shhhhh - let me whisper a secret

05 March 2017

 

 

 

 

Det är sant, att man blir bedömd efter sitt yttre och att en människa sätter en stämpel på den som den ser inom 10 sekunder! Egentligen är det fullkomligt tragiskt, även om jag inser att det är sant. När människor ser mig, så känner jag ofta att jag blir missuppfattad! Egentligen min utsida och inom mig och hur jag är som person, är fullkomliga motsatser! Jag är en fullkomlig nörd, en sådan där gammaldags tjej som tror på uppfostran, sanningen och att med vänlighet kommer man längst. En annan sak som visar på min nördighet är att jag går all-in i saker jag gör och mina intressen. Jag cruisar inte på en våg som för mig dit andra eller vad som är inne bestämmer, utan jag bestämmer själv vilken väg jag vill gå och går den tills det är uppenbart att den är rätt eller fel. Alltid har jag då lärt mig något, istället för att ha låtit andra omständigheter bestämma åt mig. En annan sak som bevisar min nördighet är att jag måste ha öronskydd för så kallade inne-uttryck som fett, asså, brysh, bror etc. (Iallafall hos alla som slutat vara tonåringar). Mest irriterande är nog när människor lägger sådana uttryck på människor, som om de vore familjemedlemmar, och lever på deras brysh inkomster och sedan går bakom ryggen och pratar ordentligt med skit om sina "brysh"!

I kärlek, med min lilla erfarenhet, så är jag precis lika nördig! Personer som leker lekar och försöker få min svartsjuk går direkt helt bort. Varför vilja skada någon man tycker om? Jag gillar människor som, bakom sitt yttre och yttre omständigheter, är som jag! De som är nördiga, går all-in för sina intressen, vågar gå egna vägar, gillar att vara själva och är sociala på sina egna villkor. Kanske därför jag gillar människor med framgång, som vågat realisera sina intressen till yrken, såsom idrottare och musiker för att nämna några yrkeskategorier. Hur tänker jag i det stora, jo jag tror lika barn leker bäst! För mig är viktigast att man har tillit till den man är ihop med, aldrig sviker eller går bakom ryggen, låter den andra ha sitt liv och utvecklas i det parallellt med sin passion och kärlek. För det är det att finna en true soulmate, att träffa någon utan en vilja att förändra varandra, och faktiskt tror jag att jag mötte en sådan en gång? Även om det nu känns såsom för länge-länge sedan! Pussen

 

It is true that one gets judged by ones appearance and get a label on ones surface in 10 seconds! Actually, it's quite tragic, although I realize that it is perfectly true. When people see me,  I often feel that I will get misunderstood completely! Actually my outside and my inside as how I am as a person, are perfect opposites! I'm a complete nerd, one of those oldfashioned girls who believes in good upbringing, alway tell the truth as long as its not hurting anyone and that kindness is a true virtue. Another thing that shows on my geekiness is that I go all-in in the things I do and my interests. I do not cruise on a wave that others choose for me or what is in at the moment,  instead I decide which way I want to go and keep walking that path until it is obvious that my choice was right or wrong. In that way a grow by learing, rather than have allowed other circumstances to decide for me. Another thing that proves my geekiness is that I must wear earplugs for so-called trendy expression as cool, brysh, brother, etc. (at least used by of all those that are no longer teenagers). Most annoying is when people put such expressions on the people as if they were familymembers, and live on their brysh incomes then go behind the brysh back and talk shit about their "brysh"constantly!

In love, with my little experience, I am just as nerdy in that area! People who play games and try to get my jealous, are deleted directly. Why wanna hurt someone you like? I like people who, behind outward and external circumstances, are much like me! Those who are geeky, goes all-in for their interests, dares to go their own way, like being all alone by themselves and are social on their own terms. Maybe therefor I do like successful people, who dares to realize their interests and hobbies into livings, such as athletes and musicians to name a few professions. I do think that in the big picutre, people who are alike are a match! For me, most important is trust, never letting down or go behind the back, to let ones parter to live his life and develop longside and with both passion and love.  For me, that is to find a true soulmate, to meet someone without a willingness to change each other, and actually I think I met one once ? Even though it feels like a long-long time ago! xoxo
 

 

 


0 COMMENTS