GUCCI menswear SS2016 by Alessandro Michele, creating more than fashion!

24 June 2015

Alessandro Michele photographed by Jamie Hawkesworth in his home for Vogue, July 2015

Guccis nya herrkollektion SS2016 presenteras inom den massmediala delen av modeindustrin, tyvärr enligt mig ibland missförstådd av icke-insatta, som en kollektion som framstår som lite töntig.

I den tidiga historien så var det män, inte kvinnor, som bar de mest utsmyckade kläderna i dyra kvaliteer med spetsar, volanger och applikationer. Mode under medeltiden började, inte i Frankrike, utan i Italien, där det var nära sammankopplat med bildandet av städer - och med den ökande medelklassen. Paris var inte i spetsen för modet, eftersom den ännu inte var en viktig stad. Istället var det i Milano, Florens och Venedig (städer som var politiskt oberoende, ekonomiskt avancerade, och kulturellt blomstrande) som alla var mer fashionabla än Paris.

Mode var faktiskt bara en del av en bredare kulturell period, renässansen, som spreds från Italien till hela västvärlden. En kulturell period som t.o.m hade påverkan på det fortfarande bakåtsträvande medeltida Paris. Italien var ett mer kapitalistiskt samhälle. Det fanns en obeveklig rörelse mot fashioninriktat beteende. Lyx och mode var symboler för makt, briljant utnyttjat av härskare och glupskt eftersträvat.

Den italienska Renässansen har på många olika sätt, blivit utgångspunkten i skapandet av en "italiensk identitet" och kreativitet, särskilt under faser av sociala, politiska och ekonomiska omvandlingar när jakten på ett jag (en identitet) varit alltmer brådskande och känslosam. Renässansen, vare sig det finns en medvetenhet om att kultur och samhället har betydelse för ekonomi, politisk estetik om utseende; eller, i senare historiska perioder, på grund av en romantisering av renässansen som en modell för skönhetsideal, originalitet och smak - är renässansen nyckelepoken för förståelsen av den inriktning som det italienska modet tog under modern tid.

Guccis nya designer Alessandro Michele laborerar med identiteter och könsroller genom sin SS2016 kollektion. Michele sände ut både män och kvinnor på catwalken, ofta i liknande kläder och suddade linjerna mellan könen.

Kollektionen som presenterades könsneutralt innefattar spets, volanger, rosetter, broderier, virkningar och blommiga detaljer. Guccilooken för män innefattar vita virkade shorts med en broderad fjäril och ankare, män och kvinnor bar samma baggyshorts som såg ut som kjolar vid första anblicken och blommiga unisexkostymer. Modepubliken älskade kollektionen och applåderade igenom hela finalen. Den verkliga frågan anser vissa är om det finns en marknad bland män för en kollektionen, men som jag ser det är det inte det primära för Michele. Han har tagit på sig ett mycket djupare uppdrag inom modeindustrin. Genom sin kreativitet, naturligtvis med avstamp i Italien, skapar han inte bara mode utan karaktärer.

Gucci's new menswear collection SS2016 is presented in the media part of the fashion industry, unfortunately according to me sometimes misunderstood by media as a collection that just seems a little geeky.

In the early history it was men, not women, who wore the most ornate clothes in expensive qualities with lace, ruffles and applications. Fashion in the Middle Ages began, not in France but in Italy, where it was closely linked with the formation of cities - and by the growing middle class. Paris was not at the forefront of fashion, because it was not yet a major city. Instead, it was in Milan, Florence and Venice (cities that were politically independent, economically advanced and culturally thriving) all of which was more fashionable than Paris.

Fashion was actually just one part of a broader cultural period, the Renaissance, which spread from Italy to the whole Western world. A cultural period that even had the influence it still retrograde medieval Paris. Italy was more a capitalist society. There was an inexorable movement towards fashion-oriented behavior. Luxury and fashion were symbols of power, brilliantly exploited by the rulers and avidly sought.

The Italian Renaissance is in many ways, become the starting point in the creation of an "Italian identity" and creativity, especially during phases of social, political and economic transformations when the pursuit of a self (identity) has been increasingly urgent and emotional. Renaissance, whether it is an awareness of the culture and society is important for economics, political aesthetics of appearance; or, in later historical periods, due romanticizing of the Renaissance as a model for the ideal of beauty, originality and taste - is the Renaissance epoch key to the understanding of the direction that the Italian fashion took in modern time.

Gucci's new designer Alessandro Michele experiment with identities and gender roles through their SS2016 collection, Michele sent out both men and women on the catwalk, often in similar clothes and erased the lines between the sexes.

The collection presented non-sexist items including lace, ruffles, bows, embroideries and floral details. Gucci-Look for men includes white crochet shorts with an embroidered butterfly and anchors, men and women wore the same baggy shorts that looked like skirts at first glance and floral unisex costumes. Fashion audience loved the collection and applauded throughout the entire final. The real issue some people consider to be is whether there is a market among men for this collection, but as I see it not as the primary issue for Michele. He has taken on a much deeper mission in the fashion industry through his creativity, and of course with roots in Italy, he creates not just fashion he creates charachters.

Gucci SS2016 all pictures from designfever.com


0 COMMENTS