NK gala 2017 - jury members

05 June 2017

 

 

 

 

Elin Frendberg, Pär Engsheden, Mats Gustafson, Ingela Klemetz-Farago, Johan Lindeberg och JoAnn Tan. Picture: Maja Flink.

 

Nu har jurymedlemmarna utsetts inför NK Galan 2017 :) Tycker det är en underbar mix av olika modebakgrunder, även om jag saknar Philip Warkander såklart! I år består medlemmarna i juryn av ordförande Elin Frendberg (vd Swedish Fashion Council), Pär Engsheden (designer och lektor på Beckmans), Ingela Klemetz- Farago (fotograf och stilikon),  Johan Lindeberg (grundare av J.Lindeberg och BLK DM), Mats Gustafson (modeillustratör) och JoAnn Tan (creative director JoAnn Tan Studios). Tillsammans utser de vinnare i kategorierna, Nordiska Kompaniets Framtidslöfte, Nordiska Kompaniets Stilikon och Nordiska Kompaniets Innovationspris.

Det nyinstiftade priset, Nordiska Kompaniets Stilikon, vill jag diskutera lite kring! När jag skrev uppsatsen på Stockholms Universitet, "För Sverige i tiden - Kronprinsessan Victoria - klädsel i kunglig ämbetsutövning", under hösten 2016 kom jag inte fram till att Kronprinsessan då inte uppfyllde kraven fullt ut såsom stilikon i min analys. Kronprinsessan Victorias hade ännu inte en i praktiken utvecklad och klar stil i enlighet med det Jacob Östberg skriver om i “Style” som är ett akademiskt närmande till en definition av stilbegreppet. Östberg menar att för det mesta när stil diskuteras är det avsett för när en aktiv hållning tas när det gäller konsumtion. Stil är avsiktlig kommunikation. För att identifieras som stil, behöver konsumtionsaktiviteter normalt uppfattas som avvikande från en mer eller mindre sammanhängande idé av mainstream. I min uppsats skrev jag ganske mycket om att Kronprinsessan borde i sina klädval göra klarare uttalade klädval och skapa en egen "stil". Även om ambitionerna fanns, så var praktiken annorlunda. I Kronprinsessans Victoras fall borde stilen utgå ifrån modevalen som hennes engagemang i hållbarhets- och miljöfrågor påverkar. Med ett aktivt val, inte bara i inriktning utan rent praktisk, ansåg jag att hon kunde uppnå en medvetet hållbar stil, och på det sättet inte vara "mainstream". Jag skrev också att med det skulle Kronprinsessan få en sådan uppmärksamhet såsom stilikon, på ett positivt sätt med positiva framtoningar, vilket skulle erbjuda Kronprinsessan att både hon och hennes modeval skulle synliggöras och i förlängningen ett bidra till att sprida Kronprinsessans budskap. Nyckelorden för stilförändringen var hållbarhet, återanvänding, vintage och det klassiska för att ses som stilikon dvs att våga satsa på uökad synlighet i färg, snitt och plagg som visar en kunglig symbolik.

Nu tycker jag det är dags för att hon får NK Galan 2017s pris såsom "Stilikon". Kronprinsessan Victorias utvecklade modestil och aktiva ställning inför hållbara modeinköp, återanvändning som t.ex. ökad användningen av vintage, bör rendera i ett pris som vårt främsta modevarumärke, ambassadör för vårt land och moder jord och på så sätt en sann stilikon per definition, särskilt då hon skiljer sig från andra kungligheter och inte kan ses såsom mainstream längre. Det är hon verkligen värd! Pussen

 

 

Now the jury members have been nominated for the NK Gala 2017 :) I do thinks it's a wonderful mix of different people of the fashion industry, though I do miss Philip Warkander in the jury of course! This year, members of the jury consist of Elin Frendberg (CEO of Swedish Fashion Council), Pär Engsheden (designer and lecturer at Beckmans), Ingela Klemetz-Farago (photographer and style icon), Johan Lindeberg (founder of J.Lindeberg and BLK DM) Mats Gustafson (Fashion Illustrator) and JoAnn Tan (Creative Director JoAnn Tan Studios). Together they appoint winners in the categories, Nordiska Kompaniets Framtidslöfte (future promise), Nordiska Kompaniets Stilikon (style icon) and Nordiska Kompaniets Innovationspris (innovation award).

The newly established prize, the Nordiska Kompaniets "style icon", I would like to discuss a bit! When I wrote the essay at Stockholm University, "For Sweden in time - Crown Princess Victoria - dress in Royal duties", during  fall of 2016, I did not see then that the Crown Princess fulfillled the requirements as a style icon in my analysis. Crown Princess Victoria had not yet one in her practices, developed a clear style, according to what Jacob Östberg writes in "Style", which is an academic approach to a definition of style. Östberg argues that most of the time when style is discussed, it is intended for when an active attitude is taken when it comes to consumption. Style is intentional communication. To be identified as a style, consumer activities are usually perceived as deviating from a more or less coherent idea of ​​the mainstream. In my essay, I wrote quite a lot about the fact that the Crown Princess should make clearer dress choices and create a clearer vision of her own "style." Although the ambitions existed, the practice did not follow. In the case of the Crown Princess Victoria, the style should be based on the fashion choices that her commitment to sustainability and environmental issues affects. With an active choice, not just in focus, but in her active practices, I knew that she could achieve a consciously sustainable style, and thus not be "mainstream". I also wrote that in this way, the Crown Princess would receive such attention as a style icon, positively with positive impressions, which would offer the Crown Princess both her and her fashion choices, and in the long run contribute in spreading the Crown Princess's message. The key words of her style change was sustainable, reuse, vintage and the classic fashion ways to be looked upon as a style icon as daring to "stand out" visible in choices of color, cuts and garments that presents a royal symbolism.

Now I do think it's time for her to get the NK Galan 2017 award as "Style Icon". Crown Princess Victorias developed fashion the last months and active choices for sustainable fashion purchases and reuse, such as for example increased use of vintage, should renounce in a price as our premier fashion brand ambassador for our country and mother earth and thus a true style icon by definition.  Especially as her recent change proves that she differ in fashionchoices from other royalites, in other words not a royal mainstream. She is really worth that award! xoxo

 

 

 

Picture from www.nk.se. 

 

 


0 COMMENTS