017 Couture.

 

 

Here I present many different looks from all sorts of collections. This is my choices and picks from the best on the runways yesterday! xoxo

 

 

 

Iris Van Herpen with collection f/w 2017 Couture.

 

Alberta Ferretti Limited Edition with collection f/w 2017 Couture.

 

All pictures from www.vogue.com. Please click on image of your choice for a closer look.

 


the world of couture - christian dior - fall 2017

03 July 2017

 

 

 

 

 

 

 

Den här uppdateringen av den underbara couturen tillägnas helt till Christian Dior. Älskar fullkomligen hela kollektionen. Är ni på plats i Paris så får ni inte missa utställningen "Designer of Dreams" som öppnar den 5 juli, alltså imorgon, och pågår ända till januari! Läs mer om utställningen via länk r! Pussen

 

This update of the wonderful couture is just about Christian Dior. I adore the entire collection amazingly. If you happens to be in Paris you must not miss out on the exhibition "Designer of Dreams" that opens up the 5th of July, tomorrow, and runs until January! Read more about the exhibition thru link here! xoxo

 

 

 

 

All pictures from www.vogue.com. Please click on image of your choice for a closer look.

 

 

 

 

 


rodarte - spring 2018 rtw - wow

03 July 2017

 

 

 

 

 

Alltså wow, den här kollektionen av Rodarte verkligen pratade klarspråk till mitt modehjärta! Jag säger bara wow och baaam, ord räcker egentligen inte! <3

 

Omg wow, this collection by Rodarte really talked in versals right into my fashionheart! All I really can say is wow and baam, due to that I am speechless! <3

 

 

 

 

All pictures from www.vogue.com. Please click on image of your choice for a closer look.

 


ibiza - looks

03 July 2017

 

 

 

Alessandra Rich, Zuhair Murad, Roberto Cavalli and Temperley London

 

Balmain, Alexander McQueen, Philosophy di Lorenzo Serafini and Zimmermann

 

 

Om några veckor är "Stockholmsveckan" bokat till Gotland. Jag har semester torsdag-söndag, så det blir den längsta semestern på några månader för mig. Det finns en liten tanke som dök upp i helgen om Ibiza i slutet av juli, eftersom jag är ledig 3 dagar i rad. Väldigt öppet fortfarande, ändå tittar jag in på Net-a-Porter för att se om det finns några looker som ger lite extra Ibiza feeling. Här är några riktigt fina på den pågående rean! Pussen

 

 

Alaia, Giuseppi Zanotti, Dolce & Gabbana and Tom Ford

 

Stella McCartney, Chloe, Alaia and Alexander McQueen.

 

 

In a couple of weeks the "Stockholm week" in Gotland takes place and is already booked. I have a vacay Thursday-Sunday and that will be the extended leave for me, at least for some months ahead. There is also an idea that popped up this weekend about going to Ibiza in the end of july, due to no work for 3 days. Everything is still so very uncertain, yet I do checked in at Net-a-Porter to see if there was some looks with that little bit of Ibiza feeling. Here I present a few that is on sale currently. xoxo

 

 

 

All pictures from sale at www.netaporter.com. Please click on image of your choice for a closer look.

 


update - resort 2018 - new looks

03 July 2017

 

 

 

Giambattista Valli

 

Så, kollektionerna för resort 2018 fortsätter att visas löpande! Här är ett personligt urval, både av kollektioner och looker! Pussen

 

 

Dundas

 

 

So, the collections for resort 2018 continues to be presented at the runways! Here is a personal selection of both collections and looks! xoxo

 

 

Hermes

 

 

All pictures from www.vogue.com. Please click on image of your choice for a closer look.


the world of couture - fall 2017 - part I

03 July 2017

 

 

 

 

Guo Pei

 

 

Här är ett urval från olika looker från de senaste couture visningarna! Magiskt med utsökt hantverk och design! Pussen

 

 

 

Atelier Versace

 

 

Here is a selection of different looks from the latest couture runways! Magic with exquisite craftmanship and design! xoxo

 

 

Schiaparelli

 

 

All pictures from www.vogue.com. Please click on image of your choice for a closer look.

 

 


about last night

02 July 2017

 

 

 

 

 

 

Idag vaknade jag upp med en så himla bra känsla :) Ibland får jag, precis som alla andra människor, dippar! Nu är jag i ett skönt flow <3

Lördagen började tidigt med mitt nya jobb på Louis Vuitton :) Mycket är väldigt nytt för mig, även om jag försöker göra mitt bästa och det känns så där skönt utmanande och utvecklande i en bra kombo. Efter jobbet skyndande jag mig hem för en snabbfixning innan jag gick över till Jenny (som flyttat in på Karlavägen ett kvarter från mig) och vi beställde hem Foodora. Mums! Efter det en utgång som följde de naturliga härliga rutinerna. Natten avslutades på morgonkvisten på 7eleven, delandes en kanelbulle med en riktigt bra person och vän. Vi pratade om livet, kärleken och en gemensam vän. Tack så himla mycket för trevligt sällskap och alla visdomar från ditt perspektiv! Uppskattas :)

Nu snart dags för en pw, så himla skönt väder Stockholm bjuder på idag! Magiskt perfekt för en pw! Pussen

 

Today I woke up with such a good feeling :) Sometimes I get, like all other people, dips! Now, I'm in a really nice flow <3

Saturday started early with my new job at Louis Vuitton :) Much is very new to me, although I try to do my best and it feels so challenging and developing in a great combo. After work, I hurried home for a quick fix before I walked over to Jenny (who just moved into Karlavagen just a block away from home) and we ordered home Foodora. Yum! After that a nightlife tour that followed the usual best routines. The night was finished early morning at 7eleven with a cinnamon bun shared with a really good person and friend. We talked about life, love and a common friend. Thank you so much for your lovely company and all the wisdom from your perspective! Deeply appreciated :)

Now, soon about time for a pw as Stockholm proviedes the perfect weather today! Magic summerday and perfect for a pw! xoxo

 

 


slow hands

02 July 2017

 

 

 

 

 

Den här sången får mig att tänka på känslan av att när man somnar hand-i-hand, så vaknar man precis på samma sätt, hand-i hand! Att lova varandra att aldrig släppa taget var också ett minne! Sedan den där känslan av att äntligen inte vilja vara stark och fri på egen hand, utan snarare vara beroende av någon annan känslomässigt och då aldrig vilja släppa taget. Nu spelas ju låten så himla mycket hela tiden, så ganska svårt att bortse från vackra minnen från det förflutna! Pussen

This tune makes me think about the feeling while falling asleep holding hands, and also waking up the same way, holding hands. To promise each other to never let go, is also a memory! Then that feeling that you finally do not need to be strong and free by your own, more being dependent on someone emotionally and with this choosing never to let go. Nowaday this tune is played everywhere, so it becomes a bit hard to put old beautiful memories from the past aside! xoxo

 

 

 

 


new start - louis vuitton

01 July 2017

 

 

 

 

 

 

Solen skiner och nu ska jag ta en promenad till mitt nya jobb på Louis Vuitton. Så himla förväntansfull, nervös och lycklig på en och samma gång. Det här har jag verkligen sett fram emot länge! Pussen

 

The sun is shining and now I am about to take a walk to my new job at Louis Vuitton. Very grateful, nervous and happy at the samt ime. This I really have been looking forward too for a long time! xoxo

 

 

Picture from www.louisvuitton.com. 


friday plans

30 June 2017

 

 

 

 

Dagen börjar med en lunch tillsammans med en av mina bästa vänner på Escalier :) Det är ganska mycket nu! Igår var det ett häng i rock n roll kretsar, så himla kul, kanske blir det en liten privat middag till ikväll också. Jag har inte varit på så många rockkonserter! Jo, förresten jag var på Guns N Roses konsert på Stadion (fast i mammas mage) och även en AC/DC konsert under samma tid! Så man kan ju säga att jag fått rocken redan innan födseln, haha! Min första konsert irl var en KISS konsert på Stadion som 3-åring, backstage på pappas axlar med både öronproppar och hörlurar! Pappa berättade att jag var väldigt fokuserad på att hålla i ett plektrum som jag fick! Herregud, vad många konserter jag har upplevt redan som barn när jag tänker efter, eftersom pappa arbetade i musikbranschen då. Annorlunda, men underbara barndom <3

Idag är det en hel del ärenden som måste göras inför min start på Louis Vuitton imorgon. Måste vara väldigt representativ, både klädesmässigt och utseendemässigt, med andra ord på topp! Lääängtar! Pussen

 

 

 

This day begins with a lunch together with one of my best friends at Escalier :) It's pretty much going on at the moment! Yesterday, I was hanging within the rock n roll circuits, so great fun, and maybe there will be a little private dinner tonight with them as well. I have not been to so many rock concerts! Well, as I look back actuall I was at the Guns N Roses concert at Stadion (stuck in Mommy's stomach though) and also an AC / DC concert during the same period! So one can say I got the rock before my birth, haha! My first concert irl was a KISS concert at Stadion as a 3 year old, backstage on Dad's shoulders with earplugs and headphones! Dad told me that I was very focused on keeping a plectrum in my hand that I got as a gift! Omg, how many concerts I already experienced as a child when I think about it, due to having a dad that worked in the musicindustry back then. A different, but wonderful, childhood <3

Today, there are a lot of errands that must be attended to before my start at Louis Vuitton tomorrow. I must be very representative, both apparel and appearance, in other words on fleek! Can not wait and I am so excited! xoxo

 

All pictures from www.grandescalier.se. 


louis vuitton pop-up supreme - london

30 June 2017

 

 

 

 

 

Jag läste på British Vogue hemsida att i London öppnas en pop-up store med Louis Vuitton och Supremes samarbete på 180 The Strand. London-popupen - som kommer att sälja lädervaror, kläder, skor och accessoarer, samt exklusiva föremål som endast erbjuds i pop-upen - har motsvarigheter i Sydney, Seoul, Tokyo, Peking, Paris, Miami och Los Angeles och kommer att vara öppen fram till den 21 juli. En kollektionen där alla - oavsett herrklädermärke preferenser - verkar intresserade av kommer ut nu nästan sju månader senare och är liksom ett ytterligare tillägg till den nuvarande strategiska uppfattningen: Konsumenter är inte längre villiga att vänta på ett lyxigt objekt de begär. Det cementerar också modevärldens hype med mode med urprung ur fritid, sport och skate.

Så, om du är i London under juli, är detta ett måste besök om du frågar mig! Pussen

 

 

 

As i read at British Vogue in London this morning the Louis Vuitton and Supreme collaboration drops at a pop-up in London at180 The Strand. The London pop-up - which will sell leather goods, ready-to-wear, shoes and accessories, as well as exclusive items offered only in the pop-up - has counterparts in Sydney, Seoul, Tokyo, Beijing, Paris, Miami and Los Angeles and will be open until July 21. The arrival of the collection everyone - regardless of its menswear tag - seems to want a piece of comes nearly seven months later adding an interesting addendum to the see-now, buy-now strategic opinion that consumers are no longer willing to wait for a luxury item they desire. It also cements the fashion world's pre-occupation with ath-leisure, sports and skate wear.

So, if you are in London during July, this is a must visit if you ask me! xoxo

 

 

All pictures from article mentioned in post at www.vogue.co.uk. 

 

 


stockholm archipelago - heavenly

29 June 2017

 

 

 

 

 

Ibland känner man längtan efter lugnet och Stockholm och dess skärgård är oslagbar på sommaren. Drömma kan man ju, särskilt när sådana här objekt läggs ut till försäljning lite då och då. Himla fint med tillgänglighet med bil också, till skillnad för ön mittemot (Östra Granholmen/Edlunda brygga) som var min mors paradis! Vilken drömmig miljö, eller hur! Pussen

 

 

 

 

Sometimes one just loong for the calm life and Stockholm with its archipelago is magic during summer. It is allowed to dream, especially when such object at this hits the market every now and then. So great to be able to travel by car too, not as the island opposite (Östra Granholmen/Edlunda brygga) that was my mothers paradise as a child! What a dreamy location, don´t you think! xoxo

 

 

 

 

Btw: All pictures are from the real estate agency at www.perjansson.se.

 

 

 

 

 

 


in town - guns n´ roses

29 June 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


zuhair murad resort 2018 - magic

29 June 2017

 

 

 

 

 

Zuhair Murad är en av mina absoluta favoriter. Jag har alltid älskat hans design och modemässiga uttryck. Därför är den inte konstig att jag faller för den här kollektionen också. Nu lägger jag ut lite fina looker här, vilken gör en vän lite extra glad kan jag tänka, eftersom han är Murads sociala manager, haha! Pussen

 

 

 

Zuhair Murad is one of my absolute favs. I have always loved his designs and his expression thru fashion. Therefor it is no strange at all that I have fallen for this collection as well. Here I present some adorable looks, that might also make a friend of mine a little bit happy, as he is the social manager of Murad, haha! xoxo

 

 

 

 

All pictures from www.vogue.com. Please click on image of your choice for a closer look.

 


tbt - feelings

29 June 2017

 

 

 

 

 

 

 

Throw - Back - Thursday feelings and Todays feelings <3 

 

 

 

 

 

 

 


TBT - and thoughts of the day

29 June 2017

 

 

 

 

 

Min resa till Marbella och de djupa konversationerna där har verkligen fått mig att fundera kring livet och kärleken. Det stämmer att man måste vara hel själv, ärlig mot sig själv och med det äkta. Det är liksom enda rätta vägen till ett äkta och djupt kärleksfullt förhållande. Utan det där äkta, så finns alltid tvivel. Vi pratade mycket om känslan av att människor utnyttjar andra för att vara nära glansen och stjärnstatusen. Eller det faktum att människor utnyttjar en s.k. vän eller partners kändisskap och förmögenhet, enbart baserat på yta och utan egentligt djup vänskap för personen. Det kan gå så långt att man struntar I den kända personens hälsa och välbefinnande och liksom en parasit äter upp den kända personens liv och frihet genom att isolera den. Herregud, att prata om detta med en person som själv finns I den utsatta positionen och som faktiskt kommit så långt med sig själv så den insett fakta om personer som omringat den, var enormt. Det har varit väldigt nyttigt för mig och har fått mig att förstå desto mer om detta område och med det även utvärdera min egen erfarenhet av detta. Himla tacksam för denna förståelse från ett inre perspektiv! <3

Jag kan nu dra paraleller till någon jag kände för flera år sedan. En enkel och vänligt kärleksfull själ! Hur kändisskap och pengar fått denna person att riskera sin hälsa och sitt liv. Varför? Jo, omgiven av “bröder” eller “brysches” som man borde lita på vill ens bästa, så blir denna person allt mer isolerad och världsfrånvänd. Denna underbara person skulle veta hur dennes närmaste “brysch” (även om han har några riktigt trevliga vänner) använder hans sociala konton och telefonkontakter för att isolera honom från möjligheter och välbefinnande, t.ex. kärleken. Hur denna nära "brysh", och några andra som följer "bryshen", pratar om honom förnedrande till andra när han inte är med. Hur denna klick av några “bryshes” enbart ser den kända personen som ett medel till att glänsa kring och utnyttja ekonomiskt. Särskilt hur hans närmaste “brysch” raderar svar på meddelande från personens förälskelse och helt egoistisk addar 150 fotomodeller från kändisens privat facebook när han precis startat dejta. Allt för att såra den person som skulle kunnat bli kändisens stora kärlek. Hur den närmaste “bryshen” stänger ute tjejen t.ex. ute I Stockholms nattliv, dels genom att skapa barriärer och slänga ut, dels genom att fylla kändisen med alkohol tills den knappt kan sortera vad som är rätt eller fel. Hur denna “bryshen” har mage att våga gå fram till den kända personens “förälskelse” och redogöra för att kändisen inte kan säga ja till kärleken, “även om han erkänner att han vet att han är kär”, för att personen enligt “bryshen” inta ska ha tid för en riktig bra flickvän. Hur “bryshen” hela tiden styr den kända med ord som ska bryta de två “förälskade”. Hur “bryshen” styr vilka som ska omge kändisen genom val av sina egna vänner, för att hela tiden ha kontroll på sin kassako. Det är faktiskt pinsamt att få veta från andra I omgivningen som kändisens faktiska vänner kommer fram och ifrågasätter att man inte svarat på meddelande från kändisen och meddelar att den är väldigt ledsen för det, när man de facto har svarat och inser att det är närmaste“bryshen” som raderat svaren.

Aja, detta skedde för länge länge sedan och är utagerat. Jag har inte skrivit om det tidigare eftersom det är något som ligger utanför min makt att förändra. Entouraget för den kända är detsamma och aldrig kommer personen kunna få finna riktigt och sann kärlek, så länge den ledande "bryshen" i entouraget har full kontroll. Det är personen som själv måste välja att bryta med den som förstör hans liv. Precis som andra I utsatta positioner, som t.ex. missbruk, måste personen bryta med den som är en stor del av det onda. Kanske välja ut i entoraget,  hitta tillbaka till vänner från barndomen och familjen som var där innan kändisskapet. Först när personen gör detta, kan han nå ett bättre och mer ärligt liv, kanske I förlängningen och tillåtas älska och bli älskad för den han är på insidan.

Pussen

 

 


while in a cab - "this world so small"

28 June 2017

 

 

 

 

 

 

Den där känslan när man är på väg hem och sitter bak i en taxi längs Stockholms gator! Den där känslan av att den här världen är så himla liten!

Marbella var fullkomligen magiskt, även om det blev lite väl drama lite då och då :) Alla som känner mig vet att är det något jag har svårt för så är det just, drama! När jag kommer hem så är jag alltid upprymd av att jag blir så himla glad att träffa min familj och mina vänner igen <3 Nu blir jag också upprymd eftersom jag ska börja på mitt nya drömjobb på lördag, åååh så jag ser fram emot det :)

Det är mer saker som har med hjärtat att göra som är förvirrande i Stockholm! Kanske jag inte kan släppa saker som borde släppts för länge sedan? Kanske är det just därför jag aldrig egentligen vågar gå vidare? Det riktigt förvirrande är att flera år har passerat och det var bara fråga om en väldigt kort och flyktig tid, som också var en helt oskyldig tid! Ändå tog den i magtrakten på ett sätt som jag aldrig upplevt förr eller efter! Finns första ögonkastet? Finns själsfrände? Snart måste jag erkänna för mig själv att det är onormalt att gå tillbaka till en enda magisk vecka för länge sedan! Jag känner att det är dags nu, dags att öppna mig själv mot världen och välkomna något nytt! Pussen

 

That feeling when you're on your way home in the back of a cab, looking out on the familiar streets of Stockholm! That feeling of "this world so small"!

Marbella was absolutely magical, although it became a bit of drama every now and then :) Everyone who knows me are sure of if there is something I'm really not into,  it´s drama! As I return home, I'm always excited and so uberhappy to meet my family and friends again <3 Now I'm also excited because I'm going to start my new dreamjob on Saturday,  soo looking forward to it: )

There are the matters of the heart, that are confusing in Stockholm! Perhaps I can not let go of things that was over a long time ago? Maybe that's why I never really dare to move on? The real confusion is that several years have passed and this thing occured just during a very very short period and also an innocent period! Nevertheless, it hit me right in the stomach in a way that I never experienced before or after! Is there such as thing as love at first sight? Is there really a true soul mate for me? Soon I have to admit to myself that it is abnormal to go back to a single magical week a very long time ago! I feel that now it's time to really open up myself to the world and welcome a new beginning! xoxo

 

 


poolside - marbella

26 June 2017

 

 

 

 

 

 

Dagarna i Marbella går åt att chilla vid poolen och verkligen slappna av! Som vanligt har jag ju bränt upp mig, trots hög solskyddsfaktor dagligen, så det är alltså påklätt som är mottot för både gårdagen och idag. Min hud behöver verkligen vila upp sig lite från solen, även om jag fullkomligen älskar sol och värme själv, så måste jag bli ännu mer försiktig. Pussen

 

The days in Marbella is best spent by chillin poolside and really relaxing! As usual I have burned my skin, although very his sunprotection facor daily, so I need to cover up in clothes both yesterday and today. My skin need some rest from the sun, even though I adore sun and heat, I need to be yet even more careful. xoxo

 

 

Picture of me yesterday at Nikki Beach Marbella: Outfit Lorenzo di Serafine and accessoires from Louis Vuitton, Givenchy and Versace


Alexander McQueen - wonderful

26 June 2017

 

 

 

 

 

Det är för mig något himla speciellt med visningarna och kollektionerna för Alexander McQueen. Mitt modehjärta bultar alltid lite extra, kanske för att jag tycker allt är så himla vackert? Kanske också då mitt stora intresse för "dandyismen" valdes till ämnet för min första modevetenskapliga uppsats? När nutida visningar blir alltmer könslösa och jag känner som om det inte riktigt accepteras att se på manlighet enligt tidigare normer, då känns Alexander McQueen fortfarande så himla manligt i allt sitt vackra! Kanske också är dandyismen, som alltid gått emot strömmen och det som kallas mainstream, en så attraktiv uttalad stil och nästan likt ett antimode mot det könslösa, ändå en hyllning till den oemotståndligt vackra mannen oavsett läggning? 

Ni kanske inte kan så mycket om dandyismen? Epitetet "dandyismen" sägs startat med urprungsdandyn, britten Beau Brummel, som under 1800-talet sågs såsom dandyn personifierad. Han har beskrivits som en man vars känslor alltid var dolda genom hans reserverade och ogenomträngliga uttryck. Brummel visade aldrig öppet varken aggressioner eller andra känslor, inte heller fanns ett uttryck av kärlek för något av könen utan Brummel upprätthöll alltid en min av självcentrerad likgiltighet. Om han skulle visat ett känslomässigt uttryck skulle det setts som ett socialt aber. Brummel var 1800-talets trendmakare och dåtidens största modekändis. Det innebar de facto att det var han som bestämde omgivningens sociala regler; vem som var inne eller ute, hur man konverserar korrekt och hur man klär sig. Det var hans sociala överlägsenhet i egenskap av dandy som fördes över från honom till hans beundrare. Vad som är viktigt att belysa är att 1800-talet var en tid av politisk förändring. En tid med övergång från aristokraternas traditionella politiska- och ekonomiska makt, till ett helt nytt sorts ledarskap, trendmakarens ledarskap. Ett ledarskap som tillskapats av överlägsen smak istället för den traditionella överlägsenheten som följt ursprung från titel eller land.

 

”Dandyismen innebär inte ens, som många tanklösa människor förefaller tro, en måttlös förkärlek för toilette och materiell elegans. […] en dandy kan aldrig vara en vulgär människa. […] Dandyns karakteristiska skönhet består särskild i den kalla uppsyn som följer av det oåterkalleliga beslutet att aldrig tillåta sig bli rörd.” Baudelaire 

Idealdandyn, menade Baudelaire, var en förmögen man och hade som enda yrke att vara elegant. Dandyn var en konstnär som skapade – sig själv. Baudelaire klädde sig själv alltid i svart. (Ibland med sekundära färger för att förhöja den svarta looken). Han designade alla sina kläder själv och var väldigt uppmärksam på detaljer. Under 1800-talet, då kläder skräddarsyddes, var han en krävande kund med otaliga passformsprovningar. Baudelaire var en dandy för sin publik som bestod mest av konstnärer och intellektuella, inte för aristokrater eller sociala borgerliga. Ett faktum som är avgörande för förståelse av hans teori om dandyismen. Han ansåg att dandyn var medlem av "en ny aristokrati" bestående av konstnärer och intellektuella, för vilka en elegant enkelhet i kläder symboliserade deras personliga överlägsenhet och distinktion. Baudelaire definierar själv dandyn som en person som upphöjer estetik till religion och att dandyism i vissa avseenden ligger nära andlighet. Han har också skrivit att,  i motsats till vad många människor verkade tro, att dandyism inte ens var en överdriven glädje i kläder och materiall elegans.

Abrams har skrivit om 1800-talets dandy, med fokus på att dandyn hade en önskan att synas och för att synas klädde sig i en ”flamboyant” (uppseendeväckande) klädstil, eftersom det var det mest effektiva sättet att få uppmärksamhet. Vidare menade Abrams att Oscar Wilde, liksom andra dandys under samma tid som ex.vis. Disraeli och Dickens, favoriserade färgglada kostymer som en kontrast till de svarta kostymerna som var på modet under samtiden (sen-viktorianska) Abrahams framhöll t.ex. att det fanns ett faktum att Oscar Wilde inte bara hade en önskan att särskilja sig från mängden, utan även att betona skillnaden mellan olika generationer via sitt val av klädsel och accessoarer. Oscar Wilde använde klädvalen för att uppvisa en sorts yttre ungdomlighet, även när han närmade sig medelåldern.

Efter jag analyserade i min första modevetenskapliga uppsats olika författarnas syn på 1800-talets dandyism, så fick jag inga klara besked vad för specifika val dandyn gjorde avseende klädsel och accessoarer. Baudelaire hävdade att han i egenskap av dandy alltid bar svart, medan t.ex. Abrams skrivit om dandyns önskan att särskilja sig från de svartklädda genom att använda sig av kompletterande färgglada element och accessoarer. Det fanns alltså inte någon uttalad särskild klädkod i dandyismens performativitet under 1800-talet, snarare en önskan att genom kläder och accessoarer särskilja sig från de som inte tillhör denna “exklusiva grupp”. Klart är att identifierbart med dandyn följer ett drag av överlägsenhet och dandyn särskiljer sig från mängden genom att tydligt visa både avstånd och ovilja att integrera med andra som inte når upp till hans syn på perfektion. Dandyn har tagit mandatet att vara trendsättare och sätta sina egna regler i den sociala livet, de som inte följer dessa regler är underordnade varelser.

Alexander McQueen visningen med allt ifrån kläder, styling och val av modellers karaktärer andas dandyism enligt mig. Visningen känns för mig personligen. så himla fri från den könslösa debatten. Dandyismen känns såsom allt är tillåtet, men det behöver inte manifisteras. Samhällstolkningen finns där, med all tydlighet, men den skriker inte ut några budskap. Det behövs inte! ÄlskarT! Pussen.

 

 

 

 

 

There is something special to me, the runways as presenting the looks for collections by Alexander McQueen. My fashion heart always beats a bit faster, maybe because I think everything is so beautiful? Perhaps also as my great interest in "dandyism" that was chosen as the subject of my first fashion science essay? When contemporary views are becoming increasingly genderless and I feel as though it is not really accepted to look at male dress according to previous standards, Alexander McQueen still feels so masculine in all his presentation! Perhaps also dandyism, which has never followed the flow or been seen as mainstream, is such an attractive pronounced style and almost like an antimony to the genderless and yet a tribute to the irresistibly beautiful man regardless of sexual preferences?

You may not know so much about Dandyism? Epitized "dandyism" is said to have appeared with the origins, British Beau Brummel, who was seen as the dandy personified during the 19th century. He has been described as a man whose feelings were always hidden through his reserved and impenetrable expression. Brummel never showed openly neither aggressions nor other feelings, nor was there an expression of love for any of the sexes. Brummel always maintained his self-centered indifference. If he had shown an emotional expression, it would have been seen as a social aber. Brummel was the 19th century trendmaker and the biggest fashion celebrity of the time. In fact, this meant that he was the one who determined the social rules of the environment; Who was in or out, how to converse correctly and how to dress. It was his social superiority as a dandy transferred from him to his admirer. What is important to highlight is that the 19th century was a time of political change. A time of transition from the traditional political and economic power of aristocrats into a whole new kind of leadership, the trendmaker's leadership. A leadership created by superior taste, instead of the traditional superiority that followed origin from title or country.

"Contrary to what a lot of thoughtless people seem to believe, dandyism is not even an excessive delight in clothes and material elegance. [...] a dandy can never be a vulgar man. [...] The specific beauty of the dandy consists particularly in that cold exterior resulting from the unshakable determination to remain unmoved..." Baudelaire

The ideal dandy, Baudelaire said, was a wealthy man with the only profession as to be elegant. The dandyn was an artist who created - himself. Baudelaire always dressed in black. (Sometimes with secondary colors to enhance the black look). He designed all his clothes himself and was very attentive to all details. During the 19th century, when clothes were tailor made, he was a demanding customer with countless fittings. Baudelaire was a dandy and his audience consisted mostly of artists and intellectuals, not aristocrats or social bourgeois. A fact that is crucial for understanding his theory of dandyism. He considered that the dandyn was a member of "a new aristocracy" consisting of artists and intellectuals, for whom an elegant simplicity of clothing symbolized their personal superiority and distinction. Baudelaire defines the dandy himself as a person who elevates aesthetics to religion and that dandyism in some respects is close to spirituality. He has also written that, contrary to what many people seemed to think, dandyism was not even an excessive joy in clothing and material elegance.

Abrams has written about the 19th century dandy, focusing on the dandy having a desire to be seen and apparently dressed in a "flamboyant" (eye-catching) clothing style, as this was the most effective way to get attention. Furthermore, Abrams meant that Oscar Wilde, like other dandys during the same time as ex. Disraeli and Dickens, favored colorful costumes as a contrast to the black costumes that were in fashion during that time (late Victorian) Abrahams emphasized that there was a reason why Oscar Wilde, not only had the desire to distinguish himself from the crowd, but also to emphasize the difference between  generations through his choice of clothing and accessories. Oscar Wilde selected his clothes to show a kind of external youthfulness, even though he was becoming middle-age.

A I analyzed in my first fashion science essay the different authors' view of the 19th century dandyism, I did not get any clear indication of what specific clothes and accessories that was typical for dandys. Baudelaire claimed that as dandy he always wore black while, for example, Abrams wrote about the dandy's desire to distinguish himself from the black dresses by using complementary colorful elements and accessories. There was thus no pronounced a special dresscode of clothing in the dandy's performativeness in the 19th century, rather a desire to distinguish himself from others who did not belong to this "exclusive group" thru clothes and accessories. Clearly, recognizing of the dandy is a drag of superiority and the dandy differs from the crowd by clearly showing both distances and unwillingness to integrate with others who do not reach his perception of perfection. The dandyn has taken the mandate to be trendsetter and set his own rules in social life; those who do not follow these rules are subordinate creatures.

Alexander McQueen, the runway and collection, with everything from clothes, styling and selection of models; Is clearly dandyism according to me. This touches me and feels so strong. Alexander Mcqueen is so free from the genderless debate, yet its dandyism feels like everything is allowed in a modern way, but it does not need to be manifested. The social interpretation is there with all clarity, but it does not has to shout out any messages, its clearly visible in itself and not necessary! I do adore the collection! xoxo

 

 

All pictures from Alexander McQueen s/s 2018 menswear collection from www.vogue.co.uk. Please click on image of your choice for a closer look.


about last night

25 June 2017

 

 

 

 

Här ser ni några riktigt glada tjejer innan gårdagens utgång som var magiskt! Älskar livet i Marbella och kommer njuta maximus under den tiden jag bor här! Pussen

Here you see the very lucky girls before yesterdays party, that was magic! I do love life in Marbella and will enjoy it to the fullest during my stay here! xoxo

 


resort 2018 - a sunday update

25 June 2017

Balmain

 

 

Yet another update of the best personal looks from yesterdays catwalks all over the world. Love em! xoxo

 

 

Hermes

 

 

All pictures from www.vogue.com. Please click on image of your choice for a closer look.

 

 


a saturday in marbs

24 June 2017

 

 

 

 

 

 

En liten uppdatering om vad som händer här i Marbella! Jo, jag bor hos Moa och hennes vänner och det är så himla mysigt med så härliga människor. Sedan är det ju så många nere i Marbella under den här tiden så sprang på Ello och Bella igår :) Annars har jag nog hämtat mig efter de första dygnet som innebar försvunnet bagage och himla massa annat strul som är sååå enkelt att lägga bakom sig! Livet är underbart och jag verkligen njuter under Marbellas sol! Pussen

 

A little update on things going on in Marbella! Well, I live with Moa and her friends and that is so awesome with such lovely and friendly people. There is also so many from home down here in Marbella this time of the year, yesterday we run into Ello and Bella :) One other thing is that I have totally recovered from the first days chaos with, amongst other things, was mainly about lost luggage! But, not I forgot all about those days issues! Life is really wonderful and I now enjoy every minute under the Marbella sun! xoxo

 

 

 


resort ss 2018 - another update

24 June 2017

 

 

 

Rochas

 

Berluti

 

Det känns som visningarna går i varandra för tillfället. Menswear kollektioner innefattar womenswear och visningar med enbart "resort" som rubrik innehåller menswear. Jag tycker allt är himla förvirrande och bör styras upp på något sätt i en sorts modeöverenskommelse, haha! Även visningarna varierar så himla mycket, inte bara själva designen, lookerna och stylingen, utan jag tänker främst på val av manliga modeller. Det är verkligen ytterligheterna som avspeglas mellan de olika kollektionerna på världens alla catwalks. Smala tunna småpojkar och muskelösa manliga män i en enda blandning! Variation är spännande och utvecklande, men kan det gå för långt? Pussen

 

 

Ann Demeulemeester

 

It feels like the runways of the world is a blurry mix-upd thing at the moment. Menswear collections include womenswear and displays with "resort" exclusively as headline is containing menswear. I think everything is utterly confusing and should be steered in some way in a kind of fashion agreement, haha! Even the showcase of the collections vary so much, not just the actual designs, the looks and the styling, but I mainly think in this post on the choice of male models. It is indeed the extremes of looks that are reflected at the world's all catwalks. Thin thin young boys and muscular male men in a single blend! Variation is exciting and developing, but can it go too far? xoxo

 

 

Dries Van Noten

 

Nina Ricci

 

All pictures from www.vogue.com. Please click on image of your choice for a closer look.

 

 


best looks - part 1 - menswear ss2018

22 June 2017

 

 

 

 

Louis Vuitton

 

Haider Ackermann

 

Återigen väljer jag att ta ut mina godbitar från catwalkens alla looks :) Ibland älskar jag hur många looks som helst och det blir väldigt svårt att urskilja bara några stycken, ibland är det desto enklare. Kanske därför det blir fler bilder från vissa visningar än andra? Sedan så ser jag looksen i en sorts helhet såsom kollektion, då vill jag gärna förmedla denna känsla vilket i sig innebär att vissa plagg som jag tycker mindre om (som shorts) men ändå får stå för en idé som jag gillar! Hoppas ni förstår mitt lilla virriga moderesonemang, haha! Pussen

 

 

Dsquared2

 

Tom Ford

 

Giorgio Armani

 

Once again, I choose to pick my favs from the recent catwalk's all looks :) Sometimes I adore so many looks that it becomes very difficult to distinguish just a few, sometimes it's all the easier. Therefor I present more images from some shows and less from others. On the other hand I tend to look upon a certain look as a piece from an entire collection. With this way of viewing I try to present a sense (a feeling), which results that some garments that I like less (like shorts) get presented as they still stand for an idea in the entire look and the air of a collection that I like! I do hope you understand my little blurry kind of fashion sense and presentation, haha! xoxo

 

 

Fendi

 

Valentino

 

 

All pictures from www.vogue.com. Please click on image of your choice for a closer look.

 

 


louis vuitton - men´s spring/summer 2018

21 June 2017

 

 

 

 

 

 

Ni får inte missa visningen för Louis Vuitton men´s s/s 2018 som går att se live imorgon , via hemsidan, länk här! Dessa bilder är också en sneek-peek från visningens moodboard! Läääängtar! Pussen

 

 

 

 

 

You must not miss out on the show for Louis Vuitton men´s s/s 2018 that are available to see live tomorrow, thru the homepage, follow link here! These images are a sneek peek from the collection moodboard! Can not wait! xoxo

 

 

 

 

 

All pictures from www.louisvuitton.com. Please click on image of your choice for a closer look.

 

 

 


last day @ mulberry

21 June 2017

 

 

 

 

 

Eftersom jag fortfarande är sjuk så kunde jag inte arbeta idag heller! Trots detta gick jag ner till min gamla arbetsplats och tömde mitt skåp och kramade om mina kära arbetskamrater och bästa bossen, Camilla! Jag gick ur affären med blomster och en ny väska, så himla överraskande! Självklart kommer jag sakna alla mina kära kollegor på Imagegroup AB! Pussen

 

Due to still being sick I could not work today! Although I went to my old workplace, cleaned up my shelf and hugged my dear colleagues and the best boss ever, Camill! I left the store with a wonderful flowerbouquet and a new bag, what a surprise! Of course I am going to miss everyone working at Imagegroup AB! xoxo

 

 

 


my life - need a maid

20 June 2017

 

 

 

 

Ibland, känns livet lite tungt! Inte bara att jag fortfarande är så himla sjuk, jag måste också börja packa väskorna inför Marbella. Då kommer vi till det stora problemet i Alice lilla lyxbubbleliv? Hur ska jag få på och av mig min nya långklänning med släp? En klänning jag aldrig har burit förr, eftersom den är så himla krånglig att klä på sig och omöjlig att få av. Eftersom den är i helsiden så finns inget stretch utrymme överhuvudtaget. Allt som finns är en dragkedja i sidan. Det är axlarna som är problemet eftersom klänningen är så himla mimimal i ett så himla tunt sidentyg och vill inte förstöra över 20 papp direkt :)  Eftersom jag inte kommer ha någon kammarjungfru i Marbella haha (iofs hade mamma det i Paris när hon var liten) så krävs träning. Jag vill verkligen packa ner den här lilla godbiten, som du ser på vänstra modellen backstage från Lorenzo di Serafinis visning! Magisk, eller hur! Pussen

 

 

 

 

 

Sometimes, it really feels like the struggle is real ! Not only that I'm still so sick, I have to start packing my bags for Marbella. Now, we come to the big problem in Alice's little luxury life? How do I get in and take off my new long dress with a trailer? A dress I've never wore before, due to impossible to dress up in and impossible to get off. The problem mainly is that the dress has no stretch at all. Even though a zipper exists on the side, the shoulders are my main area of problem and the dress is made of such fragile and thin silk fabric and I do not want to throw away over $2.000 in a sec. Since I do not have a chambermaid in Marbella haha (as for my mom used to have one in Paris when she was little) a bit of smart training is required. I really do want to pack this little goodie for my trip, a goodie you see at the model far left backstage from the Lorenzo di Serafini's catwalk. Adorable! xoxo

 

 

 


womens in menswear - resort 2018

19 June 2017

 

 

 

 

Moschino

 

Här är de senaste bästa looksen från menswear ss 2018 resort! Va, kanske ni säger? Det är ju så att modevärldens följare måste anpassa sig till det nya sättet som modehusen presenterar sina kollektioner, som innebär unisex kollektioner och framför allt ett nytt kundanpassat och snabbt beteende! Det här är de bästa looksen från de senaste dagarna, enligt mig iaf :) Är det inte också magiskt hur konstformen mode,  i sin tolkning av tiden och samhället, också har ett nära samband med musik och film? När jag ser trender i de kommande säsongerna så ser jag nu mycket rockabilly, glansiga materialval, metallic och asymmetriska skärningar. Det känns väldigt mycket som den gamla klassikern, som då var en titt in i framtiden, "Streets of Fire"! Pussen

 

 

Versace

 

Philipp Plein

 

Here are the latest best looks from menswear ss 2018 resort! What, you might say? Well, it feels that the followers of the fashionworld must adjust to the new way that the fashionhouses presents their collections, as for unisex collections and above all a more customer adjusted and quick presentation! This is the best looks the last few days, accordning to me anyhow :) Is it not magic how the artform och fashion, in its interpretation of time and society, also has this close connection with music and movie? As I analys the trends of upcoming seasons I do see rockabilly, shiny materials, metallics and asymmetric cuts. I get that feeling of recogition from the old classic, that once was seen as a look into the future, "Streets of Fire"! xoxo

 

 

 

 

 

 

All pictures from www.vogue.com. Please click on image of your choice for a closer look.


oh noo - soo sick

18 June 2017

 

 

 

 

 

 

Idag har jag sovit precis hela dagen, förutom bloggningen i typ en halvtimme! Jag har också fått ställa in alla dagens planer som inkluderade brunch med Ello och ner på stan och köpa nya heels jag kollat ut från Valentino eller Saint Laurent. Anledningen, jo superhög feber och sååå himla borta! :/ Typiskt när jag aldrig varit sjuk från jobbet i hela mitt liv och bara har två arbetsdagar kvar. Hoppas att jag hinner bli frisk innan Marbella flyget går på torsdag morgon. Har jag lika hög feber imorgon, så får jag nog kalla hem farbror doktorn för en dunderkur! Pussen

 

Today I have been sleeping the entire day, besides the half an hour of blogging! I also hade to cancel todays plans as for brunch with Ello and walking downtown to buy new heels I have choosen from Valentino and Saint Laurent. The reason for this is soo high fever and sooo blurry! :/ Ain´t it typical, as I have never ever before been sick from work in my entire life and having just two workdays left! I do hope I will recover before my Marbella flight takes off on thursday morning. If I have this high fever tomorrow, I do think that the doctor has to make a visit at my house and give me medicin! xoxo

 

 

 


menswear - best looks 2018

18 June 2017

 

 

 

Philipp Plein

 

Älskar dessa manliga looks från de senaste menswear kollektionerna för s/s 2018. Egentligen är det unisex kollektioner för både män och kvinnor men jag väljer att sortera ut de bästa manliga looksen här, för enkelhetens skull :) Älskar Philipp Pleins moderna referenser till rockabilly och 50tal särskilt mycket! Pussen

 

Dolce & Gabbana

 

I do love this male looks from the latest menswear collections for s/s 2018. Btw, they are unisex collection as for both male and female, but I choose to sort out the best male looks, to keep it simple :) I do adore Philipp Plein and his modern references to rockabilly and the 50th soo much! xoxo

 

 

Versace

 

All pictures from www.vogue.com. Please click on image of your choice for a closer look. 

 


Lena - Birthday Bash

18 June 2017

 

 

 

 

 

Efter jobbet igår var det dags att skynda! Lena fyllde år och det skulle firas rejält hemma hos dem i Djursholm :) Även om flytten har gått till Marbella så måste alla som är kvar här hemma i Sverige få chans att fira godingen! Himla bra styrt av Jonas med helt otrolig mat av stjärnkockar och såå nice folk! Så, grattis igen Lena och vi syns till helgen i Marbella! Pussen

 

 

 

 

After work yesterday I was really in a hurry! Lena had her birthday bash and she was about to be really celebrated at their house in Djursholm :) Even though the family has moved to Marbella, all of us left behind got to celebrate this little cutie. Sooo well organized by Jonas and incredible food by starchefs along with a nice crowed of people. One again, congratulations Lena and I see you upcoming weekend in Marbella! xoxo

 

 

 

 

All pictures from www.facebook.com/lenalindman.

 

 


what? yet another update?

17 June 2017

 

 

 

 

David Koma

 

 

Det börjar kännas som jag blir lite lätt tjatig :) Men, jag vill ju så gärna visa er alla godbitar från de senaste s/s 2018 resort visningarna! Dagens och gårdagens bästa looker, om ni frågar mig alltså? Pussen

 

 

 

Roksanda

Vionnet

 

I am starting to feel like I am constantly repeating myself :) But, I do so much want you to see the latest best looks from the latest s/s 2018 resort fashionshows! Todays and yesterdays best looks, accordning to me anyhow! xoxo

 

 

Alberta Ferretti

 

All pictures from www.vogue.com. Please click on image of your choice for a closer look.

 

 


plans for a friday

16 June 2017

 

 

 

 

 

 

Nu måste jag skynda mig iväg eftersom det är en del som måste fixas innan jobbet. Jag ska ta tunnelbanan till Centralen och möta upp min far eftersom det behövs lite köpråd vid införskaffandet av en ny resväska. Det finns ju så himla många olika modeller och jag vill ha någon enkel,  men av bra kvalitet, framför allt en lätt :) Därefter så väntar en dag på jobbet. Nedräkningen har börjat, bara tre arbetsdagar kvar och därefter flyger jag iväg till Marbella :) Längtar verkligen så himla mycket. Ikväll blir det lugnt, jag och min far har äntligen lite egentid och hänga, vilket inte händer så ofta eftersom han reser utomlands nästan varenda vecka! Familjen först och fredagsmyys står på menyn, älskarT! Pussen

 

Now I really need to hurry up, due to errands, before work. I will catch the subway to Centralen to meet up with my father, as I need customer advice for my search of a new cabin bag. There are so many models to choose from and I do want a simple one, good quality ofc, but most important a light one :) After that I will be working. Countdown has started, just three workdays left and then I am off for Marbella :) I do looong soo much for this vacay! Tonight is chill night with my father, finally. We do not hang out so much due to his travels abroad almost every week. Family first and friday netflix and chill on the meny, love it! xoxo

 

 

Picture by photographer Glen Luchford for the amazing Alessandro Michele GUCCI collection aw 2015.

 

 

 


menswear - resort 2018 - my thoughts

16 June 2017

 

 

 

Astrid Andersen, Charles Jeffery Loverboy, Vivenne Westwood and J.W Anderson

 

 

Jag har med stort intresse tittat igenom bilder från visningarna av "manligt" mode för säsongen ss 2018 Resort. För att illustrera vad som händer inom stora delar av modescenen så är det stora ämnet just nu, könsöverskridande. Fortfarande!?!

Ibland får jag känslan att just detta fokus på könsöverskridande börjar kännas lätt mainstream och förlorar återigen mark i orginalitet och tolkning av tiden. Å andra sidan: Vad är egenligen "könsöverskridande"? I mina modestudier vid Stockholms Universitetet har just analytiska begrepp som kön diskuterats en hel del. Jag läste i "The Social Organization of Masculinity",  skriven av R.W. Connell, en definition där författaren strukturerar upp kön i en trefaldig modell som skiljer ut makt, produktion och känslomässigt engagemang. Men det är bara ett första steg. Han menar att man även måste granska relationerna emellan dessa tre. Connell anser att det är bättre att fokusera på de processer och relationer, genom vilka män och kvinnor lever sina liv, snarare än att försöka definiera maskulinitet som ett objekt (en naturlig karaktärstyp, ett genomsnittligt beteende, en normalitet). "Manlighet", om det nu överhuvudtaget ska definieras som begrepp; är en plats i genusrelationer, de metoder vilka män och kvinnor ägnar sig åt dessa och metodeffekter utifrån kroppslig erfarenhet, personlighet och kultur. Problemet med rena normativa definitioner av "manlighet" är enligt Connell att det faktiskt inte är många män som faktiskt uppfyller normativa standarder. En annan intressant bok i ämnet är "The Men´s Fashion Reader" i vilken Peter McNeil and Vicki Karaminas skriver om det akademiska fokuset på ”dandys” som förstadier till modernitet, urban konsumtion och stil. Dandybegreppet menar dom berättar mycket om attityder till mäns mode, hur man tittar på män och hur män ser på varandra. De har också skrivit en hel del om uppkomsten av en synlig och delvis mer socialt acceptabelt gay manlighet. Intressant är deras syn att homosexuella män, såsom fria från hang- ups av heterosexuell manlighet om stereotyper, och att dessa har på många sätt fungerat som en pilotkonsumentgrupp för män i allmänhet. Delvis då homosexuella mäns relation till konsumtion skiljer sig från heterosexuella män och då främst på två punkter : de tenderar att ha färre finansiella åtaganden och därför ofta högre disponibla inkomster ; och deras konsumtionsmönster används ofta för att förstärka sin sexuella läggning och mode är ofta ett viktigt exempel på detta. McNeil och Karaminas hävdar att detta handlande i sin tur byggt en bro genom vilken marknadsförare har inbrytningar i den vanliga heterosexuella manligheten .

Historiskt, bör nämnas i detta sammanhang, så har ju för sekler sedan rikedomen och ornamenteringen av manligt mode överträffat kvinnors ofta, nästan så att när kläder präglades av kön (genus), definerade dess synlighet i mode snarare som manligt än kvinnligt. 

Frågor som rör (genus) kön, sexualitet, maktrelationer och hierarkier är centrala och med hjälp av mode konstruerar och iscensätter vi våra identiteter. Mode kan också användas för att skapa förebilder i t.ex. olika klasser eller olika genus. Mode kan också användas för att göra motstånd t.ex. mot fördomar kring det som ska vara normalt feminint och maskulint. Inom det performativa anknyter mode till scenkonst och det visuella, som exempelvis i denna post, bilder från visningar på den offentliga scenen. Mode anses vara en komplex social del som utmanar till att reformera det manliga utseendet och görs ibland av de som utövandar makt och räknar med lydnad. Män har också använt sitt utseende som en strategi för vägran eller ointresse inför den dominerande kultur som omger dem. Mode - kläder och övrig styling - ger inte bara uttryck åt vilka vi är eller vill vara, utan har en aktiv roll i skapandet av människor, kön, klass och etnicitet. Mode är också ett sätt att tolka tiden, att uppleva något nytt eller återanvända historien. För att förstå utvecklingen av manlig skönhet och manligt mode, så är det viktigt att se vad det innebär att tillhöra och vara accepterad av sitt samtida samhälle. Utan den bakgrunden kunskapen skulle det vara omöjligt att se hur mäns mode och skönhet markerar motstånd mot antingen samhället och/eller en viss maktstruktur.

För mig är den manliga modescenen på något sätt fast i just begreppet "könsöverskridande". Till och med till den grad att jag börjar känna att modescenen i denna del börjar bli lätt mainstream och förlorar diskussion kring stil- och identitetsskapande. Å andra sidan erkänner jag att mode är en tolkning av tiden och modet i många former ska ses som en form av konst där designerns konstnärliga frihet ska tas på yttersta allvar.

Jag kanske är alltför traditionell? Kanske försvarar jag min egen syn på mode och manlighet utefter mitt traditionella jag? Kanske gör jag också lite enkelt för mig genom att härröra vissa kollektioner till ett uttryck av konstnärlig frihet och inte till skapande av identiteter? Jag anser dock att såsom modescenen ser ut nu, bör kollektionerna vara könslösa i allt ifrån rubricering, inriktning och presentation. Hursom, visningarna från främst J.W Anderson och Vivienne Westwood, är för mig ett uttryck för anti-mode (även om detta anti-mode börjar för mig personligen kännas mainstream och nästintill en normalitet idag).

Min personliga smak vad det gäller de senaste kollektionerna ligger mer mot det traditionella hållet såsom t.ex Belstaffs kollektion. Det är i den riktningen jag tycker en man klär sig riktigt snygg. Jag kan också sträcka mig till Moschinos kollektion, iallafall vissa delar av den och i vissa sammanhang som t.ex. en fest- eller en galaklädsel. Återigen, det är min personliga smak som skapar min uppfattning om hur en man kan vara klädd för att väcka min attraktion! Pussen

 

 

Moschino

 

 

I have with great interest been looking at the pictures from the recent fashionshows of "menswear" fashioncollecions s/a 2018 resort. To illustrate what's happening in large parts of the fashion scene, the big thing is at this moment in time is gender. Still!?!

Sometimes I feel that just this focus on gender crossing begins to feel somewhat mainstream and fashion loses ground in originality and interpretation of time. On the other hand, what is actually "gender"? In my fashion studies at Stockholm University, analytical concepts like gender have been very much discussed. I read in "The Social Organization of Masculinity", written by R.W. Connell, a defintion in which the author structures gender in a threefold model that distinguishes the relationship of power, production and emotional commitment. But this is just the first step. He believes that one must also review the relationships between them. Connell believes that it is better to focus on the processes and relationships through which men and women live their lives, rather than trying to define masculinity as an object (a natural characteristic, average behavior, a normality). "Manhood" if it is at all to be defined as conceps; Is a place in gender relations, the methods that men and women devote themselves to in this place and methodological effects based on bodily experience, personality and culture. The problem with pure normative definitions of "masculinity", according to Connell, that there are actually not many men meeting up to the normative standards. Another interesting book on this subject is "The Men's Fashion Reader" in which Peter McNeil and Vicki Karaminas write about the academic concentration of "dandys" as the prerequisites for modernity, urban consumption and style. The Dandy concept tell a lot about attitudes towards men's fashion, how to look at men and how men look at each other. They have also written a great deal about the emergence of a visible and partially more socially acceptable gay manhood. Interestingly, their view is that gay men, free from hang ups of heterosexual view about stereotypes, have in many ways served as a pilot consumer group for men in general. Partly because homosexual men's relation to consumption differs from heterosexual men and then mainly on two points: they tend to have fewer financial commitments and therefore often higher disposable income; And their consumption patterns are often used to enhance their sexual orientation and fashion is often an important example of this. McNeil and Karaminas argue that this fact has built a bridge through which marketers have inroads in the usual heterosexual masculinity.

Historically, should be mentioned in this context, for centuries before now the riches and ornaments of masculine fashion have often surpassed women's, almost to the extent that when clothing was characterized by gender, it defined the visibility of fashion rather as male than female.

Questions related to gender, sexuality, power relations and hierarchies are central and with the help of fashion, we design and engineer our identities. Fashion can also be used to create role models as in different classes or different genres. Fashion can also be used to make a resistance as for example towards prejudice about what should be normal seen as feminine or masculine. Within the performative, fashion is linked to performing arts and visual, such as for example, now in these images I present from recent catwalks. Fashion is considered a complex social part that challenge and reform the male appearance and is sometimes done by those who exercise their power, counting obedience. Men have also used their appearance as a strategy of refusal or disloyalty for the dominant culture that surrounds them. Fashion - clothing and other styling - not only expresses who we are or wants to be, but plays an active role in the creation of people, gender, class and ethnicity. Fashion is also a way to interpret the time, to experience something new or look back in history. In order to understand the development of male beauty and masculine fashion, it is important to see what it means to belong and be accepted by the contemporary society. Without that background, it would be impossible to see how men's fashion and beauty mark resistance to either society and / or a certain power structure.

For me, the male fashion scene is in some way fixed in the term "gender". Even to the extent that I begin to feel that the fashionscene partly begins to become more mainstream, and we lack the discussions about style and identity creation. On the other hand, I admit that fashion is an interpretation of time and fashion in its many forms is to be seen as a form of art in which the designer's artistic freedom is to be taken extremely seriously.

I may be too traditional? Perhaps I defend my own view of fashion and masculinity too much based upon my traditional self? Perhaps I also make it easy for me by labeling some collections into an expression of artistic freedom and not the creation of identities? However, I think that as the fashionscene express itself at this moment, the collections should be genderless in terms of their classification, their orientation and how they are presented. However, the images from primarily the collections from J.W Anderson and Vivienne Westwood, are to me, an expression of some anti-fashion (although this anti-fashion begins to feel mainstream for me, and more of a normality today).

My personal taste in connection to the latest shown collections is more traditional, as I prefer for example the Belstaff's collection. It's in that direction I personal think a man is dressing really well. I can also extend my approvement to Moschino's collection, for wearing some outfits at a really cool party or a gala. Again, this is just my personal taste that's a result on how a man can be dressed to arise my attraction! xoxo

 

 

Belstaff

 

 

All pictures from www.vogue.com. Please click on image of your choice for a closer look.

 

 


thursday - resort 2018 - update

15 June 2017

 

 

 

 

Marchesa Notte

Marchesa

 

Här är favoriterna som vanligt presenterade enbart utefter min personliga smak :) Visst är dessa looker helt faaab! Pussen

 

 

Etro

Reem Acra

 

Here are the favourites of the day according only to my personal taste :) Are they not absolutely faaab? xoxo

 

 

Rochas

M Missoni

 

 

All pictures from www.vogue.com. Please click on image of your choice for a closer look.

 

 

 

 


resort 2018 - wednesday - update

14 June 2017

 

 

 

Johanna Ortiz

 

Mina favorit looks från dagens visningar, säsongen ss 2018 resort! Så himla fina! Pussen

 

 

Dennis Basso

 

My favorite looks from todays catwalks, season ss 2018 resort! Soo lovely! xoxo

 

All pictures from www.vogue.com. Please click on image of your choice for a closer look.

 

 


luxury - all about being first?

14 June 2017

 

 

 

 

 

 

Daniel Björk har för Bon skrivit krönikan "Om lyx inte är en dröm - vad är den då?" med underrubriken citatet: ”Att vara snyggast klädd blir inte längre en fråga om att vara snyggt klädd utan om att ha så nya plagg som möjligt på sig.”. Björk för ett resonemang kopplat till den pågående diskussionen inom modebranschen om vad lyx är, eller ska vara, i dagens samhälle. Han tar upp modeindustrin klagomål på den ständigt ökade stressen och snabbheten inom branschen, och hur det intressanta är att det är fråga om en utveckling som till större delen drivs på av kunderna. Innebär detta att det är just så att snabbhet, är kundens idé om vad lyx är i dag, inte exklusivitet? Är det så att om exklusivitet tidigare var en fråga om pengar, så är exklusivitet i dag samma sak som att inte vara tillgänglig för dem som är för långsamma? Björks funderingar är underbara för mig som studerat så mycket just frågor kring definition av lyx och specifikt inom modebranchen. Även mina studier i etnologi och då särskilt människan som kulturvarelse i skapandet av identitet har ofta handlat om diskussioner inom lyxområdet i sig. Är lyx exklusivitet i att vara ensam, eller åtminstonde en av de få, som har möjlighet till en lyxprodukt? Är lyx exklusivitet i en innovationshöjd i modets utformande? Är lyx exklusivitet i hantverksmässighet och kvalitet i en modeprodukt? Jag själv känner att lyx är så individuellt,  så det kan vara en kombination av dessa aspekter, och möjligen fler aspekter som utvecklas genom tiden.

Är det alltså så som Björk resonerar, att vi befinner i en tid där att vara moderiktig innebär – och i förlängningen, vår idé om lyx – helt enkelt att vara en snabb kund? Då är ju inte att vara snyggast klädd längre en fråga om utseende i sig utan att ha så nya plagg som möjligt. Jag frågar mig då om lyx överhuvudtaget går ihop med hållbarhetstänket? Björk diskuterar också om glädjen i att köpa en ny moderiktigt produkt, men att det inte är lika roligt att köpa en likadan sko, säsong efter säsong, även om den kommer i nya färger. Både värdet och glädjen minskar då med produkten, är hans resonemang. Med det sagt menar Björk att "den nya lyxen" handlar om att premiera den snabba kunden – bara den kan vara riktigt modern. Så ambitionerna med att vara moderiktig inom lyxen och drömmen handlar inte längre enbart om pengar, fantasi och glamour. Den handlar om att vara först!

Jag är väldigt tacksam för att bon.se finns för oss som djupdyker i analys av modet och samtal kring människan och modet. Utvecklingen mot lyx sett såsom "snabbt" som det främsta epitetet är jag inte riktigt med på. Även om delar av lyxmodet går i riktningen till att fler kollektioner presenteras under året och med en utveckling till fler kundanpassningar i showrooms istället för på catwalks för att nå denna speed, så är för mig exklusivitet och lyx till största del fortfarande en fråga om innovation, hantverk och kvalitet. Det är det som väcker begär i mig iallafall!  Pussen

 

 

Daniel Bjork has written for Bon the chronichle (in swedish)  "If luxury is not a dream - what is it then?". With the following quote: "Being best dressed will no longer be a matter of being well dressed, instead it will be about having as new clothes as possible." Bjork is reasoning about the ongoing discussion in the fashion industry about what luxury really is, or should be, in today's society. He gives examples as the fashion industry's complaints about the constantly increasing stress and speed in the industry, and how interesting it is that it is a development that is largely driven by the customers. Does this mean that speed is the customer's idea of ​​what luxury is today, not exclusivity? Is it that if exclusivity was previously a question of money and is exclusivity today the same as not being available to those who are too slow? Bjork's thoughts are wonderful for me to read, as me myself having studied so much about the definition of luxury and specifically in the fashion industry. Even my studies in ethnology and especially humans as cultural beings in the creation of identity, has often had the topic as luxury as a concept. Is luxury exclusivity in being alone, or at least one of the few, who have the opportunity to use a luxury product? Is luxury exclusivity in innovation and in fashion design? Is luxury exclusivity in a fashionproduct made by craftsmanship and of a high level of quality? I myself do think that luxury is so individual,  it can therefor be a combination of all these aspects and possibly more aspects that evolve over time.

So, as Bjork argues, are we in a time of being fashionable - and in the long run, our idea of ​​luxury - based simply upon to be a quick customer? Then, to be best dressed is not anymore a matter of appearance in itself, but wearing as new garments as possible. I wonder if luxury at all goes together with sustainability thinking? Bjork also discusses the joy of buying a new fashionable product, but he finds it not as fun to buy the same designer shoe next seasons, even if it comes in new colors. Both the value and the joy decrease with the product, is his reasoning. With that said, Bjork believes that "the new luxury" is about praising the fast customer - only that customer can be truly modern. So the ambitions of being fashionable in luxury and dream are no longer just about money, imagination and glamor. It's about being the first!

I am very grateful that bon.se provides a deep dive into the analysis of fashion and conversation about culture in our time. The trend towards luxury seen as "fast" as the main epithet I'm not really behind. Although, part of the luxury fashion is moving in the direction of more collections presented during the fashionyear and with the development of more customizations in showrooms instead of at catwalks to reach this speed, for me, exclusivity and luxury is still a matter of innovation, craftmansship and quality. That's still what creates my desire anyway! xoxo

 

 

Picture from Alexander McQueen s/s 2010 show "Plato´s Atlantis"

 

 


currently - my life

13 June 2017

 

 

 

 

 

 

Alltså, himla ledsen att jag inte varit så duktig på att uppdatera er! Livet har liksom tagit över, vilket är underbart i sig :) Låt mig tänka: Vad har hänt sedan sist? Jo,  Summerburst ägde min fulla uppmärksamhet hela helgen och det var det verkligen värt, såå magiskt! Den här veckan arbetar jag precis alla dagar (förutom idag). Dagen har därför spenderats till stor del i gymmet och även med en långpromenad i regnet med min lilla Krispy runt Djurgården. Igår, var jag förbi mitt nya jobb en snabbis och träffade på flera kollegor, alla verkade så trevliga och min "mentor" som ska lära in mig i företaget fick jag så himla bra intryck av direkt :) Pussen

 

Ohh, so sorry I have not been so good at keeping you updated! Life itself has taken over me, which is lovely as well in its own way :) Let me think: What has happened since my last post? Well, Summerburst got my full attention this whole weekend and was so worth it, magic! This week I work every day (except today). This day has been spent mostly in the gym, but also with a long pw in the rain with my little Krispy around Djurgården. Yesterday, I quickly passed by my new work and saw some of my new collegues, everybody seemed so nice and my "mentor", who will introduce me into the company, gave me such a great vibes directly :) xoxo

 

 

 

Picture of actress Madeline Kahn in a scen from Mel Brooks movie "High Anxiety".

 

 

 


another resort 2018 - update

13 June 2017

 

 

 

Pamella Roland

 

 

Här är de senaste av mitt urval som bästa kollektioner för ss 2018 resort! Himla fina looker, eller hur? Pussen

 

Here I present my latest choice out of the collections for ss 2018 resort! So wonderful looks, aren´t they? xoxo

 

 

 

Roberto Cavalli

 

All pictures from www.vogue.com. Please click on image of your choice for a closer look.

 

 


saturday in music

10 June 2017

 

 

 

 

 

Summerburst igår var fullkomligen magisk! Strax ska jag skynda iväg till en dag på jobbet, Mulberry. Därefter fortsätter helgen i musikens tecken, så himla grymt. Håll i dig katten, det svänger ju! Pussen

Summerburst yesterday was so magic! Soon, I will be off for a day at work in Mulberry. After work this weekend continues with music as its main ingredients, groovy! xoxo

 

 

 

 

 

 


resort 2018 - new updates

10 June 2017

 

 

 

 

Antonio Marras

 

Här är ännu en ny uppdatering från de nya kollektionerna ss 2018 Resort som presenterades igår :) Älskar just de här lookerna <3 En speciell sak med den här uppdateringen är tydligheten i ursprung. Är det inte himla tydligt att se spanska, franska, italienska och amerikanska bidrag till detta underbara mode? Pussen

 

 

Norma Kamali

 

Moschino

 

 

Here is yet a new update from the new collections for ss 2018 Resort presented yesterday :) Love these looks <3 One special thing with this update is the presentation by heritage. Is in not so that in this update so significant influences in this wonderful fashion from Spain, France, Italy and USA? xoxo

 

 

Beaufille

 

All pictures from www.vogue.com. Please click on image of your choice for a closer look.

 


friday - yay

09 June 2017

 

 

 

 

 

 

Snart börjar helgen och den känns fortfarande lite oklar, haha! Ändå är jag säker på att den går i musikens tecken eftersom Summerburst har landat i Stockholm med en grym line-up. Herregud, Guetta och Justin Bieber imorgon lördag, inte stor chans att man missar det! Även klubbarna kommer vara proppfyllda och stämningen på topp :) Känns som om helgen kommer bli fullkomligen magisk och den här lilla ängeln kommer dansa i timmar! ÄlskarT! Pussen

Soon this weekend kicks off, even though no fixed plans yet, haha! I am sure that this weekend spells music as Summerburst has hit Stockholm with an awesome line-up. Omg, Guetta and Justin Bieber tomorrow, not likely to miss out on that act! The clubs will to be croweded with a great mood :) It do feels like this weekend will be absolutely magic and this little angel will be dancing for hours! Love It! xoxo

 

 

 

 

 

 


career changes - soo thankful

09 June 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Så, nu har jag skrivit på mitt anställningsavtal för Louis Vuitton :) Jag är så himla tacksam för att få den här chansen! Nu är det bara 6 arbetsdagar kvar på Mulberry, därefter en semestervecka i Marbella och sedan börjar jag på mitt nya jobb den 1 juli! Lite nervöst såklart, även om jag är säker på att jag kommer trivas som fisken i vattnet! Lääängtar <3

 

Soo, now I have signed my employment agreement for Louis Vuitton :) I am so utterly thankful to receive this opportunity! Now just 6 workdays left at Mulberry, after that a week of vacay in Marbella and then I begin my new work at the 1st of July! Of course I am a bit nervous, even though I am perfectly sure that I will adore my new position! Can not wait <3

 

 

 

 


Grayson Perry - Mulberry

09 June 2017

 

 

 

 

Grayson Perry and Johnny Coca at Serpentine Gallery

 

 

Jag vet inte om du är uppdaterad att Mulberry sponsrar konstnären Grayson Perrys utställning,  "The Most Popular Art Exhibition Ever!", på Serpentine Gallery i London. Grayson är en tolkare av nutida liv i konstnärligt uttryck och mycket välkänt för hans kvinnliga alter ego, Claire. Sambandet mellan Mulberry och Grayson känns så rätt i all sin kombination av brittiskhet, arv och modernitet särskilt som Grayson är en berömd brittisk kommentator av samtida samhälle och kultur. Utställningen "The Most Polular Art Exhibition Ever! " har många teman som popularitet och konst, maskulinitet och det nuvarande kulturlandskapet. Grayson återspeglar Mulberrys identitet som ett "oväntat brittiskt märke". Graysons användning av traditionella konstgjorda föremål med scener av nutida liv rimmar också bra iop med Mulberrys uttryck av motsägelserna för en verkligt brittisk identitet. Johnny Coca, Mulberrys Creative Director, sa om sponsringen: "Vi är glada att kunna stödja Grayson Perrys konstutställning! Det finns en sann förbindelse mellan mode och konst. Graysons arbete är i grunden brittisk och hans sammansmältning av traditionellt hantverk och tekniker, med en modern synvinkel är en juxtaposition som harmoniserar starkt med Mulberry. "

Jag älskar också den nya väskan, Mulberry Amberley! Nu dags att kila till jobbet! Hörs senare! Pussen

 

 


 

 

 

I do not know if you are updated of that Mulberry is sponsoring the artist Grayson Perry's exhibition 'The Most Popular Art Exhibition Ever!' at the Serpentine Gallery. Grayson is a intepreter of contemporary life in artistic expression and very well known for his female alter ego, Claire. The connetion between Mulberry and Grayson feels so right in all its combination of Britishness, heritage and modernity especialla as Grayson is a renowned British commentators on contemporary society and culture. The exhibition: 'The Most Popular Art Exhibition Ever!'has many themes as popularity and art, masculinity and the current cultural landscape. Grayson reflects Mulberry's identity as an 'unexpected brand of Britishness'. Also does Graysons use of traditional crafted objects with scenes of contemporary life go well toghether with Mulberry's celebration of the contradictions of a truly British identity. Johnny Coca, Mulberry Creative Director said about the sponsorship: “We’re delighted to be supporting Grayson Perry’s The Most Popular Art Exhibition Ever! at the Serpentine. There is a true connection between fashion and art. Grayson’s work is intrinsically British and his fusion of traditional craftsmanship and techniques, with a modern point of view is a juxtaposition that resonates strongly with Mulberry."

I also do adore the new bag, Mulberry Amberley! Now off to work! Laters! xoxo

 

 

 

 

pictures from www.instagram.com/tag/serpentinegallery and www.mulberry.com. please click on image of your choice for a closer look.


resort 2018 - todays collections - update

08 June 2017

 

 

Thom Browne

 

Monique Lhuillier

 

 

Här är några underbara looker från dagens visningar! Som vanligt presenteras mitt eget personliga urval utifrån vad jag skulle vilja bära :) Pussen

 

 

 

Chloé

 

 

Here are some wonderful looks from that catwalks of today! As usual I present my choices based upon my personal of what I would like to wear myself :) xoxo

 

 

Stella McCartney

 

All pictures from www.vogue.com. Please click on image of your choice for a closer look.

 

 


everything changes

08 June 2017

 

 

 

 

Nu är det verkligen take-off för mig på flera plan! Även om jag alltid har fötterna på jorden, så känns det så himla spännande att ge sig ut på en ny livsresa! Dagen börjar med att hämta kontrakt på mitt nya jobb (från 1 juli), därefter ska jag till tandläkaren (aldrig haft något hål, hoppas det fortfarande är så), sedan fortsätter dagen på Mulberry. Bara 7 arbetsdagar kvar på Mulberry (kommer dock verkligen sakna mina gulliga arbetskamrater), sedan semester och därefter mitt underbara nya jobb! Älskar mitt liv! Pussen

 

Now it's really take-off for me, at many levels! Even though I always have my feet on the ground, it feels so exciting to start a new life trip! This day begins by receiving my new job contract (starts July 1st), then I will go to the dentist (never ever had a hole, hope it's still so), then the day continues at Mulberry. I only have 7 working days left at Mulberry (will really miss my wonderful colleagues), after that my vacation followed up by my wonderful new job! Love my life! xoxo

 

Picture from www.instagram.com/mulberryengland.

 

 


Marbella booked - wiie!

08 June 2017

 

 

 

 

Tbt last month in Dubai - watching the magical sunset - heart

 

 

Nu har jag äntligen bokat flyg till Marbella :) Lääängtar sååå! Det blir perfekt i tiden också eftersom jag har 10 dagar ledigt innan jag börjar på mitt nya jobb! Jag har aldrig varit i Marbella, vilket i sig är konstigt eftersom jag känner så mycket folk där. Det finns också himla fina fastigheter, vilket jag fick veta när jag lade ut ett intresse till min mors vän Lena Lindman som arbetar som fastighetmäklare i Marbella. Kanske lite svårt att hitta just ett sådant objekt som efterfrågades, men inte för Lena! Kraven var minst 1500kvm, stora terasser med helt fri utsikt och på stranden, ultramodernt, tjänstebostadsdel, gym och pool (även inomhus) och självklart stort garage för flera bilar. Jag fick precis mail med tre underbara villor runt Marbella och Puerto Banus :) Favoriten (lite mindre kvadrameter än efterfrågat) ändå ett helt nybyggt paradis på stranden med inflyttning efter sommaren och bara 10 minuter från Puerto Banus marina. Påminner väldigt mycket om Malibu Beach, fast ganska många snäpp upp :) Verkligen magiskt, tack Lena! Pussen  

 

 

 

 

Now I have finally booked my flight to Marbella :) I can not wait! This vacay will be perfect in time as I have 10 days free, before starting my new job! I have never been to Marbella, which in itself is weird because I know soo many people there. Marbella has got some heavenly real estates too, which I learned when I expressed an interest to my mother's friend, Lena Lindman, who works as a real estate agent in Marbella. Maybe a little bit difficult to find that type of real estate as is requested, but not for Lena! The requirements were at least 1500 sqm and on the beach itself, large terraces, ultramodern with high ceiling, service residence, gym and pool (also indoors) and of course a large garage for several cars. I just got an e-mail with three wonderful villas around Marbella and Puerto Banus :) The absolute favourite (a bit smaller in sqm) was a brand new built paradise on the beach, that will be finished after the summer and just 10 minutes from Puerto Banus marina. The setting reminds me a lot about Malibu Beach, although the villa itself is stepping up the class a lot :) Really magical, thank you Lena! xoxo

 

 

 


resort 2018 - update - new collections

07 June 2017

 

 

 

Mugler

 

Recently from the catwalks: These are the best looks from my choice of the best collections according to my personal flavour! Love em! xoxo

 

Missoni

 

Versace

 

Victoria Beckham

 

All pictures from www.vogue.com. Please click on image of your choice for a closer look.

 


mr french - dayparty

06 June 2017

 

 

 

 

 

 

 

Nu är det nog med mode för idag :) Som du ser på bilden är jag redan på väg hemifrån för att fira denna dag med ett litet dagsparty på Mr. French. Pussen

 

Now, enough with fashion for today :) As you see on the picture, I am already on my way from home to celebrate this day at Mr. French dayparty. xoxo

 

 


24 sèvres - fashion online

06 June 2017

 

 

 

 

 

 

 

Idag är det release datum för den nya on-line mode hemsidan, 24 sèvres! Efter att ha varit inne på sidan och klickat runt lite bland de underbara bilderna har jag kommit fram till att den har många skillnader från de redan etablerade modehemsidorna. Först och främst för att sajten verkligen andas Paris och har ett modeurval, och ett utseende, som verkligen ger den där härliga franska modekänslan. Därefter slår det mig att sidan erbjuder, visuellt, ett skapande av begär på ett helt nytt sätt. 24 sèvres visar modet i bilder som verkligen inspirerar och lockar. Jag upptäckte också att det finns utökad service på sajten, såsom personal shopper via direktvideo, vilket i sig känns riktigt häftigt.

Vad skiljer då främst enligt mig med den här nya modesidan? Jo, skapandet av begär! Bildernas kompositioner, stylingen som känns mer avslappnad och sann, modellernas enkla utseenden och närheten till produkterna från alla vinklar med närbilder: Allt kombinerat skapar köpglädje! Glädje för mig känns ofta faktiskt riktigt underskattat vid försäljning av mode on-line. För mig är det helt okej med visningar och kampanjer med modeller som är supertunna med ett blasé och edgy uttryck, kanske är jag så van vid det och inte reflekterar längre i de modesammanhangen? Däremot när det kommer till försäljning av mode, så är ett inbjudande leende alltför underskattat av andra sajter och det känns som om skaparna av 24 sèvret är på väg mot ett nyskapande. Jag är av den bestämda uppfattningen att när man kommer till en affär som säljer mode av hög kvalitet, modernitet och exklusivitet, så vill man mötas av ett leende. För mig gäller resonemanget även för online försäljning av mode. Såsom kund vill man både bli inbjuden till att köpa och glad när man köpt produkten, något som brukar kallas kundnöjdhet :) 24 sèvres lyckas verkligen att kännas nyskapande, framförallt visuellt, och visar mode på ett närmare, inbjudande och lockande sätt. ÄlskarT

 

 

Courrèges

 

Miu Miu

 

Erdem

 

 

Today is the release date for the new fashion on-line website, 24 sèvres! As I have been looking on the website and clicking around looking at the wonderful pictures, I have come to the conclusion that this website has many differences from the already established fashion websites. First and foremost because the site really breathes Paris and has a fashion selection, and an appearance, that really provides that wonderful fresh French fashion feeling. Then I find that the page offers, visually, a creation of desire in a whole new way. 24 sèvres present fashion in images that really inspire and creates desire. I also discovered that there is increased service on the site, such as personal shopper via direct video, which in itself feels really cool.

What's the difference according to me with this new fashion website? Well, the creation of desires! The compositions of the images, the styling that feels more relaxed and true, the appearance of the models and proximity to the products from all angles with close-ups: All combined creates shopping desire! Joy to me often feels really underestimated when selling fashion on-line. For me, it's okay with fashion shows and campaigns with models that are super-thin with a blase and edgy expression. Maybe I'm so used to it and do not reflect anymore in those fashion contexts? On the other hand, when it comes to sale of fashion, an inviting smile is too underestimated by other sites, and it seems that the creators of the 24 sèvres are heading for an innovation. I'm firmly of the opinion that when you come to a fashionstore with high quality, innovative and exclusive goods, you want to be invited with joy and smile, for me, this also applies to fashionstores online. As a customer, you want to be both invited to buy and happy when you bought the product, which is usually called customer satisfaction :)  24 sèvres really succeed in feeling innovative, above all visually, and showing fashion in a closer, more inviting and attractive way. Adore it!

 

All pictures from www.24sevres.com. Please click on image of your choice for a closer look.

 

 


6th june - sweden national day - hats on

06 June 2017

 

 

 

 

 

Me wearing hat from milliner Malinda Damgaard and haute couture dress from Lars Wallin.

 

 

Idag är det Sveriges Nationaldag :) Det är en dag som enligt traditionen bjuder både på Nationaldags galoppen på Gärdet och Kungligt firande på Skansen. Jag är faktiskt inte den som använder mig speciellt mycket av hattar. Kanske för att jag inte hamnar så mycket i sådana sammanhang där hatten är en del av klädkoden. Den finaste hatten jag någonsin burit var designad av bästa Malinda Damgaard som tidigare arbetat med couture för hatt magikern Philip Treacy. Anledningen till att jag just har hatt på dessa bilder var eftersom jag var Martina Bonniers modell för hennes bok "Martinas Modevärld" (En bok jag även var modeassistent till och faktiskt nämnd bland författarens tackord i boken). Visst är det något magiskt, drömmigt och oemotståndligt vackert med hattar ändå! Därför så visar jag några exempel på oemotståndliga hattar! Pussen

 

 

Me together with milliner Malinda Damgaard 

 

Today it is Sweden National Day :) It is a day of traditions as the National HorseRace at Gardet and the Royal celebrations at Skansen. I am actually not the type that wears hat on a regular basis. Maybe so because I do not take enough part at those occasions where hat is a part of a dresscode. The most wonderful hat I ever worn was designed by the great Malinda Damgaard, who used to work with couture hats for the magician Philip Treacy. The reason for me wearing this hat was working as Martina Bonniers model for her book "Martinas Modevärld" (A book I even contributed to as a fashion assistent and was mentioned in the authors ackknowledgments in the book).  I must say that there is something magic, dreamy and absolutely beautiful with hats! So therefor I here present my choices of irresistable hats! xoxo

 

 

 

 

All hats by Philip Treacy at www.philiptreacy.co.uk. Please click on image of your choice for a closer look.

 

 

 


best collections - monday update - resort 2018

05 June 2017

 

 

 

Cushnie et Ochs

 

Idag så har det visats mycket fina kollektioner för ss 2018 resort! Där här är dagens looks som föll mig bäst i smaken! Pussen

 

 

Tory Burch

 

Co.

 

Today there have been shown many lovely collections for ss 2018 resort! Here are todays looks, most liked by myself! xoxo

 

 

Diane von Furstenberg

 

 

All pictures from www.vogue.com. Please click on image of your choice for a closer look.

 

 

 


a bag that returns to fashion

05 June 2017

 

 

 

Kendall Jenner as seen last week wearing a Louis Vuitton bag around her waist.

 

 

Modet kommer som vi alla vet i cykler. Just nu är den turistväskan, midjeväskan eller bältväskan på uppsving. Kanske har trenden inte slagit igenom helt denna säsong ännu, men tro mig den är på väg och det syntes inte minst från visningarna för 2018. Här finns några olika modeller som är tillgängliga redan nu! Även om jag tror att väskan inte är ett förstahandsval för mig, så tror jag den trendar ordenligt snart! Kanske är jag mer otrendig än jag vill erkänna? Pussen

Louis Vuitton Géronimos and Louis Vuitton Bum Bag

 

 

GG GUCCI Soft Supreme Belt Bag, GUCCI Garmont Belt Bag and GG Gucci Soft Supreme Belt Bag

 

 

Fashion, as we knows, returns in cycles. Currently on the way up is the touristbag, waistbag, bumbag and beltbag. Maybe the trend is not in this season yet, but belive me it is on the way and that is also sure after watching the fashion shows for 2018. Here I present some examples of the bag that is already available for purchase! Even though I do not think this type of bag is my cup of tea, I do think it will have its time very soon! Maybe I am less fashionable and trendy that I myself want to confess? xoxo

 

 

Alexander Wang, Stella McCarteny, Rebecca Minkhoff and Rag & Bone

 

 

 

Pictures of bags from www.louisvuitton.com, www.gucci.com, www.saksfifthavenue.com. www.nordstrom.com. Please click on image of your choice for a closer look.

 

 

 


NK gala 2017 - jury members

05 June 2017

 

 

 

 

Elin Frendberg, Pär Engsheden, Mats Gustafson, Ingela Klemetz-Farago, Johan Lindeberg och JoAnn Tan. Picture: Maja Flink.

 

Nu har jurymedlemmarna utsetts inför NK Galan 2017 :) Tycker det är en underbar mix av olika modebakgrunder, även om jag saknar Philip Warkander såklart! I år består medlemmarna i juryn av ordförande Elin Frendberg (vd Swedish Fashion Council), Pär Engsheden (designer och lektor på Beckmans), Ingela Klemetz- Farago (fotograf och stilikon),  Johan Lindeberg (grundare av J.Lindeberg och BLK DM), Mats Gustafson (modeillustratör) och JoAnn Tan (creative director JoAnn Tan Studios). Tillsammans utser de vinnare i kategorierna, Nordiska Kompaniets Framtidslöfte, Nordiska Kompaniets Stilikon och Nordiska Kompaniets Innovationspris.

Det nyinstiftade priset, Nordiska Kompaniets Stilikon, vill jag diskutera lite kring! När jag skrev uppsatsen på Stockholms Universitet, "För Sverige i tiden - Kronprinsessan Victoria - klädsel i kunglig ämbetsutövning", under hösten 2016 kom jag inte fram till att Kronprinsessan då inte uppfyllde kraven fullt ut såsom stilikon i min analys. Kronprinsessan Victorias hade ännu inte en i praktiken utvecklad och klar stil i enlighet med det Jacob Östberg skriver om i “Style” som är ett akademiskt närmande till en definition av stilbegreppet. Östberg menar att för det mesta när stil diskuteras är det avsett för när en aktiv hållning tas när det gäller konsumtion. Stil är avsiktlig kommunikation. För att identifieras som stil, behöver konsumtionsaktiviteter normalt uppfattas som avvikande från en mer eller mindre sammanhängande idé av mainstream. I min uppsats skrev jag ganske mycket om att Kronprinsessan borde i sina klädval göra klarare uttalade klädval och skapa en egen "stil". Även om ambitionerna fanns, så var praktiken annorlunda. I Kronprinsessans Victoras fall borde stilen utgå ifrån modevalen som hennes engagemang i hållbarhets- och miljöfrågor påverkar. Med ett aktivt val, inte bara i inriktning utan rent praktisk, ansåg jag att hon kunde uppnå en medvetet hållbar stil, och på det sättet inte vara "mainstream". Jag skrev också att med det skulle Kronprinsessan få en sådan uppmärksamhet såsom stilikon, på ett positivt sätt med positiva framtoningar, vilket skulle erbjuda Kronprinsessan att både hon och hennes modeval skulle synliggöras och i förlängningen ett bidra till att sprida Kronprinsessans budskap. Nyckelorden för stilförändringen var hållbarhet, återanvänding, vintage och det klassiska för att ses som stilikon dvs att våga satsa på uökad synlighet i färg, snitt och plagg som visar en kunglig symbolik.

Nu tycker jag det är dags för att hon får NK Galan 2017s pris såsom "Stilikon". Kronprinsessan Victorias utvecklade modestil och aktiva ställning inför hållbara modeinköp, återanvändning som t.ex. ökad användningen av vintage, bör rendera i ett pris som vårt främsta modevarumärke, ambassadör för vårt land och moder jord och på så sätt en sann stilikon per definition, särskilt då hon skiljer sig från andra kungligheter och inte kan ses såsom mainstream längre. Det är hon verkligen värd! Pussen

 

 

Now the jury members have been nominated for the NK Gala 2017 :) I do thinks it's a wonderful mix of different people of the fashion industry, though I do miss Philip Warkander in the jury of course! This year, members of the jury consist of Elin Frendberg (CEO of Swedish Fashion Council), Pär Engsheden (designer and lecturer at Beckmans), Ingela Klemetz-Farago (photographer and style icon), Johan Lindeberg (founder of J.Lindeberg and BLK DM) Mats Gustafson (Fashion Illustrator) and JoAnn Tan (Creative Director JoAnn Tan Studios). Together they appoint winners in the categories, Nordiska Kompaniets Framtidslöfte (future promise), Nordiska Kompaniets Stilikon (style icon) and Nordiska Kompaniets Innovationspris (innovation award).

The newly established prize, the Nordiska Kompaniets "style icon", I would like to discuss a bit! When I wrote the essay at Stockholm University, "For Sweden in time - Crown Princess Victoria - dress in Royal duties", during  fall of 2016, I did not see then that the Crown Princess fulfillled the requirements as a style icon in my analysis. Crown Princess Victoria had not yet one in her practices, developed a clear style, according to what Jacob Östberg writes in "Style", which is an academic approach to a definition of style. Östberg argues that most of the time when style is discussed, it is intended for when an active attitude is taken when it comes to consumption. Style is intentional communication. To be identified as a style, consumer activities are usually perceived as deviating from a more or less coherent idea of ​​the mainstream. In my essay, I wrote quite a lot about the fact that the Crown Princess should make clearer dress choices and create a clearer vision of her own "style." Although the ambitions existed, the practice did not follow. In the case of the Crown Princess Victoria, the style should be based on the fashion choices that her commitment to sustainability and environmental issues affects. With an active choice, not just in focus, but in her active practices, I knew that she could achieve a consciously sustainable style, and thus not be "mainstream". I also wrote that in this way, the Crown Princess would receive such attention as a style icon, positively with positive impressions, which would offer the Crown Princess both her and her fashion choices, and in the long run contribute in spreading the Crown Princess's message. The key words of her style change was sustainable, reuse, vintage and the classic fashion ways to be looked upon as a style icon as daring to "stand out" visible in choices of color, cuts and garments that presents a royal symbolism.

Now I do think it's time for her to get the NK Galan 2017 award as "Style Icon". Crown Princess Victorias developed fashion the last months and active choices for sustainable fashion purchases and reuse, such as for example increased use of vintage, should renounce in a price as our premier fashion brand ambassador for our country and mother earth and thus a true style icon by definition.  Especially as her recent change proves that she differ in fashionchoices from other royalites, in other words not a royal mainstream. She is really worth that award! xoxo

 

 

 

Picture from www.nk.se. 

 

 


a mulberry monday

05 June 2017

 

 

 

 

Idag är en måndag som spenderas arbetande i Mulberrys flaggskeppsbutik :) Inte många veckor kvar på det jobbet längre! Är inte den här bilden underbar, älskar både Mulberry stylingen och känslan av Londons gator som i denna bild är Brick Lane. Måste skynda nu! Pussen

Today is a monday that is spent working inside the Mulberry flagshipstore :) Not many weeks left at that job soon! Is not this image completely wonderful, as I do adore both the Mulberry styling and the feeling of London urban streets in this case, Brick Lane. Gotta run now! xoxo

 

Picture from www.instagram.com/mulberryengland. Please click on image for a closer look.

 

 

 

 


resort 2018 - weekend update

04 June 2017

 

 

 

 

Kimora Lee Simmons

 

Här kommer söndagens uppdatering av mitt urval från looks från de senaste visningarna. Mitt urval baserat på vad jag skulle vilja bära med andra ord! Pussen

 

Oscar de la Renta

 

Here I present a sunday update of a choice of looks from the latest fashion shows. It is my selection based upon what I would like to wear myself! xoxo

 

 

Oscar de la Renta

 

All pictures from www.vogue.com. Please click on image of your choice for a closer look.

 


everything changes

03 June 2017

 

 

 

 

 

 

 

Åren går himla vad man förändras både på insidan och utsidan, eller? Som ni ser på bilden är jag i ett underbart flow just nu! Allt förändras också till det bättre, både privat och jobb! :) Sommaren kickar off med en resa till Marbella i mitten av juni :) Läängtar! All verkligen förändras nu och jag älskar det! Pussen

The years pass by and omg what one changes, inside and outside, or? As you see at the picture I am currenly having a wonderful life flow! Everything changes also to the best, both private and buisiness :) This summer will kick-off with a vacay in Marbella mid June :) Can not wait! Everything changes and I loove it! xoxo

 

 

 

 

 

 

 


friday - lets get this party started

02 June 2017

 

 

 

 

 

Dolce & Gabbana, Herve Leger, Tom Ford and Marc Jacobs

 

Balenciaga, Christian Louboutin, Haider Ackermann and Dorateymur

 

 

 

All pictures from www.netaporter.com. Please click on image of your choice for a closer look.


resort 2018 - news

02 June 2017

 

 

 

 

 

Zac Posen

 

 

Here are my personal favs from todays catwalks! Love these looks, soo wearable and adorable! xoxo

 

 

Narciso Rodriguez

 

 

Pictures from www.vogue.com. Please click on image of your choice for a closer look.

 

 


makes me wonder - social media

01 June 2017

 

 

 

 

Ibland fastnar jag i tankar kring vad människor egentligen står för och vilka de är? Ibland visar verkligen social media via instagram och snapchat upp människors vridna uppfattning om livet och sig själva. Den här veckan har jag lite lätt tänkt kring hur en person, som utger sig vara en influencer och alltid säger sig hålla sanningen väldigt högt, kan vara så himla falsk? Hur kan man anse att man visar och skriver om sanningen om man har förvridit sitt ansikte av fillers till oigenkännlighet, från hur man såg ut från början, och taffligt lägger upp illa photoshoppade bilder där halva kroppen är bortretuscherad pga ett ohälsosamt leverne? Eller hur man kan lägga upp träningsbilder, nyttiga måltider och snap där man skrattar åt tjocka personer, när man samtidigt själv är riktigt överviktig och resten av tiden frossar i chips och sprit? Är vissa influencers idag något som påminner om de som visades upp på cirkus förr? Är det därför människor följer dessa? Hemskt!!!

Jag kanske är en överärlig person, kanske är jag också alldeles för snäll och alldeles för noggrann med mitt leverne och hur andra uppfattar mig? Men en sak är klar, jag anser mig aldrig bättre än andra eller försöker på bekostnad av andra upphäva mig själv! Jag tror på människans godhet och vill att alla mår bra och jag tror på strävan efter att vara det bästa jaget man kan uppnå! Pussen

 

Sometimes I think deeper about what people really stand for and who they really are? Sometimes, social media really shows, through instagram and snapchat,  people's twisted view of life and themselves. This week I have thought a bit about how a person, who turns out to be an influencer and prouds herself to always speak the truth,  can actually be so badly fake? How can one think that one are showing up and writing about the truth while distorted the entire face of fillers to unrecognizedness from what the personal looked from the beginning, and always put up images badly photoshopped where half the body is blurred away, due to an unhealthy lifestyle? Or how one can put up daily exercise pictures, healthy meals and snaps when laughing at fat people, while at the same time being really overweight oneself as a result of constantly eating chips and drinking alcohol? Are some influencers today something similar to those peolple shown off at the circus during history? Is that why people follow these influencers? Terrible !!!

Maybe I'm a too honest person, maybe I'm too kind and too careful with my lifestyle and how I look and are being looked upon as a person? But one thing is certain, I never try to feel better than others or at the expense of others to hightlight myself! I believe in the goodness of people and I want everyone to feel good with themselves and the pursuit of being the best person one can be! xoxo

 

 

 


new collections - ss2018

01 June 2017

 

 

 

Sally LaPointe

 

Här är några exempel från fina visningar från veckan som gått. Något som verkligen är trend. och finns i väldigt många kollektioner, är kombinationer med päls. Jag tycker särskilt om när päls finns såsom detalj vid handlederna i slutet på tröjor, jackor och kappors ärmslut! Vackert! Pussen

 

 

Temperley London

 

 

Here I present some examples from lovely shows from this week. What really I can see as a trend, and present in many collections, are combinations with fur. I do love when fur is a detail around the wrists as a finish on sweaters, jackets and coats! Beautiful! xoxo

 

 

All pictures from www.vogue.com. Please click on image of your choice for a closer look.


Thursday - day off work

01 June 2017

 

 

 

 

Idag är det äntligen sol och sommar igen i Stockholm. Igårkväll när jag tog en powerwalk med Ello sent på kvällen, så regnade vi fullkomligen bort :) Nu är det dags för en lunch i solen på Mister French och en försenad födelsedagspresent ska lämnas över till en av mina bästa vänner! Pussen

 

 

Today it is finally sun and summer again in Stockholm. Yesterday evening as I took a powerwalk with Ello, we literally became floating in the rain :) Now, time for a lunch in the sun at Mister French as a late birthday gift will be given to one of my best friends! xoxo

 

 

 

All pictures from www.mrfrench.se

 

 


recent - catwalks - ss2018 resort

01 June 2017

 

 

 

Rebecca Minkhoff: Very much summer young looks.

 

Här presenterar jag ett litet urval av det bästa från de senaste kollektionerna. Alltså looker som jag själv gärna skulle bära nästa sommar! Pussen

 

 

Tibi: Cool, easy and very wearable every day

 

 

Here I present a selection of the best from the latest collections. With that I mean the looks I would love to wear myself next summer! xoxo

 

 

All pictures from www.vogue.com. Please click on image of your choice for a closer look.


GUCCI - Alessandro Michele - Guccify yourself

01 June 2017

 

 

 

 

 

 

 

Ni vet ju redan hur mycket jag fullkomligen ääälskar magikern Alessandro Michele och hans tolkning av tiden i modet. Just för att hans moderna tolkning är utav respekt för historia och med ett öga för framtiden i en underbar mix. Nu har kollektionen ss2018 Resort kommit ut och han gör mig verkligen inte besviken trots mina höga förväntningar. Denna gång har han han, tillsammans med de ååå så klara referenserna till italiensk renässans, även lyckats inkorperera antikens Grekland och Egyptien. Jag förstår verkligen inte hur han kan få det att fungera på så sätt, att när jag ser en underbar outfit, så blir det en sorts process start i mig: Först ser jag helheten och avgör direkt hur den tilltalar mig estetiskt, därefter så gör jag en tvärtom-process mot hur designers bygger upp och konstruerar looker och plagg, jag dissekrerar. Plagg för plagg, accessoar för accessoar, smink och hår allt får gå igenom en identifikations process av igenkännande i min hjärna. Jag finner referenser till historia och nutid, jag finner referenser till porträttkonst, arkitektur och poesi. Kort sagt, kollektionen stimulerar inte bara min hjärna utan den fyller också mitt hjärta med kärlek! xoxo

 

 

 

 

You already know how much I absolutely adore the magician Alessandro Michele and his interpretation of time in fashion. Must be as his modern interpretation is created out of respect for history and with an eye for the future in a wonderful mix. Now the ss2018 Resort collection has come out and he does not make me disappointed although high expectations. This time he has, together with those ooh so clear references to the Italian Renaissance, also succeeded in incorrigating the ancient Greek and Egyptian history. I really do not understand how he can make it work? In my head, as I experience a wonderful outfit,  a process starts off inside me: First, I see the whole and decide directly how the look appeals to me aesthetically, then I do a reverse process towards how designers build and construct looks and garments, I dissect. Garments for garments, accessories for accessories, makeup and hair, everything dissects through an identification process of recognition in my mind. I find references to history and the idea of the future and interpretation of today, I find references to portraiture, architecture and poetry. In short, the collection not only stimulates my brain but it also fills my heart with love! xoxo

 

 

 

 

All pictures from www.vogue.com. Please click on image of your choice for a closer look.