Philip Warkander - a huge fashion source

05 January 2016

 

Picture of PhD Philip Warkander taken from instagram.com/philipwarkander

 

Under mina modestudier har jag kommit i kontakt med Philip Warkander. "Modedoktorn" som han också kallas har Bon.se som webbplats för sin blogg, eller snarare för sina krönikor. Herregud, vilken man! Det har alltid varit en njutning att gå till föreläsningar och seminarium som Warkander hållit i. Den mannen kan verkligen mode, han förstår mode ur det bredaste perspektivet såväl som modets minimalistiska detaljnivå. Nu har jag precis läst två av hans senaste inlägg på Bon.se nämligen, "Modeåret 2016?" där han spår framtidens mode och ser en bransch som inte hänger med i den digitala utvecklingen och "Var finns modejournalistiken?" där han diskuterar undermåliga publikationer och vilken han anser är den bästa modetidningen. 

Båda artiklarna sätter igång min modehjärna, den accelererar och jag försöker ställa samma frågor till mig själv och på så sätt söka mina egna svar. Warkanders diskussionsfrågor kring framtidens mode och den digitala utvecklingen är på något sätt självklara. Även svaren verkar självklara vid första anblicken. Modeindustrin måste satsa mot hållbarhet, det känns som det är den utvecklingen som måste strävas efter på alla plan ur precis alla tänkbara perspektiv i hela modeindustrin. Vad det gäller artikeln om modejournalistik, så finner jag mina egna svar på mina egna frågor att modebranschen, inom PR och tidningsredaktioner, stangerar av anledningen att nya förmågor med intressanta saker att bidra med inte ges utrymme, de får inte ens någon plats att upptäckas. Modebranschen är en så attraktiv jobb bransch så aktörerna som sitter på makten satsar nästan uteslutande på "de sina". Med det menas t.ex.att f.d. modeller och innefolk som klättrat upp inom modebranschen och anställer väljer antingen gratis arbetskraft från några få högskolor som har praktikperioder, alternativt tar in ungt nytt folk med familj- och vänskapsband snarare än kunskap och möjlighet till utveckling av modejournalistiken eller premierar de som genom ett narcisstiskt beteende går över alla gränser för att nå sina mål att synas. Kanske är jag väl kritisk, kanske är jag för oerfaren och för ung för att uttala mig i saken. Men tyvärr, detta är den bild som modebranschen valt att visa upp för mig hittills och det är min tolkning. Förhoppningsvis så kommer detta förändras snarast, men stangneringen har pågått under så lång tid och det är svårt att bryta en dålig ovana. Det krävs mod, modebranschen behöver mera mod! Ja just så är det, det krävs mer mod att göra det rätta snarare än det invanda! Jag skulle bli otroligt stolt om Sverige, med det svenska "modeundret", även kunde ta plats på modekartan vad det gäller modet att förändra dessa bitar <3

During my fashion studies I have got in contact with Philip Warkander. "The Fashion Doctor" as he called at Bon.se which is the site for his blog, or more so, his chronicles. My God, what a man! There has always been a pleasure to attend lectures and seminars with Warkander as the head teacher. The man really sees fashion, he understands fashion from the broadest perspective as well as the fashions minimalistic details. Now I just read two of his recent posts on Bon.se "Fashionyear 2016?" an article where he traces the future of fashion and seeing an industry that does not keep up with the digital revoulution, and "Where are the fashionjournalism?" in which he discusses substandard publications and what he believes is the best fashion magazine.

Both articles starts up my fashion brain, it is accelerating and I try to ask the same question to myself and thus find my own answers. Warkanders discussion and questions about the future of fashion and digital development is in no way obvious. Although the answers seem obvious at first glance. The fashion industry must focus on sustainability, it feels like that is the way to strive on all levels from just every possible perspective in the entire fashion industry. About the article on fashion journalism, I also try to find my own answers to my own questions to the fashion industry and I feel that the PR and editorns for some reasons do not give new abilities with interesting things to say any chance at all. These talents may not even got a chance to be discovered. The fashion industry is an attractive jobmarket that the people sitting in the powerseats are focusing almost exclusively on "their owns". I mean that as examples former models and the people who climbed up in the fashion industry together when they hires new people either take the free labor mainly from the few colleges that have internplacements in studyplans, or as alternative takes in young new people related to friends and family rather than hiring after knowledge and talent to contribute in the development of fashion journalism or an other alternative is that they reward those who, through a narcisstiskt behavior crosses all boundaries to achieve their goals to be seen. Maybe I'm too critical, maybe I'm too young and inexperienced to express this opinion on the matter? But unfortunately, this is the image that the fashion industry has chosen to show me so far and it is my own interpretation of this image. Hopefully this will change as soon as possible, but as this has been going on for such a long time and it's hard to break old bad habits,  it will take courage.  The fashion industry needs more courage! Yes, exactly that is what it is all about, it takes more courage to do the right thing rather than the habitual! I would be incredibly proud of Sweden, with the Swedish "fashion miracle" if our countrycould take place on the fashion map as well when it comes to courage to change these parts <3


0 COMMENTS