I must be out of fashion?

06 April 2016

 

 

 

 

Jag måste vara helt omodern och ute!? Hur mycket diskuteras inte relationer mellan män och kvinnor runtomkring mig och hur mycket är inte en jakt på bekräftelse snarare än kärlek? Är det bara jag som anser att kärlek och sex hör ihop? Är det bara jag som anser att trohet är en fråga om respekt för varandra och ett ömsesidigt val? Är människor i destruktiva förhållanden helt blinda eller väljer de bara att blunda för avsaknaden av respekt och avsaknad av att vilja sin partners bästa hela tiden, vilket i sig enligt mig är grunden för kärlek? Finns kompensationsfaktorn överhuvudtaget? Jo, kanske där faktisk kärlek inte finns även om vissa vill intala sig annat i någon slags desperation?

Även om jag inte haft flera förhållanden eller flera kärlekar, så verkar jag se på kärlek rakare än många andra. Jag har bestämt mig för att aldrig kompensera! Den jag vill ha ska vara alltifrån min bästa vän till min härligaste partner! Vi kommer ha roligt ihop och vara trygga i att vi vill varandras bästa, alltid. Grymma lekar som ofta finns i osunda relationer för att någon, eller båda, i relationen måste ha bekräftelse är inget som ska finnas i min relation. Jag tror just den där ständiga bekräftelsen är ursprunget av dåliga erfarenheter eller att man inte sett riktig kärlek när man vuxit upp. Kärlek ges automatiskt, det är inget man får i belöning även om förhållanden ständigt måste arbetas på genom kommunikation. Det är därför ett avslutat förhållande, mellan två personer som levt tillsammans och känner varandra väl , aldrig skulle fungera om det skulle tas upp i framtiden.

När kärleken tar över mig kommer jag inte backa en sekund! Det är så jag fungerar. Jag är innerst inne under ett vackert skal en gammeldags romantiker! Jag tror inte kärlek har något med materiella tillgångar, status, utseenden, karriär och kontakter att göra. Kärlek har med att hitta hem, att hitta sin själsfrände eller sin like, att känna att dig vågar jag ge mitt hjärta till för jag vet att du kommer ta hand om det! Att vilja bilda familj och dela den kärlek en familj ger på samma sätt som den enorma kärlek jag fått under min uppväxt och får än idag. Den dagen jag får chansen till den kärleken, satsar jag allt! <3

I must be completely oldfashioned and unmodern !? How much relations are discussed around me and how much is not a quest for confirmation rather than pure love? Is it just me who believe that love and sex belongs together? Is it just me who believe that faith is a matter of respect for each other and a mutual choice? Are people in destructive relationships completely blind, when they choose only to ignore the lack of respect and lack of wanting their partner's best all the time, which in itself according to me is the foundation of love? Is there compensationfactors at all? Well, maybe where real love does not exist although some want to convince themselves otherwise in some sort of desperation?

Although I have not had multiple relationships or multiple lover, I seem to see the love more frank than many others. I have decided never to compensate! The one I want will be my best friend and my lover and partner! We will have fun together and be secure in that we want the best for each other, always. Cruel games that are often found in unhealthy relationships, initiated by one or both, are done in search of a kind of confirmation and not something that will exist in my relationship. I think that love as thru confirmation is the origin of bad experiences or that you have not seen real love around you when growing up. Love is automatically given, there is nothing about giving a reward even though conditions must be constantly worked on through communication. It is therefore for instance that an earlier terminated relationship between two people who has lived together and know each other well, would never work out if it would be taken up again in the future.

When love takes over me, I will not back a second! That is how I work. I am deep down under a my beautiful shell an old fashioned romantic! I do not think love has anything to do with tangible property, status, looks, career and contacts. Love is to find a home, find the soul mate and an equal, knowing that you dare to give your heart because you know it will be taken care of! Wanting to start a family and share the love of a family that gives the same way of immense love that I have received during my childhood, growing up and still today. The day I get the chance to that love, I will go for it! <3

 

 

 

 


0 COMMENTS