CEO of Gant - analysis

07 April 2017

 

 

 

Tech prep shirts by Gant/Facebook/Gant

 

Ni vet hur jag hela tiden försöker uppdatera min modekänsla och då speciellt rätt i tiden och framåt. Men självklart måste man ha goda kunskap i historia för att göra sådana analyser, mycket sker i cycler. På något sätt måste jag ha en utgångspunkt för att se nutid och försöka förstå hur framtiden kan bli inom modeindustrin. Den här artikeln i Nordic Buisiness Insider är faktiskt intressant, läs hela artikeln här

Patrik Nilsson, Gants VD berättar om modemärken förlorar kampen vad det gäller sportmodet. I artikeln står det att mode är döende, och sportmodet frodas i dess ställe. Anledningen till detta är enkel enligt artikeln. Sport och idrottsföretag bryr sig mycket mer om konsumentens upplevelse, enligt Patrik Nilsson. Och det är just därför de vinner. Han säger: "Jag tror att sportvaruindustrin är 10 år före den livsstil och modebranschen på många nivåer."

Nilsson var tidigare Adidas nordamerikanska chef i sju år, och han säger att han lärt sig mycket om hur man fokusera på konsumenten under sin tid där. Sportföretag, säger han, har främst varit inriktad på hur deras kläder känns och för ett specifikt agerande. Målet för dessa företag har alltid varit att hjälpa idrottare prestera bättre och känner sig mer bekväma när de utför dessa. Nu har dessa företag insett att folk också bryr sig om hur deras kläder ser ut.

Nilsson är ute efter att ändra på det genom att vad han lärt sig under sin tid på Adidas till mindre, Sverige-baserade märket han nu styr: Gant. En av Gants nya linjer kallas Tech Prep. De ser ut som traditionella skjortor, men de är gjorda med högteknologiska töjbara tygmixer som har både luftgenomsläpp och fukttransport. "Sportvarumärkena har vunnit mot livsstilsvarumärken, eftersom de använder ny teknik och ser nya lösningar på gamla problem betydligt mer än livsstilsvarumärken".

Jag håller med Nilsson i det han säger och tror marknaden för "vardagsplagg och sportplagg" har en utveckling i den här riktningen som måste tas på allvar av alla företag som slåss om marknadsandelar inom detta segment, men även för lyxmodemärken med dessa typer av plagg. Nisson känns verkligen som rätt man på rätt plats för Gant.

Mode är dock så himla mycket större, mode är konst eller kanske konst är mode, mode är extravagant, mode är uttryck och medel för att skapa sig en identitet, mode är ett uttryck för historia, nationalitet och modernitet. Eller, alltså för att uttrycka det enkelt, mode är för stort och komplicerat för att ens närma sig en klar definition av! Mode kommer alltid ha sina olika segement, modeföretagen måste dock bli tydligare inom vilket/vilka segment de vill jobba inom och utveckla segmenten på ett modernt sätt, med tiden! Pussen

 

You know how I am constantly trying to update my fashion sense and especially timely and forward. But of course you have to have the history in mind to make such analysis. Somehow I often see my mind working with a starting point in history in order to look upon the present and try to understand how the future may be in the fashion industry.This article in the Nordic Buisiness Insider is actually interesting, read it!

Patrik Nilsson, GANT'S CEO, talks about how fashion brands are losing the battle to athleisure. In the article it states that fashion is dying, and athleisure is thriving in its place. The reason for that is simple, accordning to the article. Sports and athletic companies care much more about the consumer experience, according to Patrik Nilsson. And that's exactly why they're winning. He states: "I believe that the sportinggoods industry is 10 years ahead of the lifestyle and fashion industry on many levels."

Nilsson was previously Adidas' North American boss for seven years, and he says he learned a lot about how to focus on the consumer during his tenure there. Sportscompanies, he says, have primarily been focused on how their apparel feels and performs. The goal for these companies has always been to help athletes perform better and feel more comfortable while performing. Now these same companies is starting to realize that people also care about how their apparel looks.

Nilsson is working for this change by bringing what he learned during his time at Adidas to the smaller, Sweden-based brand he now runs: Gant. One of Gant's new lines is called Tech Prep. They look like traditional collard shirts, but they're made with high-tech fabric blends that are stretchy, breathable, and moisture-wicking. "The sports brands have been winning against lifestyle brands because they have been bringing new technologies and new solutions to old problems a lot more than lifestyle brands"

I agree with Nilsson in what he says and believes about the market for "casual wear and sportswear" and as a trend in this direction must be taken seriously by all companies fighting for market share in this segment, in fact even for luxury brands that create these garments. It seems that he is the right man for the job at Gant. Fashion, however, is so very much more, fashion is art or perhaps art is fashion, fashion is extravagant, fashion is expression and a way to create an identites, fashion is an expression of history, nationality and modernity. Or, in other words, to put it simply: fashion is too big and too complicated to even approach a clear definition! Fashion will always have its various segments, fashion companies need to be clearer in which / what segments they want to work in and develop the segments in a modern way according to time! xoxo

 

Picture from article that post is based upon at nordic. buisnessinsider.com

 

 


0 COMMENTS