Miss my pony !

18 October 2015

 

 

Härliga söndag! För många är söndag en vilodag, men för mig är söndagar en dag full med fart. Största delen av mitt liv har söndagarna inneburit att gå upp i ottan och åka till stallet. Saknar dom tiderna något enormt. Men jag kan inte ha en egen häst igen i nuläget, det tar alldeles för mycket tid! Det innebär dock inte att jag lagt hästar och dressyr åt sidan totalt, så snart det finns öppningar och möjligheter så ska jag köpa en bra dressyrhäst. Även om jag vunnit flera lokala dressyrtävlingar på ponny så har jag har inga ambitioner att tävla alls, utan jag vill bara njuta av livet med häst. Denna gång kommer jag satsa på en häst som är välutbildad med hög ridbarhet, något jag inte satsade på när jag önskade ponny. Min ponny valdes enbart av hjärtat <3 Från början hade jag sett många ungdomar ramla av och bryta ben och armar när dom red henne. Men på avstånd fascionerades jag av henne, även om jag samtidigt var livrädd för henne. När jag skulle rida henne första gången blev jag tvingad, det var ett led i att som barn överkomma sina rädslor. Från den dagen jag vågade sitta upp på henne var jag kär! Min lilla ponny Gila var en het dam, hon var uppmärksam på allt runt omkring och hade starka flocktendenser och flydde så fort hon kände minsta obehag. Jag tror att det var hennes ädla blod, hennes mor var en Welsh Mountain ponny med stamtavla ända tillbaka till ursprungets Dyoll Starlight och hennes far var en Shagya arab med föräldrar som var dels Shagyaaraber dels arabiska fullblod. Så Gilas ursprung var ädelt och med mycket fullblod i, vilket syntes tydligt när hon blev upphetsad med uppspärrade näsborrar, högt hållet huvud och hög svansföring. Älskar henne och saknar henne. Det var en chock när hon gick bort alltför tidigt av brusten aorta! Älskar min ponny <3

 

Lovely Sunday! For many, sunday is a day of rest, but for me sunday used to be a day filled with musts. Most of my life, sundays meant going up in early morning to walk to the stable. Missing those times enormously! But I can not have my own horse again at present, it takes up too much time! It does not mean that I have put horses and dressage aside in total, as soon as there will be openings and opportunities, I will buy a fine dressage horse. Although I have won several local competitions in dressage at pony level I have no ambitions to compete at all, I just want to enjoy life with a horse. This time I will choose a horse that is well educated with high rideability, something I did not choose when I wished for a pony. My pony was chosen only by heart <3 It started with me having seen many youngsters fall off and break both legs and arms when they rode her. But on a distance she had me spellbound, although I at the same time was terrified of her. When I should ride her the first time I was forced to it, it was a step in which children overcome their fears. From the day I dared to sit up on her, I was in love! My little pony Gila was a hot lady, she was attentive to everything around and had strong herd trends and fled as soon as she felt the slightest discomfort. I think it was due to her noble high blood, her mother was a Welsh Mountain pony with a pedigree dating back to the origin Dyoll Starlight and her father was a Shagya Arab with parents who were both Shagya arabs and Arabians. So Gilas origin was noble and very high full blood in, which was clearly visible when she was excited with wide nostrils, high reverse head and her tail carried high.I love her and I miss her. It was a shock when she passed away too early from a ruptured aortic! Love my pony <3

 

This is as the way she used to ooked like when free and excited as a Shagya does.

 


0 COMMENTS