Your face and lips tells the truth ?

02 October 2015

 

 

 

"Det viktigaste dina läppar utstrålar med är [vad du gillar] i relationer och hur generös du är", säger Jean Haner, en expert på ansiktsläsning och författare till boken ”The Wisdom of Your Face”. Hon säger att "Du föddes med de funktioner du har av en anledning, varje funktion är kopplad och en del av din personlighet och alla samarbetar tillsammans för att representera vem du är." Haner berättar vad just dina läppars form säger om dig, baserat på hennes studier i ansiktsläsning, som härrör från kinesisk medicin.

Jag har naturligt fylliga läppar, både övre och undre samt en rundad amorbåge. Om detta menar Haner att: Denna läppform korrelerar med en stark önskan att vara en mor och visar hur mycket du bryr dig om andra. Den representerar någon som ger, kommer att sätta andra först, och finner stor glädje i att göra det. Denna person är också någon som vill ha en god cirkel av vänner och en goda relationer med andra. De värdesätter verkligen relationer. Om rundad amorbåge säger hon att den läppformen pekar på en person som är extra vänlig. De är i allmänhet mer medkännande, tar sig mer tid med människor, och är hänsynsfull mot andra.

Enligt kinesisk ansiktstolkning är det så att om du ändrar ditt ansikte, så kastar du dig ut från systemet och därmed ändras ditt öde. Så, om du manipulerar med dina naturliga funktioner (ex.vis läppförstoring eller annat) så manipulerar du med den väg du tänkt att leva. Och eftersom alla funktioner är en del av din personlighet och alla arbetar tillsammans för att representera vem du är, så är att ändra en fysisk funktion som att ändra hela ditt väsen.

Haner menar att om du manipulerar med dina läppar, kan du bli mer behövande, mer självisk, och mer utom känslomässig kontroll. Och ju mer du förstorar dem, ju mer du välkomnar du drama. Se upp extra mycket om din överläpp är fylld och större än din underläpp - det betyder att du är någon som älskar att skapa dramatik i relationer.

Tycker sådan här läsning är riktigt kul, så vill du veta mer läs artikeln från ELLE.com här!

"The most important thing your lips speak to is [what you're like] in relationships and how giving you are," says  Jean Haner, an expert in face reading and author of The Wisdom of Your Face”. She says: "You were born with the features you have for a reason—every feature is linked to a part of your personality and they all work together to represent who you are."Haner lays out what your lip shape says about you based on her studies in face reading derived from Chinese medicine. ​

I have naturally full lips, both top and bottom and a rounded cupid´s bow. About this Haner says:: This lip shape correlates with a strong desire to be a mother and shows how much you care about others. It represents someone who is giving, will put others first, and finds great joy in doing that. This person is also someone who wants to have a good circle of friends and a good connection with others. They really value relationships. About a rounded cupid's bow she says that that lip shape points to a person who is extra kind. They're generally more compassionate, take more time with people, and are considerate of others. 

In Chinese face reading, if you change your face, you throw off your system, thereby changing your destiny. So, if you mess with your natural features (like lipinjection or other alterations), you mess with the path you're meant to have. And since every feature represents a part of your personality and they all work together to represent who you are, altering a physical feature is like altering your being.​

According to Haner, if you mess with your lips, you can become needier, more selfish, and more out of control emotionally. And the more you plump them up, the more you welcome drama. Watch out if your upper lip is filled larger than your lower lip—that means you're someone who loves to create drama in relationships. 

I think these kind of articles are funny. Wanna read more, read whole article from ELLE.com by following link here!

 

 

 

 


0 COMMENTS