Career advice from a true fashion icon, Iris Apfel for Vogue Australia

08 September 2015

 

Ibland undrar jag hur den yngre generationen i Sveriges modevärld fungerar? Det verkar som alla känner alla från början (tillhör dom samma släkter eller vänskapskretsar)? Hittar dom varandra på en musikfestivaler där dom drack öl och rödvin tillsammans, som innebar plötsligt att dom visat att de hade det som krävdes för att arbeta med nyskapande och mode!? De verkar också ha en sträng klädkod som innebär att de använder sig av samma sorts kläder och stylar sig själva och sina hem och andra på liknande sätt! Vad är nyskapandet och moderniteten i detta? För att tillhöra unga mode Sverige verkar man också behöva ha en attityd som utstrålar, vi är bäst, vi är framtidens modefolk och ett behov av att uttrycka sig kallt ”you can´t sit with us”!

Ganska ofta funderar jag på min framtid och karriär. Är mode egentligen för mig? Jag är inte typen som behöver titta ner på andra för att framhäva mig själv, inte heller kommer jag välja att ingå i en sådan gemenskap! Jag är inte heller typen som main-streamar och ska se ut som alla runtomkring i ett försök att passa in i en stereotyp idé av hur modefolk ska vara och se ut! Det jag skulle kunna erbjuda istället är ärlighet, nyfikenhet, kreativitet, hårt jobb och passion!

Iris betonade i artikeln vikten av en god arbetsmoral. "Vi har försökt att ingjuta det faktum att de måste börja från botten och inte förvänta sig att hörnkontor ”right off the bat”", berättade hon. På tal i mer allmänna termer om de yngre generationerna som kommer in i modevärlden, sa hon, "vissa av dem behöver en känsla av ödmjukhet. Många unga människor i dag tror att de vet allt ", att även lägga till en proaktiv strategi och öppet sinne är viktigt. "Försök vid varje tillfälle som dyker upp."

Om att vara en kreativ har hon att säga (spirande designers och stylister notera detta): "Folk är inte särskilt kreativa längre. De försöker inte. Alla gör vad alla andra gör. Jag känner att inte bara mode, inredning utan allt - det är för mycket "same-ness". Inte tillräckligt djärvt, inte tillräcklig ”zip”. "

När de frågade varför hon trodde att hon har kommit så långt i sin egen karriär, blev hon tveksam till att spekulera. "Saker och ting har bara hänt och jag har arbetat mycket hårt och jag har försökt mitt bästa", förklarade hon. "Jag gör ett misstag och jag försöker rätta till det och jag tror inte att jag vet allt."

När jag läser om Iris och hur hon resonerar inser jag att hon är, trots sin ålder på 93 år, mer som jag själv än den yngre generationen modefolk i Sverige är :)

Sometimes I wonder how the younger generation in Swedish fashionworld function? It seems that everybody has known eachother from the beginning (did they belong to the same families or friendship circles)? Did they find each other at musicfestivals where they drank beer and red wine together, which in fact meant that they proved having what it takes to work with innovation and fashion?! They also seem to have a strict dress code, which means that they use the same kind of clothes and styles themselves and their homes and others similarly! What is the innovation and modernity of this? To belong to the young fashionindustry in Sweden it also seems that you need to have an attitude that radiates, we are the best, we are the future of fashion and a need to express themselves coldly "you can't sit with us"!

Quite often I think about my future and career. Is the fashionindusty really for me? I'm not the type who needs to look down on others to accentuate myself, nor will I choose to be part of such a community! I'm also not the main-stream type that look like everyone else around in an attempt to fit into a stereotypical idea of how fashion people should act and look like! What I could offer instead is honesty, curiosity, creativity, hard work and passion!

Iris stressed in the article the importance of a good work ethic. “We’ve tried to instill the fact that they have to start from the bottom and not expect the corner office right off the bat,” she says. Speaking more generally of the younger generations entering the fashion world she says, “some of them need a sense of humility. A lot of young people today think they know everything,” also adding a proactive approach and open mind are important. “Try every opportunity that pops by.”

On being a creative she has this to say (burgeoning designers and stylists take note): “People are not very creative anymore. They don’t try. Everybody does what everybody else does. I feel not only fashion, décor and everything - there’s too much ‘same-ness’. Not enough daring, not enough zip.”

When asked why she thinks she has come so far in her own career, she’s hesitant to speculate. “Things just have happened and I’ve worked very hard and I’ve tried my best,” she explains. “I make a mistake and I try to correct it and I don’t think I know everything.”

When I read about Iris and how she reasons, I realize that she is, despite her age of 93 years, more like myself than the younger generation of fashion people in Sweden actually are :)

 

 


0 COMMENTS