wonderful rosendals tradgard

25 May 2017

 

 

 

 

 

 

En oas i underbara Stockholm är Rosendals Trädgård. Det är en plats där jag spenderat så mycket tid för återhämtning, avslappning och spis i en underbar miljö. Området är också en plats där jag ofta sökte mig till ridande på min ponny som tonåring. Min ponny, som jag hade uppstallad i området, på våra dagliga utflykter upptäckande små smultronkorn på magiska Kungliga Djurgården. En annan sak om Rosendals Trädgård är att det är så genuint, så lantligt men ändå så centralt mitt i Stockholm. Det lantliga och värnandet av vår natur läser jag om på deras hemsida där det bl.a står att:

"Vi drömmer om en värld där vår konsumtion är i samklang med naturen; en värld där vi kan leva det goda livet utan att tära på jordens resurser. Vi är övertygade om att detta är möjligt om vi varje dag tar små steg i rätt riktning. Vi vill dra vårt stå till stacken och samtidigt inspirera fler att vara med och driva utvecklingen framåt! Vi vill vara en scen för hållbarhetsfrågor i stort och sprida kunskap och intresse om sambanden mellan jord och bord, kropp och själ, natur och människa. Vi ser en ära i att få göra saker helt från grunden. Vi älskar att jobba med naturens egna processer: Att lägga och sköta komposten efter konstens alla regler, att varsamt binda en krans av de för dagen vackraste blommorna på ängen, att vårda surdegen för att hålla den vid liv, att grädda bröden i stenugn eldad med björkved. Eller att i veckor vänta på att den syrade kålen ska bli precis perfekt att serveras på dagens lunchmeny. På Rosendals Trädgård hänger allting ihop. Vi följer årstidernas rytm, där ljus och mörker avlöser varandra. Säsongen i trädgården sätter taktpinnen för resten av verksamheten. Till och med ekonomiskt är Rosendals Trädgård ett kretslopp. Bakom stiftelsen finns inga privata vinstintressen. Verksamheten drivs helt av egen kraft och allt eventuellt överskott går bokstavligen tillbaka till trädgården och dess syfte igen. Kan vi bidra till en välmående natur, människors välbefinnande och en bättre framtid är det oändligt mycket större än vad som går att räkna i kronor och ören. Vi tror på människan och vill själva dra vårt strå till stacken för en bättre värld, för både oss själva och för kommande generationer. För oss handlar det om att både bidra och ta ansvar. Vi vill ”så frön” för framtiden och inspirera fler av driva utvecklingen framåt! Välkomna till oss på Rosendals Trädgård – en oas för växande, hållbarhet och njutning, bara ett stenkast i från Stockholms innerstad."

Idag är en sådan underbar och ljuvlig sommardag som jag styr kosan mot denna oas! Magiskt! Pussen

 

 

 

 

An oasis in wonderful Stockholm is Rosendal's Garden. It is a place where I still spend so much time for recovery, relaxation and eating out in a wonderful setting. The area is also a place where I often used to ride on my pony as a teenager. My pony, I used to have in a stable nearby, and I together discovering nature in magical Royal Djurgarden. Another thing about Rosendal's Garden is that it's so genuine, so rural but still so central in the middle of Stockholm. The rural and conservation of our nature I read on their website, which states, among other things, that:

"We dream of a world where our consumption is in harmony with nature: a world where we can live the good life without treading on the earth's resources. We are convinced that this is possible if we take small steps in the right direction every day. We want to take a stand for the stack and at the same time inspire more to be involved in pushing forward progress! We want to be a stage for sustainability issues in general and spreading knowledge and interest about relationships between soil and table, body and soul, nature and humanity. We take an honor into do things from scratch. We love to work with nature's own processes: To put and care the compost according to all the rules of the art, to gently tie a wreath of the most beautiful flowers in the meadow, to care for the sourdough and baking the bread in a stoneware oven with birch wood. Or waiting for weeks to have the soured cabbage just perfect for serving on today's lunch menu. At Rosendal's Garden Pendant It's all together. We follow the rhythm of the seasons, where light and darkness depends on each other. The season in the garden sets the pace for the rest of the business. Even economically, Rosendal's Garden is a circuit. Behind the foundation there are no private profit interests. The operations are driven entirely by their own power and any surplus is literally returned to the garden and its purpose. If we can contribute to a prosperous nature, human wellbeing and a better future, it is infinitely much larger than can profits in crowns. We believe in man and want to make our contribution for a better world for ourselves and for future generations. For us, it is about both contributing and taking responsibility. We want to "plant seeds" for the future and inspire more and pushing forward progress! Welcome to Rosendal's Garden - an oasis of growth, durability and enjoyment, just a stone's throw from Stockholm's inner city. "

Today is such a wonderful and lovely summer day so this is a day I will walk there to enjoy the pleasures of this oasis! Magic! xoxo

 

 

 

 

 

All pictures from www.rosendalstradgard.se. 

 

 


0 COMMENTS