oscar arrsjö - dress for success

20 December 2017

 

 

 

 

 

 

 

This post is a draft and will be alterned and translated into English soon.

 

Jag såg precis "Malou efter 10" och diskussionen om stil. Oscar Arrsjö hade bjudits in för att diskutera stil och sin bok "Klä dig för framgång". Hela diskussionen kring män och manligt mode, men kanske framför allt att klä sig för att passa in och skapa en idé kring identitet, var för mig såsom modevetare himla intressant :) Eftersom jag har läst så många kurser om mode, män och makt inom etnologin och modevetenskapen så får jag kraftiga flashbacks. Flashbacks som tar sitt avtramp i mina universitetsstudier särskilt vad det gäller kurser i ämnen som manligt mode, även i modemedia, historiskt och nutida. 

Hur ska jag börja den här diskussionen? För mig är det enklast att börja i litteraturen och då med boken "The Social Organization of Masculinity" av R.W. Connell där författaren strukturerar upp kön i en trefaldig modell som skiljer relationen makt, produktion och känslomässigt engagemang, för att därefter granska relationerna mellan dessa. När det gäller just manlighet anser Connell att det är bättre att fokusera på de processor och relationer genom vilka män och kvinnor lever sina liv, snarare än att försöka definiera maskulinitet som ett objekt (en naturlig karaktärstyp, ett genomsnittligt beteende, en normalitet). Manlighet om det nu överhuvudtaget ska definieras som begrepp; är en plats i genusrelationer, de metoder vilka män och kvinnor ägnar sig i denna och metodeffekter utifrån kroppslig erfarenhet, personlighet och kultur. Tilläggas måste väl jag också nämna att det är en övergripande ram för det finns såklart också särskilda genusrelationer av dominans och underordning mellan olika grupper av män. Vilket osökt får mig att fastna på Oscar Arrsjös resonemang om att "Klä sig för framgång". Att passa in och skapa dominans och underordning mellan män! Ett välkänt begrepp som ofta diskuterats inom modevetenskapen är" hegemoni " som härrör från Antonio Gramscis analys av klassförhållanden. Det har sitt ursprung i den kulturella dynamik genom vilken en grupp strävar efter och behåller en ledande ställning i det sociala livet . Hegemonisk maskulinitet vilar, både historisk och nutida, på samhällets legitimitet av patriarkatet. Det är detta som ger män den dominerande ställningen och kvinnor den underordnade. Såklart också vissa av dessa män en dominerande ställning mot andra män som inträder i den underordnade ställningen, nu när vi diskuterar att "Klä sig för framgång". 

Manligt mode har utvecklats snabbt de senaste decennierna, inte minst i modemedia och då tänker jag ofta med jämförelsen av modetidningar för män historiskt och nutida. Såsom McNeil och Karamina i sin bok "The Men´s Fashion Reader" är utgångspunkten historiskt att kvinnor blev såsom "vänner" med sina tidningar, medan det fanns ett inbyggt manligt motstånd mot tanken på en tidning som delar idéer om att vara en man. För män var (eller är?) det en oacceptabel motsägelse. Självmedvetande är tillåtet, till och med attraktivt i en kvinna, men kan det upplevas som en svaghet och omanligt i en nutida man? Om vi börjar diskussionen vad det gäller tidningar så går det inte att historiskt bortse från "Playboy" och den då härskande synen i tidningsvärlden där mode och konsumtionskultur för män var stereotyp och särskilde sig från den homosexuella manligheten. Många tidningar i vilka manligt mode figurerar fungerar fortfarande i en kombo med manligt mode som en del av en aktivitet eller ett intresse. Det är alltså aktiviteten som jakt, fiske, sportbilar, lättklädda kvinnor etc. som legitimerar mannen att läsa om mode som en del av tidningen. Nu börjar det sakta förändras, ändå känner jag att processen är ganska långsam! I alla gamla artiklar om mode, av Kessie för Playboy, fanns enligt McNeil och Karamina ett underförstått löfte: Att klä sig "rätt" i den konservativa meningen, betydde en stil som innebar att såsom "Playboy" var du avsedd för ett mer framgångsrikt liv på arbetet, såväl i sängen. Dessa ikoniska modesidor förespråkade en skillnad i modet genom noggrann uppmärksamhet på detaljer, som erbjuder möjligheten att kombinera konservatism i kläder, framgång på jobbet, och en ny och spännande livsstil i sfären av din fritid. Författarna berättar att det syntes extra mycket under de första sex åren när Playboy skrivaren Jack Kessie levde som han lärde och med det klädde sig enligt denna normen och gav tips i hur man klädde sig i den sk Ivy League stilen. En stil som skulle berika mannens liv och göra att han lätt skulle kunna röra sig uppåt på den sociala stegen (Playboy, Vol-4, nr 3:70). Kopplingen till titeln för Oscar Arrsjös bok "Klä dig för framgång" känns igen! Med en ambivalent feeling för mig personligen! Är det modernt accepterbart att se manlig framgång som en del av patriarkatbild såsom den enda sanningen och vår framtid, som en helt egen värld som utsluter avvikelser? Vad det gäller manlighet och begreppet manlighet i kombon med mode så verkar den helt fokuserad på konsumtion, precis som författarna skriver så med en betoining på konsumtion så är den vägen den enda rätta vägen att göra det möjligt för mannen att ingå i den nya eliten: bära rätt kostym , handla i rätt butik , blir sedd på rätt ställen i de rätta kläderna. Som ett resultat av alla dessa faktorer blev enligt författarna begreppet maskulinitet en livsstil såsom en handelsvara som kan köpas eller säljas och skapar begär.  Det är som det skett en förändring som haft en avgörande betydelse och det är den ökande acceptans av konsumtion i sig, som en del av manlighet i identitet och aktivitet. Alltfler män har blir medvetna hur de ser ut och vilka signaler de ger. Frågan författarna ställer sig är inte "varför hände allt detta så plötsligt". Snarare, "varför tog allt så lång tid"? Det är enligt författarna otvetydigt att manlighet alltmer säljs, marknadsförs och konsumeras som en del av en övergripande rad förändringar socialt, ekonomiskt och politiskt som validerar manlig narcissism. Det börjar dock finnas allt mer modetidningar för män, som inte baseras på andra intressen/hobbys och aktiviteter, utan där modet i sig ligger i fokus. Nuförtiden är manligt mode närmare kopplat till konsumtionsindustrin. Det finns månadsmagasin i manligt mode i Sverige som t.ex Plaza Uumo, men även dagstidningen/modesajten Metro som gratisform når läsare från alla kön, alla religioner och alla samhällsklasser. Metro har varje vecka återkommande sidor skriva av en modeskribenter med fokus på manligt mode och manlig skönhet. Dessa sidor är ett naturligt inslag, oberoende av mäns intresse för hobbys eller andra aktiviteter, och ännu viktigare riktar den sig till alla läsare, utan inriktning beroende på kön eller sexuell läggning.

Vad som inte får glömmas i sammanhanget när diskussionen förs om manligt mode är gayrörelsen och dess otroliga inflytande på modets utveckling. Om vi inte haft denna kraft, var hade manligt mode varit idag? Hade alla män klätt sig exakt likadant och manlig klädkod varit uniform? Det var väldigt intressant i mina studier hur det i boken "The Men´s Fashion Reader" tydliggjordes hur ”dandyismen” fungerat som förstadier till modernitet och urban konsumtion och stil. Just Dandybegreppet berättar mycket om attityder till mäns mode, hur man tittar på män och hur män ser på varandra. Något som är intressant när vi är inne på just manlighet och mansideal är det som framkom i boken och uppmärksammades, nya mansideal! Hur med nya mansideal och samspelet mellan konsumtionskultur och uppfattningar av maskulinitet, en synlig och delvis mer socialt accepterad gay manlighet fått ta plats. Enligt författarna var det homosexuella män, befriade från stereotypa synen på heterosexuell manlighet, som på många sätt fungerat som en pilotkonsumentgrupp för män i allmänhet. Homosexuella mäns relation till konsumtion skiljer sig från heterosexuella män främst inom två områden: att de tenderar att ha färre finansiella åtaganden (som ex. familj, hus och barn) och därför ofta har högre disponibla inkomster; och att deras konsumtions-mönster ofta används i syfte att förstärka sin identitet genom modekonsumtion. Det skulle kanske också kunna hävdas att homosexuella män har fungerat som bron, genom vilken marknadsförare har galna inbrytningar i den vanliga heterosexuella manligheten. Författarna menar att de rika och högt spenderande homosexuella männen konsumerar mode på ett sätt som marknadsförare tidigare bara drömt om. En pilotkonsument grupp vars beteende har gått i bräschen såsom en sorts mall som blivit en startpunkt för att utforska konsumenternas manlighet i allmänhet. Resultatet: att vi kan se att homosexuell sexualitet fungerat som en betydande, och inte ofta erkänd, faktor i utvecklingen av mäns modetidskrifter riktade till män och manlighet. Med andra ord - all cred till gayrörelsen för det manliga modets utveckling!!! <3 

 

En annan del av diskussionen i TV-soffan med författaren Oscar Arrsjö var hår och manlig skönhet! Flashbacks för mig återigen :) Det är ju så att såsom etnolog och modevetare är jag så himla medveten om att det är en viktig del man måste inse för att förstå utvecklingen av manlig skönhet och manligt mode. Det är att vara medveten om hur viktigt det är att tillhöra och vara accepterad av samhället. Utan den bakgrunden skulle det vara omöjligt att se hur mäns mode och skönhet markerar motstånd mot antingen samhället och/eller en viss maktstruktur. Nu var det här ju inte på tapeten i morgonens TV-soffa med Oscar Arrsjö som hela tiden förde fram budskapet för manlig framgång: Vikten av att passa in, vikten av att tillhöra och framförallt vikten av att inte sticka ut.  När jag tänker manlig och kvinnlig skönhet, så blir hår en sådan där igenkännande faktor från mina studier. Modeförfattaren Joanne Entwistle har bl.a skrivit om historikers och teoretikers analyser av slarvigt och slätt hår som illustrerar relationen mellan kropp och situation. Slarvigt hår, en gång en symbol för uppror, återfinns bland de yrkesverksamma som är i stånd att kritisera samhället, i synnerhet akademiker och konstnärer. Slätt hår å andra sidan återfinns bland dem som vill passa in, som advokater och bankmän. Är det så enkelt fortfarande, är vi människor så stöpta i fack fortfarande, ja diskussionen i dagens TV-soffa med Oscar Arrsjö tyder på det! T.ex. i diskussionen om vikten av att klippa håret, väldigt ofta! I boken "Hair" av Biddle-Perry och Cheang skriver författarna om att hårets funktion som en förlängning av kroppen och som socialt syfte har lett till teorier om håret som fallosymbol och kapning av hår som en symbol för kastrering. Växande och kapande av hår har också satts i samband med kontroll i samhället, där långt hår står för social frihet eller trots, och kort eller täckt hår är ett tecken på social reglering, lydnad och disciplinerad religiös eller kulturell överensstämmelse. Mäns individuella val av ansiktsbehåring är uppbundna I bredare kollektiva och kulturella förståelsen av patriarkat, extremism, sekularisering, tradition och modernitet. Uppenbarligen är det hårets formbarhet och hår förhållande till kroppen som ger stor makt och multivalens inom system för representation och identitet, oavsett om de dominerande sociala ideologierna utmanas eller bekräftas. Så, även när det gäller hår och frisyr är TV-diskussion med Arrsjö kring ämnet framgång inriktad på att passa in. Med ett välvårdat hår på ett tillrättalagt och kontrollerat sätt med frekvent återkommande besök hos frisören, kan mannen nå framgång!

Det kändes faktiskt lite befriande och ha en ledig dag och spendera morgonen med lite djupa tankar om modets bakgrund och modets framtid :) Jag tror faktiskt jag ska klicka hem Oscar Arrsjös bok "Klä dig för framgång", inte för att få tips för min egen framgång med klädval. (Jag har alltid klätt mig annorlunda och stuckit ut, om det ger framgång eller inte är jag för ung och oerfaren för att svara på i nuläget) Jag vill faktiskt veta hur Arrsjö tänker kring manligt mode i stort om det finns sådana skrivningar i boken? Jag vill få reda på om Arrsjö tänker på att förvalta sin makt, tid i spotlight, och vill påverka modet? Framförallt vill jag få svar på om det i boken finns skrivet vilka män som ska räknas med, eller snarare finns det män som ska uteslutas och inte få del av framgången för att de inte råkar vara klädda för framgång? Även om det känns som om jag snurrat in djupt på den historiska synen på manlighet och manlig konsumtion via modet, så finns ingen kritik alls mot böcker som den som är på tapeten nu :) Jag gillar faktiskt stilböcker, som hur man klär sig på rätt sätt vid rätt tillfälle. Jag tror också sådana böcker fyller en funktion, kanske framförallt till de som inte är så stilmässigt bevandrade och vill ha tips för att på ett bättre sätt kunna uttrycka sig genom modet! Det är med någon gen i kroppen jag dock ändå känner att modediskussionen, vad det gäller manligt mode i Sverige, tar ett steg tillbaka. Kanske tänker jag fel? Kanske är jag för inrotad i dagens ämnen som #metoo och patriarket i maktens korridorer för att kunna tänka skönhet, flärd och att klättra med yttre attribut på en samhällsstege? Kanske är jag också en sådan människa som hela tiden arbetar på att se människor bakom det yttre. Jag är faktiskt himla bra på att läsa av miner och uttal, kroppsspråk och gester. En ulv i fårakläder lurar inte mig, kvinna eller man :) Ge mig 10 minuter med en välklädd "framgångsman" och jag klär av honom såsom person innanför skalet, haha! Kanske har det igenkänningsfaktor att göra? Troligen är det genom att ha en uppväxt på ett sätt gör att jag känner igen andra med samma eller liknande bakgrund. Personer som klär sig uppåt stegen är för mig väldigt genomskinliga genom allt kläder, miner, gester och uttal. :) Även om jag har den goda tonen att inte reagera mer än att jag noterar i mitt inre, såsom en känsla av att någonting inte känns korrekt :)

Genom historien, och fortfarande, finns de som försöker övertyga omgivningen om att vissa plagg leder till bättre sociala relationer. Jag tror att det är ett synsätt som stämmer, även om jag har en förhoppning av att andra värden ska vara de som är avgörande för personlig och yrkesmässig framgång! Såväl för kvinnor som för män!!! xoxo

 

 

 


0 COMMENTS