crownprincess victoria - birthday fashion creation

14 July 2017

 

 

 

 

 

 

Även en sådan här dag när vi gratulerar Kronprinsessan Victoria på sin födelsedag, så finns såklart det kungliga modet som en del av manifestering av kungligheten. Enligt media är det den otroliga haute couture mästaren Pär Engsheden som står för klänning som representerar Kronprinsessan på sin dag på det allra allra mest förtjusande sätt :) Det var för mig i egenskap av modevetare självklart att Kronprinsessan skulle välja svensk nationell design. En sådan tilldragelse, i offentligheten som bevakas extra mycket av media och folket, är ett perfekt tillfälle att hylla Sverige.

Kronprinsessans klädsel, som har förändrats enormt sedan slutet av 2016 tills idag, har blivit en klar succe! För mig, som följt Kronprinsessans modemässiga utveckling de senaste 3,5 åren, så är denna förändring väldigt framgångsrik och bidrar till att inte bara svenska folket älskar Kronprinsessans nya stil! Äntligen har Kronprinsessans utvecklat en helt egen kunglig stil. En stil som också nyligen rönt stort intresse i utländsk media och framstående utländsk modemedia. Kronprinsessans nya stil har fått henne att framträda som en stilikon med egen stilmässig agenda som sticker ut! Nya färgval, nya mönster och framförallt ett fokus på synlighet med respekt för nationell design och hållbarhetsfrågor i både nya plagg, men även då hon själv börjat använda sig av vintage. Ett underbart sätt att marknadsföra varumärket Kronprinsessan Victoria, hennes intressen och engagemang, hennes kungliga roll och inte minst Sverige :)

Kronprinsessan Victoria gör ett enormt arbete och är verkligen en modern kvinna att beundra för sina insatser. Främst, förutom hennes kungliga uppdrag, tänker jag på hennes engagemang för miljöfrågor. Min utgångspunkt i min modevetenskapliga fil.kand uppsats var Kronprinsessans offentliga kungliga uppdrag och val av kläder till dessa. Slutsatserna i uppsatsen var att jag efterfrågade utveckling på flera plan i Kronprinsessans stil. Särskilt när modet är ett utmärkt medel för offentlig uppmärksamhet för Kronprinsessans engagemang och hårda arbete i dels sina kungliga uppdrag, men även viktiga hjärtefrågor på den offentliga scenen. För att nämna några av mina vetenskapliga förslag var det att Kronprinsessan skulle använda sig mer av svenskt mode, använda mer kläder som wowfactor med bl.a färger och tryck. Jag tog också upp förslag om användning av vintage ur ett hållbarhetsperspektiv och att Kronprinsessan, genom att vara mer modig och ”sticka ut” modemässigt, skulle dra uppmärksamhet till de frågor som hon är så engagerad i.

Utan att uppfattas som om jag sticker ut näsan alltför mycket, så verkar mitt uppsatsarbete om Kronprinsessan Victorias klädsel haft en viss påverkan, särskilt när jag vet att hon fått ta del av den. Eller kan det bara vara en tillfällighet att den nya stilen, som nu blir så uppmärksammad och har utvecklats en hel del sedan jag började skriva på uppsatsen i oktober 2016, har förändrats påtagligt under precis samma tid. Den traditionella svenska modepressen, som jag kritiserade i min uppsats, för att inte bevaka Kronprinsessans modeval, har också genomfört stora förändringar i sin bevakning av Kronprinsessans stil och bevakar nu tydligare de svenska kungligheternas modeval.

Aldrig tidigare hade samtida svenska kungligheter och mode vetenskapligt analyserats djupt och teoretiskt med en jämförelse med andra samtida europeiska kungahus och med bakgrund ur historiens kungligheter och mode. Fokus i intervjuer, enkäter och bildmaterial låg på Kronprinsessan Victoria och hennes klädval i skapande av image och för henne i egenskap av varumärke. Uppsatsens vetenskaplighet hade varit omöjlig om jag inte fått den otroliga förmånen och stora förtroendet att få komma nära Kronprinsessan Victorias klädstil i ett generöst arbete i samarbete med bl.a. Kungl. Hovstaternas representanter. Under mitt arbete med uppsatsen så var jag därför väldigt noga att dela med mig av alla utkast, löpande till Kungl. Hovstaterna, för både att uppnå högsta möjliga vetenskaplighet men även transparens. 

Vad skrev Stockholms Universitet och Institutionen för Mediestudier om min uppsats? De skrev bl.a: En ambitiös uppsats om ett hittills knappt beforskat ämne av vikt för svensk samtida modekultur. Uppsatsen spänner över ett stort materialområde, från intervjuer till pressbilder och en utställning och använder en flexibel metod i sin analys där intressanta observationer och tankar knyts till relevant tidigare forskning. Du visar självständighet och originalitet samt stort engagemang i ditt tänkande. En viktig insats som präglas av engagemang och kreativt självständigt tänkande. Uppsatsen i sin helhet hittar ni på Stockholms Universitets bibliotek, här!

Självklart fortsätter jag att följa Kronprinsessans representation igenom modet! Ibland har jag till och med drömmar att senare i livet doktorera i ämnet "Kunglig garderob" :) Jag tror med den snabba förändring som skett i hennes klädval sedan hösten 2016, så går kurvan bara uppåt och hennes stil kommer att fortsätta att utvecklas! Jag hoppas den dagen kommer när hon tar över kronan som den främsta stilikonen av de Europeiska kungahusen :) Inte bara för henne själv, hennes familj, hennes folk och land, utan också för att sätta fokus på frågor kring miljö och hållbarhet över hela världen! Pussen

 

 

 

 

 

 

On such a wonderful summerday as we congratulate Crown Princess Victoria on her birthday, of course the royal fashion plays one role in the manifestation of royality. According to media, it is the incredible haute couture master Pär Engsheden, who has been choosen to represent the Crown Princess on her birthday in the most delightful way :) It was for me, as being a fashionscientist, perfectly clear that the Crown Princess would choose Swedish national fashiondesign. Such a public event, followed extensively by both media and people, is a perfect opportunity to pay tribute to Sweden.

The Crown Princess's clothing has changed enormously since the end of 2016 up until today and this change is a certain success! For me, who has been doing resarch about the Crown Princess's fashionable development in the last 3.5 years, this change has been successful  not only from the perspecive that the Swedish people love her new style! Finally, the Crown Princess has developed her own royal style. A style that also recently has started to attract great interest in foreign media and prominent foreign fashionmedia. The Crown Princess's new style has made her appear as a styleicon with her own stylish agenda which stands out! New color choices, new patterns and above all a focus on visibility with respect for national design and sustainability issues in both new garments, but also in her choice to start using vintage. A wonderful way to market the Crown Princess Victoria brand, her interests and dedications, her royal role and not at least, Sweden :)

Crown Princess Victoria work very hard and is truly a modern woman to admire for her efforts. First of all, besides her royal duties, I think of her commitment in environmental issues. My starting point in the research was the Crown Princess's dress choices for her public royal duties. The conclusions of the analysis were that I wished for a development, on several points, concerning the Crown Princess's style. Particularly as fashion is a great way to draw public attention. To show all the Crown Princess's commitments and hard work,  partly her royal duties, but also those so important issues close to her heart. Some of mine scientific suggestions in the essay was about how the Crown Princess should use more of Swedish fashion, use more clothes with an wowfactor in bright clear colors and prints and I also put forward strong suggestions for her starting using vintage from a sustainability perspective. I also wrote about that the Crown Princess, by being more courageous and "standing out" fashionably, would draw attention to the issues she is so engaged in.

Without being too presumtious (I hope), my resarch seems to have influenced the Crown Princess Victoria's attire in some extent, especially as I got informed about her reading it. Or it may only be a coincidence that the new style, which is now becoming so noticeable and has developed a lot since I started writing the paper more than half a year ago, has changed significantly during that very same time. The traditional swedish fashion press, which I criticized in my essay, in order of not writing enough about the Crown Princess's fashion choices, has made major changes in its focus now being drawn to the Crown Princess's style and now more clearly monitors the fashionable choices of all the Swedish Royals.

Never before had contemporary Swedish royalty and fashion been theoretical analyzed, also in comparison with other contemporary European royal families and with a look back in the history of royalty and fashion. The focus with interviews, questionnaires and visual material lay on the Crown Princess Victoria and her fashion choices in the creation of her image and her as a brand. The scientific depth of the essay would have been impossible to reach unless I had the great privilege and the trust to get close to Crown Princess Victoria's dress choices in a generous transparence from the collaboration with, among others, The Royal Court representatives. During my work with the essay, I was therefore very open during my research and shared all my drafts with the Royal Court, to achieve the highest level of truth but also, transparency.

What did the Stockholm University and its Institution for Media studies write about the essay? Well they wrote for instance: An ambitious essay on a hitherto barely researched topic of importance to Swedish contemporary fashion culture. The essay covers a wide range of materials, from interviews to press and an exhibition and use a flexible approach in its analysis, where interesting observations and thoughts are linked to relevant prior research. You show independence and originality and great commitment in your thinking. This is an important work that is characterized by commitment and creative independent thinking. The essay you find at the Stockholm University Library, here!

Of course, I will continue to follow the Crown Princess's representation through fashion! Sometimes I even dream about, that later in life, achive a fashion Ph.D with the subject "Royal wardrobe" :) I think of the rapid change in her clothes choices since the autumn of 2016 and how the prognosis seems to only continue upwards and her style will evolve further! I hope that day comes when she takes over the crown as the premier style icon of the European Royal Houses :) Not just for herself, her family, her people and country, but also for putting focus on the environmental and sustainability issues in the entire world! xoxo

 

Pictures from www.svt.se and www.svenskdam.se.

 

 


0 COMMENTS