Crown Princess Victoria - voted best dressed royalty

23 April 2017

 

 

 

 

 

När jag flög hit i torsdags, så köpte jag lite olika svenska tidningar att läsa på planet! Nu börjar det verkligen hända saker i den kungliga svenska modevärlden :) Kronprinsessans nya stil har gjort att hon röstats fram, i en SIFO undersökning beställd av Svensk Damtidning, till den bäst klädda svenska kungligheten, wiie! Prinsessan Madeleine, som kom på andra plats, fick endast hälften av rösterna av svenska folket. Enligt Svensk Damtidning så är det kombinationen svenska märken och en blandning av budget och lyx som verkar vara något som går hem hos modeintresserade svenskar.

Utan att sticka ut näsan alltför mycket verkar mitt uppsatsarbete om Kronprinsessan Victorias klädsel haft en påverkan. Eller kan det bara vara en tillfällighet att den nya stilen, som nu blir så uppmärksammad och har utvecklats en hel del sedan jag började skriva på uppsatsen för över ett halvt år sedan, har förändrats påtagligt under precis samma tid. Modepressen, som jag kritiserade i min uppsats, för att inte bevaka Kronprinsessans modeval, har gjort stora förändringar i sin bevakning av Kronprinsessans stil och bevakar nu tydligare de svenska kungligheternas modeval. (Modepressen och Svensk Damtidning var delaktiga i min forskning och bidragit till den med svar på enkätfrågor).

Uppsatsens vetenskaplighet hade varit omöjlig om jag inte fått förmånen och förtroendet att få komma nära Kronprinsessan Victorias klädstil i ett generöst arbete i samarbete med bl.a. Kungl. Hovstaternas representanter. Under mitt arbete med uppsatsen så var jag därför väldigt noga att dela med mig av alla utkast, löpande till Kungl. Hovstaterna, för både att uppnå högsta möjliga vetenskaplighet men även transparens. Det verkar som om Kronprinsessan Victoria har uppskattat min uppsats och mina modevetenskapliga förslag till en ytterligare utveckling av hennes kungliga stil.

Kronprinsessan Victoria gör ett enormt arbete och är verkligen en modern kvinna att beundra för sina insatser. Främst tänker jag på hennes engagemang för miljöfrågor. Min utgångspunkt i forskningen var Kronprinsessans offentliga kungliga uppdrag. Slutsatserna i uppsatsen var att jag efterfrågade utveckling på flera plan i Kronprinsessans stil. Särskilt när modet är ett utmärkt medel för offentlig uppmärksamhet för Kronprinsessans engagemang och hårda arbete i dels sina kungliga uppdrag, men även viktiga hjärtefrågor, på den offentliga scenen.För att nämna några av mina vetenskapliga förslag var det att Kronprinsessan skulle använda sig mer av svenskt mode, använda mer kläder som wowfactor med bl.a färger och tryck. Jag tog också upp förslag om användning av vintage ur ett hållbarhetsperspektiv och att Kronprinsessan, genom att vara mer modig och ”sticka ut” modemässigt, skulle dra uppmärksamhet till de frågor som hon är så engagerad i.

Kronprinsessans klädsel vad det gäller det senaste halvårets förändringar, med fokus på senaste månaden, är en succe! Jag ser nu hur Kronprinsessan har använt en underbar blå kostym på föredrag för Baltic Sea, där snittet och färgen gjorde att hon verkligen fick ”sticka ut” och hennes comeback efter semestern fick modepressens hyllning. Kronprinsessans rosa svenska kreation från Fadi El Khory, med visat respekt för värdlandet Japan på hennes stadsbesök där, helt magiskt. Såklart, höjdpunkten i mina ögon, en skräddarsydd H&M galaklänning i återvunnet material, på Nobelbanketten. Senaste modemässiga lyckade valet, och statement för miljön, var när Kronprinsessan bar en underbar, färgstark och prickig klänning som är sk. vintage, dvs en klänning som tidigare burits av någon annan, Drottning Silvia i det här fallet.

För mig, som följt Kronprinsessans modemässiga utveckling de senaste 3,5 åren, så har en enorm förändring skett under det senaste dryga halvåret. En förändring som är väldigt lyckad och gör att svenska folket älskar Kronprinsessans nya stil! Ni kan se på bilderna här att Kronprinsessan själv älskar sin nya stil :) Magi

Vad skrev Stockholms Universitet och Institutionen för Mediestudier om min uppsats? De skrev bl.a.: En ambitiös uppsats om ett hittills knappt beforskat ämne av vikt för svensk samtida modekultur. Uppsatsen spänner över ett stort materialområde, från intervjuer till pressbilder och en utställning och använder en flexibel metod i sin analys där intressanta observationer och tankar knyts till relevant tidigare forskning. Du visar självständighet och originalitet samt stort engagemang i ditt tänkande. En viktig insats som präglas av engagemang och kreativt självständigt tänkande. Uppsatsen i sin helhet hittar ni på Stockholms Universitets bibliotek, här!

Pussen

 

 

 

Before I boarded my plane last Thursday, I bought some Swedish magazines to read on board! Now it's really happening things in the royal Swedish fashion world :) The Crown Princess's new style has made her elected, in a SIFO survey commissioned by Svensk Damtidning, to the best-dressed Swedish royal, wiie! Princess Madeleine, who came second, received only half of the votes from the Swedish people. According to Svensk Damtidning, the combination of Swedish brands and a mix of budget and luxury seems to be something that agrees with fashionintensive Swedes.

Without being too presumtious, my resarch seems to have influenced the Crown Princess Victoria's attire. Or it may only be a coincidence that the new style, which is now becoming so noticeable and developed a lot since I started writing the paper more than half a year ago, has changed significantly during that very same time. The fashion press, which I criticized in my essay, in order of not writing enough about the Crown Princess's fashion choices, has made major changes in its focus now being drawn to the Crown Princess's style and now more clearly monitors the fashionable choices of all the Swedish Royals. (The Swedish Fashionmagazines and Svensk Damtidning were involved in my research and contributed to it in response to some fixed questions).

The scientific depth of the essay would have been impossible to reach unless I had the privilege and trust to get close to Crown Princess Victoria's dress choices in a generous transparence from the collaboration with, among others, The Royal Court representatives. During my work with the essay, I was therefore very open during my research and shared all my drafts with the Royal Court, to achieve the highest level of truth but also, transparency. It seems that the Crown Princess Victoria has appreciated my essay and my fashionable suggestions for a further development of her royal style.

Crown Princess Victoria work very hard and is truly a modern woman to admire for her efforts. First of all, I think of her commitment in environmental issues. My starting point in the research was the Crown Princess's public royal duties. The conclusions of the analysis were that I asked for a development on several levels concerning the Crown Princess's style. Particularly, as fashion is a great means to draw public attention and further to the Crown Princess's commitment and hard work as partly her royal duties, but also those so important issues close to her heart, on the public scene. To mention just a few of my scientific suggestions in the essay, the Crown Princess should use more of Swedish Fashion, use more clothes with an wowfactor in bright clear colors and prints. I also put forward strong suggestions for using vintage from a sustainability perspective and that the Crown Princess, by being more courageous and "standing out" fashionably, would draw attention to the issues she is so engaged in.

The Crown Princess's clothing as the past six months, with focus on the last month, is a huge success! I now see how the Crown Princess has been wearing a wonderful blue suit on Baltic Sea talks, where the cut and the color of the suit made her really to "stand out" and her comeback after the holiday received ovations of the fashion press. The Crown Princess's pink Swedish creation from Fadi El Khory, with demonstrated a deep respect for the host Japan on her royal visit there, completely magical. Of course, the highlight in my eyes, the couture H & M galagown in recycled material, at the Nobel Banket. The latest fashionable successful election, and statement for the environment concern, was as the Crown Princess wore a wonderful, colorful and dotted dress. Vintage, ie a dress previously borne by someone else, Queen Silvia in this case.

As for me, who has been following the Crown Princess's fashionable development during the last 3.5 years, a huge change has taken place in the last six months. A change that seems so very successful that i rendors the Swedish peoples appreciation for the Crown Princess's new style! And you can see by the images here that she loves her new style! Smashing

What did the Stockholm University and its Intitution for Media studies write about the essay? Well they wrote for instance: An ambitious essay on a hitherto barely researched topic of importance to Swedish contemporary fashion culture. The essay covers a wide range of materials, from interviews to press and an exhibition and use a flexible approach in its analysis, where interesting observations and thoughts are linked to relevant prior research. You show independence and originality and great commitment in your thinking. This is an important work that is characterized by commitment and creative independent thinking.

The essay you find at the Stockholm University Library, here!

xoxo

 

 

 

 

 

All pictures from www.svenskdam.se. Please click on image of your choice for a closer look.

 


0 COMMENTS