How do you interpret this fashionspread?

13 April 2015

Pictures from ELLE Sweden, details below.

Herregud, jag studerar mode och blir väldigt överraskad vid upptäcken av en blogg, som går till angrepp på en svensk modetidning. Personen bakom bloggen väljer också att skriva ”skittidning jag tar avstånd ifrån” och att tidningens målgrupp är som hon ”ensamstående 33-årig kvinna utan barn”. Jag är milt sagt chockad över angreppet. Bloggaren har valt att bl.a. reagera på, ”betalkortet i en glossig mun”, ”genomsnittskostnaden för varje outfit är över 40.000 SEK”, ”ubermager modell poserar med lösmage, lutandes mot en bugaboo med take away kaffe i ena handen och pregnanta shopping påsar i andra handen är inte särskilt fräscht”.

Modereportaget i svenska modetidningen senhösten 2014 heter ”Blå dagar”, med stylist Robert Rydberg, fotograf Andreas Sjödin och med vår svenska supermodell Caroline Winberg.

Vad inte bloggaren tänkt på i sin verbala attack, är: Var inte Caroline Winberg gravid vid detta tillfälle? Hon gick ju visningar med en tydlig stor bula bara några månader efter detta. Kan det inte vara så att dom vid diskussion om upplägget och modereportaget diskuterat kring att bli mamma? Kanske också pratat om hur man är mamma och samtidigt kan välja att t.ex. kombinera med en karriär?

Men alla kan och får tolka modereportaget på olika sätt. Det intressanta med just det här modereportaget är att vi tolkade det så annorlunda. Jag såg det som en protest mot gammeldags fördomar kring att vara mamma och att fadern måste vara familjeförsörjaren. Jag såg det svarta betalkortet i den glossiga munnen, som en buisnesswomen i farten, klättrande på karriärstegen och ”händerna fulla”. Kan man inte vara karriärista och samtidigt ha en urringning eller välja att vara sexig? Är det förbjudet att bjuda på inspiration i form av lyxigt dyra kläder, som såklart inte alla har råd med? Herregud!

Begreppet "hegemoni " härrör från Antonio Gramscis analys av klassförhållanden. Hegemonisk maskulinitet vilar, både historisk och nutida, på samhällens legitimitet av patriarkatet. Det är det som ger män den dominerande ställningen och kvinnor den underordnade.

Stadin menar i boken "Iklädd identitet" att det bl.a. är genom kläderna mannens manlighet representeras och även hans maktposition i samhället. Stadin menar att det finns minst fyra olika uttryck för makt som männen kommunicerar genom sina kläder. De är: rikedom, fysisk styrka, kunskap och virilitet.Är det inte då ironiskt att modellen i modereportaget visar just rikedom, fysisk styrka, kunskap och virilitet. Hon ÄR den nya kvinnan!

Men som Entwistle har framhållit: Kvinnors val av klädsel och utseende fortsätter att diskuteras och ifrågasättas mer än mäns val än idag. Faktum är att vad en kvinna bär, fortfarande är en större moraliskt fråga än vad en man bär.

Bilderna från svenska ELLE; foto Andreas Sjödin, stylist Robert Rydberg och modell Caroline Winberg. Översättning nedan till engelska, min egen fria. Citerat blogginlägg i sin helhet: www.emmalindblad.com/blog/

Oh my God, I'm studying fashion and gets baffled at the discovery of a blog with a post that attacks a Swedish fashion magazine, the person behind the blog chooses to write about the magazine in words like "crappy magazine I dissociate with" and that the magazine target readers are "single 33- year old woman with no children. " I'm quite shocked by the attack. The blogger reacted strongly by writing: "payment card into a glossy mouth", "average cost for each outfit is over 40 000 SEK," "uberthin model posing with fake-pregnant-belly, leaning against a bugaboo with takeaway coffee in one hand and pregnanta shopping bags in the other hand is not very fresh ".

The fashionreportage in the swedish fashionmagazine, late fall 2014 , is called "Blue Days," featuring, the stylist Robert Rydberg, photographer Andreas Sjödin and with our Swedish supermodel Caroline Winberg.

What the blogger did not think about in her verbal attack, is: Was not Caroline Winberg pregnant at the time? She walked catwalks with a real big pregnant belly just a few months after this? Could it not be that the participants and responsible for the reportage had discussions about motherhood due to this fact? Perhaps they also talked about how motherhood could be combined with the choice of having a career?

But everyone are free to interpret the fashionspread as they choose. It is very interesting how different we interpret it in this case. I saw the fashionspread as a reaction or protest againt the old-fashioned way in familys, where the father is the provider for the family. I saw it as a representation of a protest against the old-fashioned prejudices about being a mother. I saw the black creditcard in the glossy mouth, as a buisnesswomen with limited time, climbing the career ladder and "having her hands full.” Can one not be a buisnesswomen while being a little sexy and showing some skin? Is it forbidden to offer inspiration in the form of luxurious expensive clothes that obviously not everyone can afford? OMG !

The concept of "hegemony" has derived from Antonio Gramsci's analysis of class relations. Hegemonic masculinity rests, both historical and contemporary, on the communities legitimacy of patriarchy. It is what gives the male dominance and female subordinate.

Stadin says in the book ”Iklädd identiet” that it is through, for example, clothes man's masculinity is represented and also his position of power in society. Stadin believes that there are at least four different expressions of power that men communicate through their clothes. They are: wealth, physical strength, knowledge and virilitet. Is it not then ironic, that the female model in this fashionspread show off wealth, physical strength, knowledge and virility. She IS the new woman!

But as Entwistle has stated: Women's choice of dress and appearance continues to be discussed and questioned more than men's choices today. The fact is that what a woman wears, is still a major moral issue than a man wears.

The images above from swedish ELLE; Photo Andreas Sjödin, stylist Robert Rydberg and model Caroline Winberg. Referred to, and quoted, blog post is found at: www.emmalindblad.com/blog/


0 COMMENTS