anders overgaard - a master in photography

11 February 2017

 

 

 

 

Ni måste veta att jag fullkomligen ääälskar modefotografier. Mina favoriter bland samtida svenska modefotografer är bl.a. Mikael Jansson, Camilla Åkrans och Jimmy Backius. Jag gillar modefotografier som antingen är ett myller som kan liknas med autencitet eller helt magiska överjordliga bilder, som Steven Klein, Glen Luchford och Mert Alas. En av mina absoluta favoriter är dock danske Anders Overgaard! Kanske är det som en last nu när jag efter mina akademiska studier i modefotografi dissekrerar bilderna i bitar ,för att förstå hur olika människor uppfattar bilderna och vilka associationer de ger :) Oftast använder jag Barthes semiotiska metod för bildanalys genom att bryta ner bilden i delar enligt en fastlagd mall. I Barthes teori finns två ordningar av beteckning. Dessa kallar han denotation och konotation. I andra ordningen tillkommer också myter och symboler. En myt i Barthes mening en berättelse med vilken en kultur förklarar eller uppfattar någon aspekt av verkligheten eller naturen. Barthes menar att en myt är kulturens sätt att tänka om någonting; ett sätt att förklara något. Myten är den betecknade betydelsen av andra ordningen och myter är människans behov av att sätta etikett på saker och ting för att förstå dem. Det tredje sättet för beteckning av andra graden kallar Barthes för symboler. Ett tecken blir en symbol när det genom konvention och användning erhålls en betydelse som gör att det står för något annat. Det här är en av många metoder för att förstå vilka signaler ett fotografi ger, vilka associationer och vilka värden. På så sätt kan man se t.ex. om ett modefotografi ger ett visst modemärke de rätta associationerna till åskådarna och i förlängningen att marknadsföringen riktar sig på rätt sätt till den önskade kundkretsen. Himla smart sätt att analysera modefoton och himla smart att kunna sådana här saker i en modebransch som behöver fler människor som verkligen kan analysera trender och kundsegment! Pussen

 

 

You must know that just so loooove fashion photos. My favorites among the contemporary swedish fashion photographers include Mikael Jansson, Camilla Åkrans and Jimmy Backius. I like the fashion images that are either like a crowded mix with real life authenticity or either completely magic as  of exaggerated images, for example images by Steven Klein, Mert Alas and Glen Luchford. One of my absolute favourite photographer is danish Anders Overgaard! Maybe it's like a thing at the moment due to my academic studies in fashion photography, that I tend to break down the images into pieces, to understand how different people perceive the images and what associations they images offers :) Usually I use Barthes semiotic method of image analysis by breaking down the image into parts according to a fixed structure. In Barthes' theory, there are two systems of designation. These he calls denotation and konotation. In the second order there is also myths and symbols. A myth in Barthes' sense is a story with which a culture explain or understand some aspect of reality or nature. Barthes argues that a myth is culture's way of thinking about something; a way to explain something. The myth is the designated meaning of the second order and myths is the human need to put labels on things in order to understand them. The third way for the designation of the second degree Barthes calls, symbols. A sign becomes a symbol with the convention and use obtained a significance that makes it stands for something else. This is one of many methods to understand what signals a image sends out, with what associations and their values. In this way you can see for examle how a fashion photo gives a certain fashion brand the right associations to the viewers and in extension as marketing and if it is directed properly to the desired clientele. Very smart way to analyze fashion photos, and amazingly clever to use this knowledge in a fashion industry that needs more people who can really analyze trends and the customer segments! xoxo

 

 

 

All pictures from www.andersovergaard.com and www.instagram.com/andersovergaardphotography

 

 


0 COMMENTS