Philip Warkander - tells the story of fashion

07 May 2017

 

 

 

 

Är det något som jag fullkomligen älskar så är det att hela tiden utveckla min känsla för mode. Kunskapskanalen är fullkomligt magisk i sitt närmande av mode. I fredags såg jag ett klipp som heter "Mode som identitetshandling" från UR Samtiden med modedoktorn Philip Warkander i sitt essä. Efter alla mina studier vid Stockholms Universitet så är faktiskt just Philip Warkander den fullkomliga brillianta modetolkaren. Nu är det ju så att jag när jag började utbilda mig inom mode skulle välja ett ämne som ligger nära för att få en fullständig examen. Många tänker typ om jag studerar mode kompletterar jag med media- och kommunikationsvetenskap. Inte min idé alls! Jag tänker ännu djupare. Mode är kommunikation i sig och modet är något som blir synligt och påverkar människor i deras egenskaper av sociala varelser. Därför tänkte jag direkt att det är etnologi jag ska studera. Inte många förstår vad ämnet etnologi verkligen innebär dock. Inom etnologin, som kompletterar mina modevetenskapliga studier, är det studier av framförallt identitetsskapande som är så viktiga för min utveckling av modestudierna. Det har blivit många etnologiska kurser genom åren om mode, kläder, kropp och identitet t.ex kategoriseringar inom kläder, grupper och gränser men även kläder och den sociala kroppen samt hur man genom modet i sitt identitetsskapande kan utöva kontroll, underkastelse och frigörelse. När jag tänker på mina etnologiska studier så bidrar också kulturella kurser såsom perspektiv på människa, kultur, samhälle och kulturhistoria till min djupa modeutbildning. Hur tänker jag då? Jo, modeutbildningen är som en djupare kurs inom modet i en global värld men denna globala värld och modeutbildningen som fokuserar på modets uttryck, gestaltningar, modeekonomi, modemarknad, marknadsföring och media är ju alltid en del tillskapad av just människan. Om man inte förstår människan och de sociala relationerna hur ska man då kunna förstå, påverka, analyser och utveckla modebranschen? Det är därför denna kombination av utbildningar var så himla viktig för mig. Herregud, vad just de etnologiska studierna blev fundamentet till min uppsats om Kronprinsessan Victoria och hennes klädval!Nu är jag färdig med mina universitetsstudier för den här gången :) Skulle det vara så att jag är intresserad att fördjupa mig inom media och PR, som ändå är en del av modevetenskapen som jag redan studerat, då skulle jag nog ta någon mer praktisk kort arbetsinrikad kurs på t.ex. Berghs School of Communication :)

Jag rekommenderar nu den här filmen/föreläsningen som jag länkar till här! Tyvärr, får jag känslan ibland att inte många inom modebranschen förstår vad som kommer att ske och redan är på gång? Det slår mig ofta när jag läser modesidor, modetidningar och inte minst när jag ser marknadsföring för modemärken. Jag har dock stora förhoppningar att det är under förändring :) I mitt liv just nu vill jag slutligen bara visa på ett litet exempel hur min utbildning t.o.m är magisk när jag jobbar med försäljning av mode lyxvaror just för att jag förstår produktens värde för kunden ur ett socialt perspektiv. Jag förstår vad kunden vill uppnå med sitt köp och jag vidimerar kundens behov. Även om jag kallas för "supersäljaren" på mitt jobb, så är det inte något som genom magi har uppnåtts. Jag vet att min syn på modet och människans identitetsskapande är något som inte"ramlat på mig" huxflux, utan något som alla mina år av studier har skapat! Pussen

 

If there is something that I totally adore, it is to constantly develop my sense of fashion. "Kunskapskanalen" (a swedish knowledge TV-channel) is completely magic in its approach to fashion. Last friday, I saw a clip called "Fashion as an Identity Document" at the channel with the fashion dr. Philip Warkander lecturing. After all my studies at Stockholm University, Philip Warkander is the perfect brilliant fashion interpreter. As I started my education in fashion, I first made the choice of completing with a subject very close to fashion in order to get my BA. Many students I sense think like if I'm studying fashion, I'm supplementing with media and communication science. Not my approach at all! I go deeper! Fashion is communication in itself and fashion is something that becomes visible and affects people in their characteristics as social beings. That's why I thought straight away that it's ethnology I'm going to study a long side with fashion. Not many understand what the topic ethnology really means though. Within ethnology, which complements my fashion science studies, it is studying primarily identities that are so important in my development of the idea of fashion. There have been many ethnological courses throughout all the years of fashion studies as: clothing, body and identity and categorization within clothes, groups and borders, but also clothes and the social body as well as how to exercise control, submission and liberation through identity creation. When I think of my ethnological studies, cultural courses like human, cultural, social and cultural history also contribute to my deep fashion education. What do I wanna say with this? Well, fashion education is like a deeper course in fashion in a global world, but this global world and fashion education is focusing on fashion expressions, gestures, fashion economics, fmarketing and media are always the choice of a human being. If you do not understand humans and social relations, how can you understand, influence, analyze and develop the fashion industry? That's why this combination of education was so important to me. It was the ethnological studies that formed  foundation of my essay about our Crown Princess Victoria and her fashionable choices. Now I'm done with my university studies for this time :) If I should be interested in developing myself in the media and PR area, as a complement to the fashion that I have already studied, then I would probably take a more practical short work-oriented course on Bergh's School of Communication :)

I highly recommend this clip / lecture (in Swedish) that I link, here! Unfortunately, I do sometimes feel that not many in the fashion industry understand what will happen and is already under way? It often hits me, as I read fashion magazines and on fashion sites and especially when I see the marketing for fashion brands. However, I have great hopes that this will change :) In my life, at this moment in time,  I just want to present a small example how my education is magic even while working in sales of fashion luxury good.  I understand the value of the product for the customer in a social perspective. I understand what the customer wants to achieve with the purchase and I acknowledge the customer's needs. Even though I'm called the "super seller" at my job, it's not something that has been achieved through magic. I know that my view of fashion and the creation of human identity thru fashion is something that is not entirly natural for me,  but something that all my years of studies has created! xoxo

 

 

 


0 COMMENTS