Too Thin Models, a political issue !

03 April 2015

picture from stage.co.za

Jag läste i The Guardian, att Frankrike röstar för att förbjuda ultratunna modeller i ett nedslag på sjukdomen anorexi. Texten nedan är fritt översatt av mig och därefter mina egna kommentarer.

Modellagenturer protesterar eftersom de använder modeller som anses vara för tunna, vilket skulle kunna medföra böter på upp till 750.000 kronor och sex månaders fängelse. Det franska parlamentet har röstat för att förbjuda ultratunna modeller, trots protester från modellagenturer i världens modehuvudstad. Modeller vars BMI är under en viss nivå kommer inte att kunna arbeta som modeller, enligt nationalförsamlingen omröstning.

Agenturer som anställer modeller som anses vara för tunna kan få böter på upp till 750.000 kronor och sex månaders fängelse. Åtgärden är en del av ett omfattande tillslag mot anorexi som backas upp av president François Hollandes regering. "Utsikterna för att kunna få ett sådan straff kommer att leda till att omreglering av hela sektorn", säger Olivier Veran, som sa att liknande åtgärder redan har vidtagits i Spanien, Italien och Israel. Hälsoministern, Marisol Touraine, har tidigare sagt att unga modeller bör "äta gott och ta hand om sin hälsa". Hon tillade också att: "Detta är ett viktigt budskap till unga kvinnor som ser dessa modeller som ett estetisk föredöme." (Dock har ”National Union of Modelling Agencies” klagat på detta eftersom det skulle påverka konkurrenskraften för franska modeller).

Jag förstår problemet i branschen och dessa drastiska åtgärder. Själv har jag i tidiga tonåldern haft problem med alltför låg vikt. Men kommer vi förbjuda övervikt också, ett enormt samhällsproblem? Är det överhuvudtaget ok att förbjuda hur vuxna personer ser ut och var de visar sig, offentligt eller inte offentligt? 

Jag vänder mig emot är att man drar alla över en kam, det finns de som är naturligt väldigt tunt byggda. Som exempel, jag har en väldigt låg BMI trots att jag äter i princip allt och tränar mycket styrka för att kunna äta mer. Min far (52 år) väger 56 kg /180 lång, äter helt normal och tränar styrka. Min faster (57 år) väger 49 kg och har fött 4 barn och äter också helt normalt. Smala anlag har vi sedan många generationer tillbaka i släkten på min fars sida. Uppenbarligen har jag ärvt detta, och för vissa är att vara väldigt smal synonymt med anorexia. Vissa tror sig ha rättighet att sätta en sjukdomsepitet på andra personer utan att ha någon kunskap eller insikt.


Today I read in The Guardian that France votes to ban ultra-thin models to fight anorexia. The article is quoted in parts below and I have done some summarys too.

Modelling agencies protest as those employing models considered too thin face fines of up to €75,000 and six months in prison. The French parliament has voted to ban ultra-thin catwalk models, despite protests from modelling agencies in the world’s fashion capital. Anyone whose body mass index is below a certain level will not be able to work as a catwalk model, according to the amendment voted in by the national assembly.

Agencies found to employ models considered too thin could face a fine of up to €75,000 (£55,000) and six months in prison. The measure is part of a wider crackdown on anorexia backed by President François Hollande’s government. “The prospect of such a punishment will have the effect of regulating the entire sector,” said Olivier Veran, the deputy proposing the amendment, who said similar measures had been taken in Spain, Italy and Israel. The health minister, Marisol Touraine, previously said young models should “eat well and look after their health”. She added: “This is an important message to young women who see these models as an aesthetic example.” (However, the National Union of Modelling Agencies has complained this would affect the competitiveness of French modelling).

I understand the problem in the industry and these drastic measures. I myself have in me early teens had problems with too low weight.

But what I do not accept is that there are those who are naturally very thin built, and why should they be banned. I have a very low BMI even though I eat basically anything and practice a lot to be able to eat more. My father (52 years) weighs 56 kg / 180 tall, eats normal and go to the gym for strength. My aunt (57 years) weighs 49 kg and has given birth to four children and also eat normal. Thru generations back in the family on my father´s side my ancestors has been ”too thin”. Obviously, I have inherited this, and for some ignorant people low weight is synonymous with anorexia. Some people believe they have the right to appoint disease epithets at other people without having any knowledge or fact.

http://www.theguardian.com/

Picture of myself this month in Herve Leger. For nathalieschuterman.com and by Simon Pudas.


2 COMMENTS
alice
05 April 2015 13:22
I thank you for charing your thoughts. What is supercrazy is that society chooses to ban "too thin" people, but people who are "too fat" and costs society enormous amounts, thats all ok? And I also think its dangerous to make laws about how people should look, its a dangerous path to walk. Btw, I am healty eating and training in harmony, but still my BMI would stop me from working in mentioned countries. :)

Russin
03 April 2015 20:49
I don't think legislation is the right way. It's "fashionable" to create cosmetics laws for the politicians to look good and put them on the catwalk. But the weight of all laws makes the governments obese and unattractive.