Never use fake !!

25 March 2015

Picture from instagram.com/ferragamo 

 

10.000 Ferragamo förfalskningar har beslagtagits, kan läsas om i en artikel i brittiska tidningen ”Independent” från förra veckan (länkas nedan) . Artikeln är skriven av Joanna Bourke. Jag har fritt översatt delar av artikeln till svenska och därefter resonerat kring andra problem med fakeindustrin och orsaker till att industrin överhuvudtaget existerar.

I artikeln framgår att Salvatore Ferragamo anslutit sig med andra modejättar och utlovat att omintetgöra försäljningen av kopierade märkeskläder och accessoarer, efter mer än 10.000 förfalskade versioner av sina produkter beslagtogs förra året.

Ferragamo kommer att intensifiera sin kamp mot den svarta marknaden efter upptäckten av cirka 90.000 falska Ferragamoprodukter annonserats ut på online-auktioner under 2014. Inte bara on-line sker detta utan förra året var det mer än 10.000 förfalskade Ferragamo varor som beslagtogs och förstördes, och de kinesiska tullmyndigheterna beslagtog cirka 1.500 produkter som skulle lämna landet. Totalt försäljning av varor till ett sammanlagt värde om $ 7M blockerades. Företaget säger via sin advokat att de har bidragit till att 350 olagliga hemsidor stängdes 2014, med fokus på Kina. Varor säljs som om de vore äkta produkter.

Ferruccio Ferragamo: "Under 2014 ökade vi antalet e-handelssajter som vi övervakar. I Kina har vi också utökat våra offline kontroller, inriktning på mässor och återförsäljare i synnerhet. "

Louis Vuittons, LVMH-gruppen, är ett annat företag som menar att lyxindustrin "är särskilt hårt drabbad" av förfalskning av varor. Dom säger sig ha anti-förfalskning åtgärder för var och ett av sina varumärken, och ett team av 60 personer som arbetar mot anti-förfalskning och även utredare och jurister.

Under de senaste tre åren har åtgärder genomförts i Kina och Korea, bland andra länder. Verksamheten innebär också att föra en aktiv politik med att informera allmänheten om de problem som är förknippade med att köpa olagliga produkter.

Ferragamo förklarade att hans företag skulle fortsätta att bekämpa försäljningen av förfalskade varor : "Vi kommer att ytterligare intensifiera vårt engagemang för att bekämpa varumärkesförfalskning under 2015." Han tillade: "På det här sättet kommer vi att fortsätta att föra detta krig med stor beslutsamhet, expanderande kontroller både online och offline ... bland annat med tullmyndigheterna." "

 

Vad jag tycker är viktigt som man ofta inte tänker på att den här förfalskningsindustrin ofta är kopplad till olagligheter inom andra områden som terrorism, trafficking, knarkhandel etc. Ur ett människorättsperspektiv finns det ofta inga rättigheter.

Varför är det här en så lukrativ handel? Är det så att det vi lär oss av doktrin i modestudier att imitation förutsätter att socialt lägre stående individer avundas de socialt högre stående och hänger sig åt imitativa aktiviteter för att tävla med ”bättre folk”, vinna erkännande och till och med tillträde till den privilegierade gruppen, som Hunt framfört. När jag tar del av en annan modeteoretikers åsikter ,Kawamura, och hans tankar kring modesystemets funktioner vad det gäller imitation, så ser jag klara samband med teoretikern Simmels trickle-down teori. Hur ett kopierande av högstatusgruppers syn på och användande av mode, sker av lågstatusgrupper. Sedan när dessa lågstatusgrupper, anammat modet, på en eller annan nivå, frångår högstatusgruppen modet och anammar ett nytt. (de vill inte kopplas samman med lågstatusgruppen)

Entwistle, guru på modehistoria, skriver om teorier kring imitation (emulering) och förklarar; att modet börjar på toppen av den sociala stegen och ”sipprar ned” mot de lägre klasserna som konsumerar elitmode i ett försök att kopiera eller efterlikna de högre sociala klasserna.

artikeln via: http://www.independent.co.uk/

 

In the article ”High fashion in couture offensive as 10,000 Ferragamo fakes are seized” by Joanna Bourke ( publiced in british magazine ”Independent” last week, as linked below) one can read about the fashion industries war against the knock-off market. I have quoted bits of the article and written about other problems related to the fake industry.

”Salvatore Ferragamo has joined other fashion giants in pledging to thwart the sale of knock-off  designer clothes and accessories, after more than 10,000 counterfeit versions of its products were seized last year.The Italian handbags and shoes specialist yesterday said it would step up its fight against the black market following the discovery of around 90,000 fake Ferragamo products advertised on online auctions in 2014.

The company said its lawyer had helped to ensure that 350 illegal websites were shut down in 2014, with a focus on China. Goods sold undercut genuine products. Last year more than 10,000 counterfeit Ferragamo goods were seized and destroyed, and the Chinese customs authorities confiscated about 1,500 products that were leaving the country. In total, the sale of goods worth a total $7m was blocked. The retailer has also won close to 10 civil court cases against those involved in illegal activities.

Ferruccio Ferragamo, the chairman, said: “In 2014 we increased the number of e-commerce sites that we monitor.  In China, we have also expanded our offline checks, targeting trade fairs and resellers in particular.” The company added that its crackdown had been helped by domestic and international parties taking offences more seriously.

Louis Vuitton’s parent  group, LVMH, is another business that wants a crack-down, saying the luxury industry “is particularly hard-hit” by the counterfeiting of goods. It said it has anti-counterfeiting measures for each of its brands, and a team of 60 people working on anti-counterfeiting, as well as investigators and lawyers.

Over the past three years actions have been carried out in China and Korea, among other countries. The business is also pursuing a proactive policy to inform the general public about the problems connected with buying non-legitimate products.

Mr Ferragamo explained that his company would continue to combat fake goods sales. “We will further intensify our commitment to fighting counterfeiting in 2015.” He added: “In this way, we will continue to wage this war with great determination, expanding controls both online and offline and ramping up anti-counterfeit measures, including with the customs authorities.” ”


What I think is important, as we often do not think about, is that this fake industry often is linked to lawlessness in other areas such as terrorism, human trafficking, drugs, etc. From a human rights perspective, there is often no rights at all.

Why is this such a lucrative trade? Is it a result of what we learned in the doctrine during fashion studies; that imitation requires that socially inferior individuals envy the socially superior and indulges in imitative activities to compete with the "better people", gain recognition, and even access to the privileged as Hunt rendered.

When I take part of what another fashiontheorists describes, Kawamura, about the fashion system's functions in terms of imitation, I see clear links with theorist Simmel's ”trickle-down theory”. How the copying of the upperclass approach to and use of fashion, is copied of lower classes. Then, when these lowclasses, take on that fashion, on one level or another, the upperclasses depart from that fashion and embrace a new one.

Entwistle, guru of fashion history, writes about theories of imitation (emulation) and explains; fashion starts at the top of the social ladder and "trickles down" to the lower classes who consume elite fashion in an attempt to copy or imitate the higher social classes.

article @ http://www.independent.co.uk/


0 COMMENTS