Would U be Twerkin for a Birkin ?

30 July 2015

 

 

Jag har läst en rolig artikel av Bibby Sowray on-line på brittiska Telegraph. I artikeln står det att vi ska glömma privata jetplan och magnumbuteljer av Cristalchampagne, det är Hermès Birkinväska som är den internationella symbolen för rikedom. Väskan blev påtänkt 1981. "Jag minns det väl. Jag hade uppgraderats av Air France på en flygning till London, och satt bredvid en man," berättade Jane Birkin till Telegraph i mars 2012. "Jag är inte helt säker på vilken typ av väska som jag hade med mig - min make, Jacques Doillon, hade backat över min väska med sin bil och mosat den med flit två dagar innan. Föga anade han vet att den här flygresan, när allt föll ur vilken väska jag än hade att mannen bredvid mig skulle säga: ". Du bör ha en med fickor" Jag svarade: "Den dagen Hermès gör en väska med fickor kommer jag att ha en", och han svarade: "Men jag är Hermès och jag kommer att sätta dit fickor åt dig. " Den "mannen" var ingen annan än Jean-Louis Dumas, den dåvarande verkställande direktörn för Hermès.

Birkin har burit väskan sedan starten, men har nästan alltid "skräddarsytt" den med protestklistermärken, pärlor och andra prydnadssaker så att det "inte ser ut som en ”jävla” Birkin väska!", blundande kring det faktum att hon har en "snobbig bag "uppkallad efter sig. I artikeln finns också exempel på ett antal, enligt mig, riktigt fula Birkin väskor. :P

Aktuellt just nu är att Birkin krävt att Hermes slutar uppkalla väskorna, som görs i krokodil, efter henne. PETA har köpt aktier i Hermes för att kunna påverka tillverkningen av läderartiklar.

Under mina år som universitetsstuderande i mode har diskuterats om uttrycket ”Conspicuous Consumption” myntat av Thorstein Veblen för över 100 år sedan skrivs om i ”The Rise of Fashion” (2004). Veblen, en amerikansk ekonom, myntade en ny term inom den engelska litteraturen "conspicouos comsumption." Veblens tes är att konsumentkulturen blir medel för att enormt rika att konkurrera om status. Genom att offentligt visa upp sin förmåga att spendera pengar, utmanar de varandra i sporten att spendera. Den som kan slösa bort mest pengar öppet framför sina kamrater vinner mest ära. Mode följer nära logiken kring "conspicouos comsumption." Ingen klass i samhället, inte ens den mest fattiga, avstår från "conspicouos comsumption.". Sociologiskt var begreppet tänkt att visa på ett överdrivet konsumerande för de rikaste. Nämnas bör att senare ekonomer som Roussanov och Hurst visat att begreppet finns i alla utvecklade marknadsekonomier och anammas av alla klasser, rika och fattiga.

Jag själv är inte så intresserad av att inneha en Birkin, det finns andra mål i livet! Om vi säger såhär, jag skulle aldrig ”be Twerkin for a Birkin”. :)


I have read a funny article on-line by Bibbi Sowray for british Telegraph. In this article it says that we should forget private jets and magnums of Cristal, the Hermès Birkin is the international symbol of wealth. The bag was conceived in 1981. "I remember it well. I'd been upgraded by Air France on a flight to London, and was sitting next to a man," Jane Birkin told The Telegraph in March 2012. "I'm not quite sure what type of bag I had with me - my husband, Jacques Doillon, had reversed his car over my basket, crushed it on purpose not two days before. Little did he know that on this airplane journey, when everything fell out of whatever bag I had, the man next to me said: 'You should have one with pockets'. I said: 'The day Hermès make one with pockets I will have that', and he said: 'But I am Hermès and I will put pockets in for you'." The 'man' was none other than Jean-Louis Dumas, the then-chief executive of Hermès.
Birkin has carried the bag since its creation, but has almost always 'customised' it with protest stickers, beads and other trinkets so that it "doesn't look like a bloody Birkin bag!", sheepish about the fact that she has a "snobbish bag" named after her. In the article there are many pictures of what I think are really ugly Birkin bags :P

Birkin herself is now trying to get Hermes to not name the Birkin bags made in croc after her. And PETA has buyed stocks in Hermes to be able to influence the process in making products in leather.

During my years with fashionsstudies at the university we have discussed the term "Conspicuous Consumption" coined by Thorstein Veblen over 100 years ago is written about in ”The Rise of Fashion (2004). Veblen, an American economist, coined a new term in English literature "conspicouos comsumption." Veblen's thesis is that consumer culture becomes the means to enormously wealthy to compete for status. By publicly demonstrate their ability to spend money, they challenge each other in sport to spend. Anyone who can waste the most money openly in front of their peers win the most glory. Fashion closely follows the logic surrounding the "conspicouos comsumption." No class of society, even the poorest, to refrain from "conspicouos comsumption.". Sociological concept was meant to show excessively consuming for the richest. It should be mentioned that later economists as Roussanov and Hurst, has shown that the concept exists in all developed market economies and embraced by all classes, rich and poor.

Myself, I am not that interested in owning a Birkin, I have other goals in life! In short, I would never ”be Twerkin for a Birkin”.

The picture of Jane Birkin is copied from the article, please read full article here.


0 COMMENTS