My Diary

black - fashionable summer

31 January 2018

 

 

 

 

Roland Mouret and Saint Laurent

 

Stella McCartney and Saint Laurent

 

Hervé Léger and Tom Ford

 

 

 

As all of you who know me and hang with me regularly: Seldom you see me wear a look that does not contain black fashion items! :) In fact, mostly I wear black from top to toe! Maybe so because I am such a colorful person? Maybe so because I want to look cooler and more edgy then I really am? Maybe due to that I inherited wearing black all the time from my mother? Maybe so because it is a very very beautiful color, mixed by all other colors? Who knows?  What I do know is that these looks and fashionitems are just so freakin on-fleek for up-coming summer parties! xoxo

 

 

 

 

GUCCI and Christian Louboutin

 

Valentino and Christian Louboutin

 

 

Christian Louboutin and Saint Laurent

 

All pictures from www.netaporter.com. Please click on image of your choice for a closer look.

 

 


positive thinking

31 January 2018

 

 

 

 

 

 

Det är väldigt viktigt för mig med "mindfulness". Som ett litet exempel: När jag vaknar så tänker jag alltid på 5 olika saker i mitt liv som gör mig lycklig, precis likadant gör jag precis innan jag somnar :) Ibland måste man faktiskt stanna upp, tänka positivt, andas korrekt och vara tacksam för att livet verkligen är så underbart som det faktiskt är <3 

Nu måste jag springa ner till Louis Vuitton. Idag väntar vi besök i affären från huvudkontoret, superkul! Sedan har mitt ex bokat tid för lite nya LV inköp, som jag redan förberett såklart. Ikväll skulle jag ätit middag med Selma, blir en raincheck på den särskilt när jag har en del papper och gå igenom hemma. Jag har också fått mitt februarischema och upptäckt att jag fått flera dagar ledigt på raken. Den 7-8 eller 24-26 måste jag verkligen hitta på något extra kul, kanske ta en liten resa utomlands? xoxo

 

It is very important for me with "mindfulness". For example: Every day as I wake up I think of 5 different things in my life that makes me happy, exactly the same thing I do before I fall asleep :) Sometimes you really need to focus, think positive, breathe correctly and be thankful for all things that makes life so utterly wonderful and blessed <3

Now, time to hurry down to Louis Vuitton. Today we expect a visit from headoffice, superfun! After that my ex has booked a client appointment with me to buy some new fashion, as I already has prepared of course. Tonight I had a dinner booked with Selma, although must be a raincheck on that one as I also have so much papers at home to go through. Btw, I have got my schedule for February and discovered that I have some days off. Feb 7-8 and 24-26 are dates I really have to plan some extra fun on, maybe a short trip abroad? xoxo

 

 

 


my ideas of opening up a boutique

29 January 2018

 

 

 

 

 

 

Alexandre Vauthier 

 

 

 

Till Erik! Jag blir alltid glad när jag får frågor om mode. Mitt inlägg är därför till dig. Du pratar om vilka idéer jag skulle ha vid öppnade av en modebutik inriktad på lyxsegmentet och att modebutiken skulle ligga i Stockholm. Det är alltså förutsättningarna för det här inlägget. Här ger jag dig inte bara mina idéer utan även ett urval av looker just nu inför våren/sommaren, även om jag vet att det inte är det som skulle vara aktuellt för dig i inköp eftersom i modebranschen måste man alltid vara aktuell och "steget före". Jag har därför gjort en sorts egen "inriktning" av mode som jag tror saknas i Stockholm idag! Det finns ingen renodlad fest, party och flärd butik i Stockholm idag. De butiker som finns (inte flaggskeppsbutiker) är alltför röriga med en alltför stor variation av produkter. De känns som de inte identifierat sitt kundsegment alls? Omvärlden förändras, allt mer tar e-handel över! Jag tror på att följa med den globala modeförändringen och samtidigt erkänna förändringen inom Sverige och att se de nya kapitalstarka kundgrupper t.ex. från MellanÖstern inte fått tillräcklig identifiering såsom presumtiva kunder. (Därav exempel på looker jag äälskar från Zuhari Murad och Elie Saab) Jag har här lagt upp partylooker inom Ready-To-Wear som passar alltifrån modegurus, rockstars, modeller, parnassen och oss vanligt folk med ett enormt modeintresse :) Butiken bör också erbjuda skor/stövlar som passar lookerna, här känner jag att bara några få märken räcker. Väskor och accessoirer skulle jag hålla mig borta ifrån. Bättre att vara superb på en sak, än att bli spretig initialt anser jag iaf :) Aja, här är ett försök till en stegvis kort introduktion:

1. Du måste börja med att identifiera vilket kundsegment du vill för att skapa en önskan efter just dina produkter och vilja att besöka just din affär. När du identifierat detta kundsegment så gäller det att skapa begär genom olika händelser-

1b. Dessa händelser kan vara kostsamma, men väldigt viktiga. Om jag var mer av en investerare än fashionista, skulle jag faktiskt anlita en guru inom modeområdet och bolla idéer med. Kanske t.om. starta ett samarbete? Först tänkte jag på Martina Bonnier såklart <3 (Dock tror jag inte hon skulle ge sig in i boutiquebranschen?) Sedan tänkte jag Emilia de Poret :) Du behöver en stilsäker, fashionforward och väldigt kunnig och erfaren modeguru som också har ett intresse av lyxsegmentet. Ni kan bolla allt från marknad/kunder/kollektioner/marknadsföring/branding.

2. Lokalen betyder så oerhört mycket. Skulle jag starta detta koncept, så är Bibliotekstaden och inuti Stureplan de enda utrymmen jag skulle fundera kring. Även här betyder rätt stråk, där kunder "går förbi" viktigt. Inte en bakgata eller runt någon hörna. 

3. Du måste också fundera kring att parallellt ha en webbshop och hur den ska vara uppbyggd, hur tänker du kring t.ex. nyhetsblad och visuell branding?

4. Marknadsföring och social media är en av de viktigaste nycklarna!! Det måste finnas en strategi och även ett samarbete med absolut rätt människor i modebranschen. Jag tror inte på Influencers för Influencers skull. Du måste göra din butik viktig och skapa ett begär. Välj inte människor som är involverade i många projekt, både från affordable mode och lyxsegmentet (Som ex. du vill inte ha någon som gör reklam för billigt mode för ett flertal olika bolag, samtidigt som den i sin podd uttalar att den enbart använder kashmirtröjer). Du måste samarbeta med väldigt erfarna personer med en autentitet i vilket mode de själva väljer att bära och även att de har ett genuint intresse att ingå i olika sammanhang där dina looker kommer att används. Hur ska olika mediala kanaler användas? Hur tänker du kring traditionell modemarknadsföring, social media och dina influencers? Det gäller att visualisera ett begär och hur gör du det på bästa sättet! Anlita rätt människor med erfarenhet och rätt kontaktnät och som brinner för din nisch, Emilia de Poret kan vara en sådan nyckelperson :)

Jag skulle kunna vara igång på den här frågan hela dagen, men jag har ju ett jobb att sköta! :) Så, om du har fler frågor och vill att jag ska gå djupare in i specifika analyser, kanske inom specika områden, så är du välkommen att maila mig på alice.schneiter@live.se

Ursäkta kortheten i inlägget och när jag läser igenom det ser jag hur snurrigt och ostrukturerat det är :0 Ändå, jag har alltid en vilja att svara på mina läsares frågor ska ni veta! Erik, lycka till! xoxo

 

 

 

Zuhair Murad

 

Cushnie et Ochs

 

Balmain

 

 

To Erik: I'm always happy when I get questions about fashion. My post this time is therefore for you! You talk about what ideas I have concerning opening up at a fashion store in Stockholm focused on the luxury segment. This is therfor the subject of this post! Here I present not only my ideas, but also a selection of looks right now for spring / summer, although I know that's not what would be appropriate for you in purchasing because in the fashion industry one must always be up to date and "one step ahead ". I have therefore made a sort of my very own analysis of what fashion I think is missing a store in Stockholm today! There is no edgy and fashionforward luxurystore within the segment party, events, glam and glitter in Stockholm today. The stores available (not flagship stores) are too messy with an excessive variety of products. I feel like they did not identify their customer segments at all? The global world is changing, with for example more and more e-commerce! I believe one must follow and try to predict the global fashion change, while at the same time acknowledging the change within Sweden and seeing strong new customergroups eg. from the Middle East that I feel have not received sufficient identification such as strong presumed customers. (As to set example, I have choosed wonderful looks from Zuhari Murad and Elie Saab) I have here posted looks from Ready-To-Wear in a sense of partyoutfits that should fit cutomers as fashion gurus, rock stars, models, the parnasses, upper class, and others customersgroup with strong fashionsense and a will to spend on fashion in boosting and creating there image:) The store should also ofc offer shoes / boots that fit the looks, about this I do feel that only a few brands should be sufficient. Bags and other accessoarer, I would keep away from. Better to be awesome with a focus, that blurry away initially. Well, here's an attempt to present a step by step short introduction:

1. You must start by identifying which customer segment you want to reach to create a desire for your products and succeed in them wanting to  visit your particular store. Once you have identified this customer segment, it is all about creating desire through some steps-

1b. These steps can be costly but very important. If I was more of an investor than fashionista, I would actually hire a guru in the fashion area to provide and discuss fashionbuisiness ideas. Perhaps, even start a collaboration? First, I thought of Martina Bonnier of course <3  (But I do not think she would enter the boutique business?) Then I thought about Emilia de Poret :) You need a stylish, fashionforward and very experienced fashion guru who also has a geniune interest in the luxury segment. You can brainstorm and analys everything from market / customers / collections / marketing / branding.

2. The location means so much. Should I start this concept, Bibliotekstaden and inside Stureplan are the only areas I would think about. Here too, right paths mean that your customerssegment easily "pass by". Not a back street or around any corner.

3. You must also think about having a webshop as an extra offer and how it should be built up. How do you think about fashionnews and visual branding?

4. Marketing and social media is important keys to your success !! There must be a strategy and also a collaboration with the absolute right people in the fashion industry. I do not believe in Influencers for the sake of just being Influencers. You must make your buisiness important and create a desire. Do not choose people who are involved in too many projects, mixed from both affordable fashion and luxury segment. (For example, you do not want anyone promoting cheap fashion for a variety of companies, while in his podd states that it only uses cashmere sweaters). You must work with highly experienced individuals with an authenticity in what fashion they choose to wear and also that they have a real interest in being included in different contexts where your looks will be used. How should different media channels be used? How do you think about traditional fashion marketing, social media and your influencers? It is a matter of visualizing a desire and how do you do it the best way! Engage the right people with experience and the right network of contacts and who are passionate about your niche, Emilia de Poret can be such a key person :)

I could be on this issue all day, but I have a job to do! :) So, if you have more questions and want me to go deeper into specific analyzes, maybe within specific areas, please feel free to email me at alice.schneiter@live.se

Excuse the shortness of the post and as I just wrote it from my heart, I do se it is not very well structured :O  Yet, I always have a will to interact wtih my readers! Erik: Best wishes! xoxo

 

 

 

Saint Laurent

 

Elie Saab

 

Alena Akhmadullina

 

David Koma 

 

 

 

 

 

All pictures from RTW Collections Spring2018 at www.vogue.com. Please click on image of your choice for a closer look.

 

 

 

 

 


give med a drumbeat for exposing a fake influencer

28 January 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Give up a drumbeat for my attempt to show how, especially you fashion- and beauty companies, may spot a fake influencer on Instagram :) Even though I am not an Influencer at all myself, or even thinking too much of Instagram in my everyday life :) There are many ways to get followers and likes on Instagram. The most common way is to be constantly on-line and constantly start following / or unfollowing other Instagrammers, while at the same time being very active in commenting and pushing the likebutton. This shows as this fakes some weeks are following thousands of other Instagrammers, other weeks just a couple of houndreds.  This is the the most common way to boost up their own accounts followers, likes and even comments.  Unfortunately there are those who go even one step further.  Those who,  I feel, has lost connection with reality and who they really are as they seems to feel that Instagram likes and followers is a way to reach some celebrity status in a strange and really sick way. You can spot them out easily by:

1. Looking more closely what type of followers they actually have. Are they predominant by people with these tree features: Instagrammers who follow a lot of followers,  followers who have few followers themselves and mainly public figures. This is a simple indication of a Instagrammer that has bought followers and likes.

2. Accounts with strange names of the followers and often in number combinations, are strongly suggesting purchased followers and likes.

3. Disconnected commentator function is one of the clearest proof of purchased followers and likes. Real influences always have open fields for comments, because they have an ongoing dialogue with their followers and seeks their input. (Some, however, choose to open some pictures for comments, but then just a few and always sexy images, as they render more interest). Also, see if the comments are from very many different people, or just a few creating or a conversation as this is yet another proof of purchased followers and likes.

4. Always look at the file where the influencer itself is tagged. If it is tagged almost only in its own posts or by a small number of friends, then it is a further clear proof of purchased followers and likes. A real influencer is often tagged by other influencers and has a huge number of images with many likes with it is tagged in.

5. An influencer uploads pictures with other influencers. Everyone of these people are trying to help each other. If a person with thousands of followers postes exclusively images on themself and never with any other "famous" influencer, it's 100% a fake Instagrammer who has bought followers and even bought likes.

6. The clearest of them all to spot a fake: Fake name of the InstagramAccount!! It should be first- and surname ALWAYS! A true Influencer should always be able to be seeked upon by its name on for instance Google!!! If not, fake fake fake Influencer with bought followers and likes!

It is a little worrying in todays society as a person's self-esteem depends on how much feedback it receives on Instagram. When a person feels compelled to buy likes and followers to feel significant in some strange way. I unfortunately see these examples all the time !! Often people with very bad self-esteem and disturbing vision of reality. Often from the "bottom layer of society", living in the dark outskirts of sociey, without highter education or real goals in life. (Many of these people usually add pictures on luxury items and hotel) Well anyway, I just feel like I want to hug these people and tell them that: You should value yourself higher! You should et up your own achievable goals in life and use your strengths! Put your efforts on the right things! The truth will set you free and the sky is the limit! xoxo

 

 

Ge mig en trumvirvel för mitt försök att visa på vilket sätt ni, särskilt mode- och skönhetsföretagare, kan klä av en fake influencer på Instagram!! Även om jag själv inte är en Influencer överhuvudtaget, eller ens bryr mig så mycket om Instagram alls på daglig basis :) Det finns många sätt att skaffa sig följare och likes på Instagram. Det vanligaste sättet är att ständigt vara inloggad och konstant följa/avfölja nya människor, samtidigt som man är väldigt aktiv på att kommentera och trycka like. Det innebär att man vissa veckor följer flera tusen personer, varvat med enbart några hundra andra veckor. Det är det absolut vanligaste sättet att boosta upp sin egna följarskare, sina egna likes och även kommentarer. Sedan finns det dom som går ett steg längre, de som jag känner tappat greppet på vilka de faktiskt är och känner att likes och följare är ett sätt att nå något kändisskap och får dem att bli eftertraktade på något konstigt och riktigt sjukt sätt. Du kan klä av dessa genom att:

1. Se närmare på vilka följare de faktiskt har. Är det övervägande personer som i sig själva följer väldigt många och följare som har stora följarskaror så är det en indikation på att man köpt följare och likes.

2. Konstiga namn på följare och ofta i sifferkombinationer, tyder på köpta följare och likes.

3. Avstängd kommentatorfunktion är ett av de tydligaste beviset på köpta följare och likes. Riktiga influencer har alltid öppet fält för kommentarer eftersom de har en pågående dialog med sina följare och vill ha deras input. (Vissa väljer dock att öppna några bilder för kommentarer, dock alltid bara sexiga och avklädda bilder, då de renderar större intresse). Se också om kommentarerna är från väldigt många olika personer, eller bara ett fåtal eller t.om en konversation då detta är ytterligare ett tydligt bevis på köpta följare och likes.

4. Se alltid på fliken där influencern själv är taggad. Är den taggad i egna inlägg enbart eller bara av få antal vänner, så är det ett ytterligare tydligt bevis på köpta följare och likes. En riktigt influencer är ofta taggad av andra influencers och har ett enormt antal bilder med många likes som den är taggad i.

5. En influencer lägger upp bilder med andra influencers på. Allt för att hjälpa varandra. Om en person med tusentals följare lägger upp uteslutande bilder på sig själv och aldrig med någon annan "känd" influencer, så är det 100% en fake som köpt sina följare och även köpt likes.

6. Det absolut tydligaste sättet på en fake Influencer, ett skapat konstigt namn! En riktigt influencer använder alltid sitt för- och efternamn!! Man ska kunna söka efter en riktigt influencer via namnet på t.ex. Google!! Om det inte är så, falsk influencer med köpta följare och likes!! 

Det är lite oroande i samhället när en persons självkänsla beror så mycket på vad den får för feedback på Instagram. När en person känner sig tvingad att köpa likes och följare för att känna sig betydande på något sätt. Jag ser tyvärr dessa exempel hela tiden!! Ofta personer med väldigt dåligt självförtroende och oroande skev verklighetsuppfattning. Ofta från "samhällets bottenskikt", boende i någon utsatt förort, utan utbildning eller reella mål i livet. (Många av dessa personer lägger oftast upp bilder på betalresor och hotell) Aja, hursom jag känner att jag bara vill krama dessa personer och säga att: Du duger som du är! Sätt upp dina egna uppnåbara mål i livet och hitta dina styrkor! Lägg din kraft på rätt saker! Sanningen kommer vara befriande! xoxo

 

 

 


mix of collections - part IV

25 January 2018

 

 

 

 

 

Roland van der Kemp Haute Couture Spring 2018

 

Valentino Haute Couture Spring 2018

 

 

 

Det här blir mitt sista inlägg på ett tag i den här genren "Mix of Collecions"! Nu ska jag försöka att samla ihop mig och göra en analys av trender och ge exempel på looker som jag tycker håller en riktigt hög klass :) Jag ska också försöka göra en läsare nöjd som har lämnat några frågor i en kommentar! Till dig, Erik, lovar jag att jag ska försöka göra ett inlägg om hur jag skulle tänka kring ett eventuellt öppnade av en ny lyxmodebutik i Stockholm. Det är faktiskt en ganska kul idé som får min modehjärna att spinna igång. Eftersom jag inte har några sådana planer själv, så delar jag gärna med mig av idéer. Du kan vänta dig ett inlägg under helgen! Jag hoppas också att kunna ta mig tid att göra lite mer varierade inlägg de närmaste veckorna, särskilt då det är några veckor kvar till New York och London har sina modeveckor och nya kollektioner släpps! En idé kring inlägg som jag har är att visa med exempel hur modeföretag kan upptäcka hur en "influencer" har köpt följare och likes på Instagram. Räckvidden för dessa individer såsom marknadsförare är ibland lika med noll, så det är ingen influencer alls utan mer som en falskCV. Det inlägget är ett sätt att varna företag så de inte blir lurade då de betalar/ger produkter/anlitar dessa fejks!  xoxo

This will be my last post for a while in this genre "Mix of Collections"! Now it is about time for me to get it together and try to make my analysis of trends and provide examples of looks that I do think are on-fleek :) I will also try my very best to make one of my readers that has made a comment with fashion questions! For you information, Erik, I will try to make a post about how I would think prior to opening up a fashionstore in the luxurysegment in Stockholm. I do like this idéa and being able to brainstorm is something which my fashionbrain really likes. Due to not having any plans myself in that area, I will gladly give my inputs. You can expect a post this weekend! I must add also that I will try to make more time for a variation of posts upcoming weeks, especially as there are some weeks left before the fashionweeks in New York and London with new collections to be released! One post I have ideas about is all about giving examples of how fashioncompanies can spot how an "influencer" has bought buyers and likes at Instagram. The reach for those individuals in marketing is sometimes as small as zero and this is really not an influencer in any sense at all almost like creating a fakeCV. This post is a way to warn companies so they do not get cheated as they hire/pay fakes! xoxo

 

 

 

Christopher Kane RTW PreFall 2018

 

ACNE Studios RTW Fall 2018

 

All pictures from www.vogue.com. Please click on image of your choice for a closer look.

 


mix of collections - part III

24 January 2018

 

 

 

 

Elie Saab Haute Couture Spring 2018

 

Alexander Vauthier Haute Couture Spring 2018

 

Givenchy Haute Couture Spring 2018

 

 

 

Here I present the best collections from last days. I might add that I, if I do not say otherwise, shown here my fashionchoices I would love to wear myself (or for menswear buy for my boyfriend) :) Some collections that I choose not to show I do it because they do not talk to my fashion heart. Just to show examples of this: Stella Mccartney showed wonderful bags and shoes, but the looks where not up my alley at all. Maison Margiela tooo crazy for me, yet fashion forward. Rodebjer I felt had no direction with the collecion as well as I felt when I saw the collection by Hermes, not extra beat in my heart. 

Maybe I should, like fashionguru Yuniya Kawamura writes about in her books, just be quite about what I do not like! Silence for fashioneditors and fashionjournalist is the same as non-approvement in fashionmedia. On the other hand, I am not a fashioneditor nor a journalist. I am just a girl with an enourmous passion for fashion, a girl that do not get one penny from this website as I have choosen to be entirely independent without adlinks and commercials, and least by not last: This is my honest lifestyle diary, a place where I talk wheather you wanna listen or not! I must add I am so astonished having sooo many readers daily from all over the world and this fact really boost up me to write as much as I can find time too, even though I am previous engaged! And all of you who give me such positive feedback, mainly by mail : Love you all! xoxo

 

 

 

 

Thom Brown PreFall 2018

 

Proenza Schouler RTW Fall 2018

 

 

All pictures from www.vogue.com. Please click on image of your choice for a closer look.

 

 


mix of collections - part II

23 January 2018

 

 

 

 

Chanel Haute Couture Spring 2018

 

Giambattista Valli Haute Couture Spring 2018

 

 

There is really something very special with the Haute Couture collections <3 For me I always search close-up pictures showing the artwork in fabrics,embrodery, coloring, applications and so on! I love it!!

Other collections are being dropped also, so this post is a mix both of collection types and seasons :) Analysis, from the catwalks of January, will be posted by me at least before London Fashionweek begins! So bare with me for just showing my personal choice of best looks, without any explanation why!  xoxo

 

 

 

Off-White PreFall 2018

 

House of Dagmar AW 2018

 

Whyred AW2018

 

Naim Josefi AW2018

 

All pictures from www.vogue.com. and www.fashionweek.se. Please click on image of your choice for a closer look.

 

 


mix of collections

22 January 2018

 

 

 

 

 

Balmain Fall 2018 Menswear

 

I really have to post a mix of collections, due to so many different collections (Menswear AW2018, RTW AW2018 and Haute Couture Spring2018) being released in different countries at the same time. :) This is as usual my personal choices of best looks! I will do my usual analysis of the what fashionworld is all about during 2018 with example as the key fashion items, looks, cuts, fabrics and styling later in a large post! Much more is coming, so do not give up on me for just posting images without analysis for the moment :) xoxo

 

 

Hermes Fall2018 Menswear

 

Stand AW2018

 

Iris Van Herpen Haute Couture Spring 2018

 

Christian Dior Haute Couture Spring 2018

 

Schiaparelli Haute Couture Spring 2018

 

 

All pictures from www.vogue.com and www.fashionweek.se. Please click on image of your choice for a closer look

 

 

 


hedi slimane - celine

22 January 2018

 

 

 

 

 

 

För någon dag sedan blev det offentligt att Hedi Slimane bl.a. blir den nya chefsdesignern för Celine! Hurra Hurra Hurra! Läs mer om utnämningen i Vogue via länk här! :) Jag har alltid varit så himla imponerad, inte bara av hans designs för bl.a Saint Laurent som var magiska, utan för att han är en sådan himla suverän modefotograf. Jag har ju mina favoritmodefotografer och Hedi håller jag nästan lika högt som jag fortfarande gör bortgångne Robert Nettarp! <3

När vi är inne på nya val av chefdesigner, vem kommer efterträda Kim Jones för Louis Vuitton menswear? Diskussionen går het just nu och alla har sina föraningar :) Jag vill inte spekulera utefter föraning, utan snarare gå utefter min syn på genialitet och modernitet. Finns bara ett förstaval till den där postitionen precis nu för mig, Raf Simons! Vi får väl se snart vem som får prestigeuppdraget! xoxo

 

 

A day ago, it became public that Hedi Slimane is the new artistic, creative and image director for Celine! Hear Hear Hear! Read more about the appointment in Vogue thru link here! :) I have always been so impressed, not only by for instance his designs for Saint Laurent that was pure magic, but also because he is such an awesome fashion photographer. I've got my own favorite fashionphotographers all time hight and Hedi I hold almost as high as my no1, that still is very missed, Robert Nettarp!

When we're on subject of new creative design appointments , who will take the post that Kim Jones recently left, Louis Vuitton menswear? The speculation are really flowing at the moment and everyone seems to have an idea about who :) I do not want to speculate on this, I would rather pretend that I could do the choice all by myself. There's just on certain first choice for this position at this moment for me, Raf Simons! Well, well we will soon find out who will get the honor! xoxo

 

 

Picture of Hedi Slimane Photographed by Irving Penn, Vogue, May 2001

 


fashionweek stockholm - aw 2018 - part I

22 January 2018

 

 

 

 

Emelie Janrell

 

 

Nu har Fashionweek Stockholm för hösten 2018 precis kommit igång. Här visar jag mina favoritkollektioner och bästa looks än så länge. Emelie Janrell var ett himla glatt wow och on-fleek. Filippa K och Toteme så svävande underbart.  Ida Sjöstedt lite funky/rock/lace känsla och sedan var Busnel sådär klassiskt och enkelt som alltid. Lääängtar till att se vad mer Fashionweek har att erbjuda! En väldigt bra start iaf och iår känns faktiskt också castingen och stylingen bättre än någonsin! xoxo

 

 

 

Filippa K

 

Toteme

 

 

Now, Fashionweek Stockholm for fall 2018 has just started up. Here I show you as usual my fav collection and best looks so far. Emelie Janrell was for me one big happy wow and on-fleek feeling. Filippa K and Toteme so flowing gorgeous. Ida Sjöstedt got that fucky/rock/lace feeling and Busnel was clean and easy as usual. I do looong to see what more Fashionweek has to offer! A very promising start and this year I do feel that the casting and styling is better then ever! xoxo

 

 

Ida Sjöstedt

 

Busnel

 

All pictures from www.fashionweek.se. Please click on image of your choice for a closer look.

 


the lxls 2.0

20 January 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Freddie Larsson var den första som friade till mig! Jag var 16 år och gick nedför Nybrogatan i Stockholm när han kom fram till mig och friade med ett tillägg att eftersom jag var så ung så kunde vi vänta 10-15år så jag fick mogna :) Ett sådant där riktigt roligt minne som ligger kvar i bakhuvudet, haha! Då Freddie hörde av sig igår om att mötas upp i helgen, så tänkte jag direkt: Måste gå in på hemsidan för att se om hans märke LXLS har fått in några nya läderjackor :) LXLS är vida känt i Sverige och har vunnit flera modeutmärkelser. En hel del superkändisar i Hollywood har också upptäckt att LXLS gör så himla fina och lyxiga bikerjackor! Kanske ni läsare här, som jag ser mestadels är ifrån Storbrittanien, Frankrike, Ryssland, USA och Kina inte upptäckt LXLS ännu! Här visar jag mina absoluta favoriter just nu <3  Vill ni upptäcka hela kollektionen så surfa in här! xoxo

 

 

 

LXLS QUILT LEATHER JACKET BLACK

 

 

Freddie Larsson was the first one to propose to me! I was 16 years old and walking down Nybrogatan in Stockholm when he approached me and proposed with an option, due to me being so young, that we could wait 10-15 year until I grew up :) Such a really funny memory that lingers in the mind, haha! When Freddie texted yesterday about meeting up this weekend, I immediately thought: I must check the LXLS website to see if his brand has release some new leather jackets :) LXLS is widely known in Sweden and has won several fashion awards. Also a lot of super celebrities in Hollywood have discovered LXLS and its ubercool and luxurious biker jackets! Perhaps you readers here, as I know from a fact mostly are from Great Britain, France, Russia, the United States and China have not discovered LXLS yet? Here I show my absolute favorites at this moment <3 If you want to discover the entire collection, check it out here! xoxo

 

 

 

LXLS MOTO GRAIN JACKET BLACK/CREAM

 

 

All pictures from www.lxls.se. Please click on image of your choice for a closer look.

 

 


best collections - menswear - part V

20 January 2018

 

 

 

 

Dior Homme

 

 

Här är en liten update från Paris. Nya fina kollektioner på ingång och här har ni som vanligt mina favoritkollektioner och favoritlooks :) Måste ändå nämna att jag är grooovt besviken på valet av modeller för Dior Homme! Den nya looken för män är helt enkelt anskrämlig och det gör att kläderna verkligen inte gör mannen. Jag har, vad det gäller Dior Homme, gjort ett aktivt val att enbart lägga upp modeller som ser hälsosamma ut! Vad bättre än återkomsten på catwalken för den snyggaste modellmannen genom alla tider, min favorit (sorry Mackan) dvs Cameron Alborzian <3 För att ni som inte vet vem han är så lägger jag också upp ett litet videoklipp längst ner :) xoxo

 

Here I present an update from Paris. New wonderful collections coming up constantly and here I present as usual my fav collections and best looks :) I must mention that I am oh soo disappointed in the choice of models for Dior Homme! The new look for men are awful and are proof that the clothes not always can make the man. I have, concerning Dior Homme, made a choice to just post images of models that look healthy! What better way then the return at the catwals for the most beautiful male model thru all times, my fav (sry Mackan) the one and only Cameron Alborzian <3 For you who do not know anything about him, look at the videoclip down below :) xoxo

 

 

Alexander McQueen

 

Thom Browne

 

Berluti

 

 

 

 

All pictures from collections Menswear Fall 2018 at www.vogue.com. Please click on image of your choice for a closer look.

 

 


new collections - menswear - part IV

19 January 2018

 

 

 

 

 

Dries Van Noten

 

Best collections of the day and my personal choice of best looks! xoxo

 

 

Ann Demeulemeester

 

 

All pictures from www.vogue.com. Please click on image of your choice for a closer look.

 

 


vesna kruszewski - new project - pihakapi

19 January 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Well, feeling a great deal of excitment for this new project "Pihakapi" ! Read all about it here! xoxo

 

 


filippa k - in vogue

19 January 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är alltid roligt när våra svenska modemärken uppmärksammas i utländsk modemedia! För mig känns det alldeles speciellt eftersom jag slaviskt följer Vogue US, Vogue Fr, Vogue It och Brittiska Vogue :) Nu finns det en artikel om Filippa K som är riktigt läsvärd. Ni vet ju Fashionweek Stockholm är ju på G alldeles strax :) Läs hela artikeln här! xoxo

 

 

It is always great fun as our swedish fashion brand get spotted in foreign fashion media! For me it feels a bit extra special as I am a true follower daily of Vogue US, Vogue Fr, Vogue It and British Vogue :) Now there is an article about Filippa K that you really should read. You must know Fashionweek Stockholm is just around the corner :) Read the entire article here! xoxo

 

 

Picture of Filippa Knutsson from article in Vogue mentioned in this post. (Photo: © Fredrik Skogkvist 2013 / Courtesy of Filippa K)

 


louis vuitton menswear fall 2018 - Kim Jones

18 January 2018

 

 

 

 

Louis Vuitton

 

 

Here I present what I think my gorgeous and ubersexy man should wear up-coming fall ;) This collection is also the exit of menswear designer Kim Jones. “It has been a huge privilege to work with Kim,” said Michael Burke, Vuitton’s chairman and chief executive officer according to British Vogue, praising the designer’s “ability to set trends” and talent. “All of us who have been fortunate to work with Kim wish him continued success in his next venture.”

What an amazing final blast by Kim Jones design for Louis Vuitton! Fashion exquisite, styling on-fleek and casting of models just perfect! Standing ovations for Kim Jones! SuperB! xoxo

 

 

 

Louis Vuitton

 

 

 

 

 

 

 

All pictures from www.vogue.com. Please click on image of your choice for a closer look.

 


new collections - menswear - part III

18 January 2018

 

 

 

 

 

Haider Ackermann

 

 

Best looks in this up-dated choices from the collections for menswear fall 2018! Enjoy! xoxo

 

 

 

 

Valentino

 

Off-White

 

 

All pictures from www.vogue.com. Please click on image of your choice for a closer look.


happy b - kate moss

16 January 2018

 

 

 

 

 

Arthur Elgort

 

 

I just wanna peep in and say Happy B to ubergorgeous Kate Moss. I have choosen a small selection of my all-time favourite images of the birthday kid at work! xoxo

 

 

 

Glen Luchford

 

 

Mario Sorrenti

 

 

Inez & Vinoodh

Mert Alas & Marc Piggott

 

Annie Leibovitz

 

 

 

 


no strange feelings for me

16 January 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att vara fullkomligt normal, ändå såå väldigt speciell! Precis så har jag alltid känt mig :) Jag har alltid synts i mängden och mängden har alltid sett mig, även fast jag känt mig osynlig ibland. Är det inte så att när andra inte kan känna eller kunna vissa saker, så tror dom att dessa saker är omöjliga? Även om jag är fullt "normal" enligt alla tester, varför var det t.ex. så himla lätt för mig att studera på universitetet? Svaret på frågan kan delvis vara att jag har ett speciellt fotografiskt minne! Jag vet numer att det är en speciell gåva som jag har fått, att komma ihåg texter, bilder och skeenden exakt som sanningen ner på minsta detalj! En enorm fördel i modeindustrin, känslan för detaljer och ett fotografiskt minne. Å andra sidan så kommer jag inte alls ihåg oväsentligheter som jag inte ens tyckt på något sätt vara värda att minnas. Varför är jag också så känslig? Jo, en del kan vara att jag också fått en speciell gåva vad det gäller känsel. Jag kan t.ex känna ett EKG eller ett EEG som starka impulser inuti kroppen.

Alla dessa olika gåvor finns det forskning på att vissa få människor faktiskt kan ha, och jag är en av dem :) Därför blir det också lite speciellt för mig när andra människor har speciella gåvor. Jag blir liksom lite imponerad och känner en sorts tillhörighet till dessa människor! Vi är inte som alla andra! Igår var det en person som addade mig på instagram och gillade några bilder, en sådan speciell människa. En konstnär som kan höra färger!!! Ytterligare en av de gåvor som bara några få faktiskt givits. Kanske i ett enormt universum med olika livsformer,  hittar vi speciella varandra på något outgrundligt sätt? xoxo

 

To be perfectly normal, yet so very special! This is how I've always felt :) I've always been spotted out in a crowd and the crowed has always spotted me, even though I´ve sometimes felt invisible. Is not it that when others can not do or feel certain things, they think these things are impossible? Although I'm fully "normal" according to all social tests, why was it for example so easy for me to study at the university? The answer to that question may partly be that I have a special photographic memory! I know that it is a special gift I have received this gift of remembering texts, pictures and events exactly as the truth down to the smallest detail! A big plus in the fashionindustry, a sense for details and a photographic memory. On the other hand, I do not remember uninteresting things that I did not even think of wanting to be remembered. Why am also so sensitive? Well, it may also lay upon the fact that I also received a special gift in terms of feeling. For example, I can feel an ECG or EEG as strong impulses inside my body.

All these different gifts research prove that very few people actually can have, and I'm one of them :) Therefore, it also becomes a bit special to me when other people have special gifts. I get a bit impressed and feel a sort of belonging to these other people with gifts! We are not like everyone else! Yesterday, there was a person who added me on instagram and liked some pictures of me, such a special person too. An artist who can hear colors !!! Another of the gifts just a few actually are given. Perhaps in an enormous universe of different lifeforms, we do feel a special relationship in an unambiguous way for each others? xoxo

 

 

 

 


new collections - menswear? - part II

16 January 2018

 

 

 

 

Dsquared2

 

 

Here I present the best looks from the catwalks of this week so far. Collections are for Fall 2018, and what a fall of fashion it will be! <3  I am really excited for the next few days to come with my alltime favourite fashionhouses and their new collections from example Thom Browne, Louis Vuitton, Haider Ackermann and Alexander McQueen. xoxo

 

 

 

Etro

 

Fendi

 

Prada

 

All pictures from www.vogue.com. Please click on image of your choice for a closer look.

 

 


new collections - menswear ?

14 January 2018

 

 

 

 

Moschino

 

 

Här presenterar jag de bästa looksen från veckans övriga kollektioner, menswear fall 2018! Aja, menswear och menswear? Jag tror hela konceptet av att namnge kollektioner utefter kön kommer försvinna snart! Vissa modehus har ju redan börjat namnge kollektionerna utefter annat än kön och säsong, såå det är väl framtiden! Med den nya trendsynen att lyx är en fråga främst om att vara först med ett mode, som i sig gör att vissa modehus släpper nya kollektioner typ varannan månad, gör ju att en ny kategorisering ligger i tiden för kollektionerna! Det skulle det vara skönt med ett nytt kategoriserat mönster för namngivning för enkelhetens skull, med en logistik som är lättförståelig! Aja, här är några underbara looks! xoxo

 

Here I present the best looks from last weeks collections, menswear fall 2018! Well, menswear? I do think the entire concept of labelling collections out of gender will go out of fashion soon! Some fashionhouses has already started to label collections without gender or season, that seems to be the future! With the new vision of trend that luxury in fact foremost is being first with a certain kind of fashion, which makes some fashionhouses drop collections every other month, will demand a new categorization for collections! It would be nice with a certain pattern for labelling to keep it simple, with a logistics that is easy to apprehend! Well, here I present some lovely looks! xoxo

 

 

Versace

 

Ralph Lauren

 

Neil Barrett

 

 

All pictures from www.vogue.com. Please click on image of your choice for a closer look.

 


dolce & gabbana - let´s have some fun

13 January 2018

 

 

 

 

 

 

 

Every single season as I see the collections from Dolce & Gabbana I get sooo mesmerized! Who do not wanna hang out and have some fun with a dude that dress up like this? Ubercool, uberbeautiful and ubersexy! Love it! xoxo

 

 

 

 

All pictures from www.vogue.com. Please click on image of your choice for a closer look.

 


louis vuitton - bionic earrings

13 January 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

I do think these earrings are absolutely amazing! Earrings in a totally innovated way and in the most beautiful creative way too, comes in two different looks! Smashing! xoxo

 

 

 

All pictures from www.louisvuitton.com. Please click on image of your choice for a closer look.

 


christian dior - prefall 2018 - best looks

12 January 2018

 

 

 

 

 

Christian Dior

 

All pictures from www.vogue.com. Please click on image of your choice for a closer look.

 

 


plans - upcoming weekend

12 January 2018

 

 

 

 

 

 

 

Eftersom jag kommer ha fullt upp de närmaste dagarna så bloggar jag i förväg om mina planer! :) Ikväll blir det Suitemiddag, tyvärr varken mat eller dryck för mig, därmot lite träning i form av dans haha! Imorgon ska jag över till Jenny på lite fredagsmys efter jobbet och bara chilla maximus med lite asiatiskt <3 På lördag jobbar jag också, som vanligt :) Lördagskvällen kommer spenderas på en middag ute på Lidingö tillsammans med några vänner! Söndag innebär brunch med älskade kollegor och sedan en hel del att ordna med hemma. Jag måste verkligen komma igång och rensa ut lite kläder/skor/väskor som tar över hemmet, haha! Pussen

Due to that I will be soo busy the upcoming days, I post my plans in advance :) Today off for a Suite dinner, sadly for me no food or beverage, although I will get some exercise dancing, hehe! Tomorrow after work I will hang at Jennys place where we will just chill out with some asianfuision food<3 On Saturday, work as usual :) Saturday evening we are invited for a dinner at some friends place in Lidingö! Sunday I will have brunch with a lovely collegue and then fix some stuff at home. I really need to start sort out my home from excessive clothes/shoes/bags that takes over, not only closets, but entire rooms at home, haha! xoxo

 

 

 

 


tbt - body changes

11 January 2018

 

 

 

 

 

 

Är det inte helt otroligt hur mycket man egentligen själv kan påverka både hur man mår och ser ut i sitt val av mat och träning! När jag ser tillbaka, inte ens 3 år på bilden, så känner jag att min kropp har förändrats lite sen den togs. Kanske inte så himla mycket, ändå har träningen fått mig att bygga muskler som jag aldrig haft tidigare. :) Jag har alltid varit lite för smal pga min snabba metabolisk, men nu har jag iaf en mer kvinnlig kropp än för 3 år sedan, även om jag bara gått upp några få enstaka kilon. Varför tar jag upp detta nu? Jo, jag har precis slutat träna och sagt upp mitt medlemsskap på S.A.T.S. Det finns inte längre fritid över att lägga så mycket tid på träning som jag gjort de senaste 3 åren. Såklart, är jag lite orolig att jag snabbt kommer minska kroppen jag numera byggt upp och återgå till mitt supertunna jag :/ Därför har jag bestämt mig att försöka variera träningen på ett nytt sätt för att anpassa den till mitt nya pressade tidsschema. Jag kommer gå till Sturebadet 2 kvällar i veckan efter jobbet för fightklass/bad/styrketräning och istället för att stå på crosstrainer och löpträna i fler timmar per vecka, så kommer jag ta morgonpws med min lilla Krispy. Inte bara träningen kommer förändras, utan jag ska också ta tag i kosten. :)  Inte för att gå ner i vikt, utan för att "rena" kroppen som stressat och festat alldeles för mycket det senaste året. Nya tag innebär för mig inga intag av tillsatser i mat/dryck, inget socker och minimera gluten. En måltid/utgång i veckan kommer jag hålla fri och även då med ett begränsat alkoholintag. 

Jag hoppas den här förändringen kommer att ge positiva effekter, inte främst på min kropp utseendemässigt, utan främst för mitt inre välbefinnande skull. Det är min övertygelse att detta kommer hjälpa mig att bli mer harmonisk, stresståligare och med det starkare mentalt! Vad tror Ni? Pussen.

 

Is it not soo amazing how much one really can influence how one feels and look thru choices in food and exercise! When I look back, not even 3 years back at this picture, I feel that my body has changed a bit since then. Maybe not so much, yet the training has made me build muscles that I never had before. :) I've always been way to thin, now at least I have some curves, even though I've only gained a few kilos. Why do I choose to take up this issue now? Well,  I just stopped training at the gym and have canceled my membership at S.A.T.S.  I have no longer free time to spend as much at the gym as I have done during these  last 3 years. Of course, I am a little worried that I will quickly lose some of my current body and return to my super thin look: / Therefore, I have decided to try and vary the training in a new way to adapt to my new pressed schedule. I will train at Sturebadet 2 evenings a week after work (fight class / bath / weight training) and instead of standing on a crosstrainer or running on the treadmill for several hours a week, I will take morning pws with my little Krispy. Not only will the training routines will change, but also the way I eat and drink :) I am not doing this to lose weight, only to "clean/detox" my body as it currently feels overstressed and overpartyed from my lifestyle this last year. New rules for me equals also choices of food / beverage without additives, no sugar and trying to minimize gluten. One day per week will be open free for both food/beverage, yet only with limited alcohol.

I hope this will have positive effects, not primarily on how my body looks, more on my inner well-being. It is certain that this will help me to become more harmonious and stronger mentally! What do you think? xoxo

 

 

 


best collections - prefall 2018 - update VI

11 January 2018

 

 

 

 

Valentino

 

 

Nu har jag uppdaterat mig genom att gå igenom de senaste visningarna vad det gäller kollektioner för pre-fall 2018. Min uppdatering - den sjätte i raden - innebär att jag visar ytterligare 3 kollektioner som faller mig i smaken på ett riktigt skönt sätt! Pussen

Now I have updated myself by going thru the last week of catwalks for prefall 2018 collections. My update - no 6 - shows off three new collections just up my sleeve with a smooth feeling! xoxo

 

 

 

Tibi

 

Chloe

 

All pictures from www.vogue.com. Please click on image of your choice for a closer look.

 


hoodies - for my hoods

09 January 2018

 

 

 

 

 

Off-White, Y/Project and Vetements

 

 

This afternoon off from work was also a day to take home some new stuff that I really crave! First I bought my wallet at Chanel (thank you Jonas at Chanel flagshipstore in Stockholm for great advice and helping me out ) <3 After that I was on the lookout for new ankleboots, a pair of highwaisted jeans and new hoodies. No luck downtown, so as I got home I decided to search on-line instead! I do love these hoodies, which ones do you prefer? xoxo

 

 

 

Stella McCartney, Moschino and Adeam 

 

All pictures from www.netaporter.com. Please click on image of your choice for a closer look.


decisions decisions - chanel

09 January 2018

 

 

 

 

 

 

 

Jag fick ju den här lilla godbiten av pappsen när vi var i London för några månader sedan! Jag är ingen stor shoppare som älskar att gå runt i butiker och plocka på mig alltför mycket mode som aldrig används. Jag är mer styrd av begär och planerar mina modeinköp. Den här väskan såg jag på en bild och föll pladask för, vilket gjort att jag sökte efter den i hela världen ända till jag hittade den. Jag ger aldrig upp, eller väljer något som är nästan lika bra! (Precis som i kärlek, haha)  Det tog mig nästan 2 år att hitta den här väskan!!! Anledningen därtill är att jag absolut inte ville ha ytterligare en Chanel i lammskinn, utan med en mer ruggad finish som kallas "caviar". Inte lika ömtåligt och lite mer rockig! <3 Nu behöver min lilla godbit en plånbok i samma finish! Inte riktigt lika svårt att hitta som tur är :) Idag så väljer jag att köpa antingen den lite större flapmodellen av plånbok eller den lite mindre korthållaren. Min mor tycker jag ska välja den större plånboken och det lutar nog åt den? Vad tycker Ni? xoxo

 

I got this little cutiepie from my dad when we were in London a few months ago! I'm not a big shopper who loves to walk around in stores and buy up too much fashion that's never gonna be used. I'm more guilty of craving and therefor planning my fashion purchases. This bag I saw on a picture and fell instantly in love, which made me search for it all over the world until I found it. I never give up, or choose something that's almost as good! (Just like in love, haha) It took me almost 2 years to find this bag !!! The reason for this is that I absolutely did not want another Chanel in lambskin, instead I craved the rugged finish called "caviar". Not as fragile and a little more rough rockstar! <3 Now my little cutiepie needs a wallet in the same finish! Not really as hard to find though,  lucky me :) Today I will choose to buy either the wallet being slightly larger in a flap model or the cardholder. My mother suggest I should choose the bigger wallet and I do think she might be right? What do you think? xoxo

 

 

 

 


tuesday - kinda bluesday

09 January 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibland vaknar jag upp och känner inte riktigt igen mig själv? Det kommer lite som en dipp och då blir jag någon annan än mitt vanliga jag, särskilt när någon är saknad. Då gäller det att hitta tillbaka snabbt, hitta tillbaka till det positiva i livet. Snabbast gör jag det genom lite positivt tänkande och några meditations- och andningsövningar :) Egentligen är det konstigt att jag låter mig påverkas av nonsens, idag var ursprunget för mina negativa tankar och osäkerhet, instagram! Hur kan sociala medier som egentligen bara är en fabricerad verklighet påverka mig på ett sådant sätt? Att någon gillar någon annans bilder, och inte mina?? Hur kan sådant få mig att dippa? Jag vet att det är hur irrationellt som helst och att det inte har något med att verkligen "gilla" någon på riktigt att göra. Ändå, dipp big-time!!! :/

Nu är det dags att ta tag i dagen! Jag har så himla mycket att göra idag, som jag ser framemot :) Det är min lediga dag från LV och då ska mycket hinnas med! Nu ska jag först ta en lunch med Nymme (verkar som Selma och Sandra hänger på)? Himla länge sedan jag såg dom pinglorna :) Nymme saknar jag ofta särskilt då hon är sådant där lyckopiller som alltid får en på bra humör, himla vad kul vi hade i Marbs i somras <3 Efter lunchen är det dags för nageltid på FiveFiveNails i MoodSTHLM. Tror jag fortsätter att satsa på enkla och naturliga naglar, klassiskt och vackert. Efter det ska jag springa förbi Chanel och se om min plånbok som jag önskat så länge kommit in, även om jag fortfarande är i valet och kvalet vad det gäller exakt vilken jag ska välja? xoxo

 

Sometimes I wake up and do not really recognize myself? This morning dragged me down to be someone I am not used to be at all, these feeling may hit extra hard as someone is missing from me. Then it is just up to me to get back to my usual self asap, getting back to see the bright side of life. Quickest I do it through some exercises in positive thinking with meditation- and breathing activities :) Actually, it's very strange that I let myself be affected by nonsense, today the source of my negative thoughts and uncertainty was instagram! How is it possible that social media, a fabricated reality, affects me in such a way? The fact that someone likes someone else's pictures, and not my pictures ?? How can such a nonsense make me dip? I know it's so irrational and that it does not really stand for to really "like" someone at all. Anyway, dip big-time !!! : /

Now it's time to catch this day in full! I have so much to do, which I do look forward to :) It's my day off from LV and lots of fun things to do! First up I'm going to have lunch with Nymme (seems like Selma and Sandra are joining too )? It's been a long time since I met up all those cuties :) Nymme, I often miss terrible especially as she is such a shining person who always gets me in good mood, as omg what fun we had in Marbs last summer <3 After lunch it's time for FiveFiveNails nails in MoodSTHLM . I do think I will continue keeping my nails natural, classic and beautiful. After that, I have to go to Chanel and see if my wallet that I have craved is back in stock, even though I'm still not certain which one exactly I will choose? xoxo

 

 


golden globe 2018 - best dressed

08 January 2018

 

 

 

 

Emma Stone in Louis Vuitton, Margot Robbie in GUCCI and Natalie Portman in Dior.

 

 

Visual actions in how to watch a gala of this magnitude and its red carpet, usually filled with bling and vibrant colors, suddenly turn all black! According to Vogue the reason for this is that: Earlier this month, some of Hollywood’s most powerful women unveiled Time’s Up, an action plan that takes aim at sexual harassment and the industry’s systemic power imbalances. The initiative rolled out at tonight’s awards show in bold fashion, with many attendees choosing to wear black evening dresses and Time’s Up pins in solidarity with the movement. Several other actions have been outlined by the organization, including the establishment of a legal fund that will “subsidize legal support for individuals who have experienced sexual harassment or related retaliation in the workplace.” Time’s Up supporters include Reese Witherspoon, Mary J. Blige, Eva Longoria, and Allison Janney, among others.

“This is a moment of solidarity, not a fashion moment,” Longoria said. “For years, we’ve sold these awards shows as women, with our gowns and colors and our beautiful faces and our glamour,” she said, adding, “This time, the industry can’t expect us to go up and twirl around. That’s not what this moment is about.”

I for one adore taking stand in these kind of ways! So my best dressed list from this years Goldem Globe red carpet, is all black! ALTHOUGH, with strong, colorful, vibrant and glowing intelligent women shining strong while expressing a black statement! xoxo

 

 

Angelina Jolie in Atelier Versace, Alicia Vikander in Louis Vuitton and Diane Kruger in Prada

 

Gal Gadot in Tom Ford,  Heidi Klum in Ashi Studio and Emilia Clarke in Miu Miu

 

All pictures from www.vogue.co.uk. Please click on image of your choice for a closer look.

 


last weekend

08 January 2018

 

 

 

 

 

 

 

Den här helgen började med en powerwalk med Krispy runt Djurgården följt av en middag på suveräna TAKO Restaurang på Birger Jarlsgatan. Maten, stämningen och servicen fullkomligt magisk <3 Efter en liten utgång kom jag hem relativt tidigt i säng (lika bra att avvika lite snyggt innan efterfester och tjat sätter igång eller kanske borde jag bära en pin "upptagen") hehe!

Söndagen gick mestades till att fixa i hemmet, eftersom mor har typ ngn lunginflammation och så väldigt hög feber så är det mycket som att handla specialma/drickat och springa med vatten/ saft och alvedon/penecellin hela tiden. Pappa kom över och hjälpte till genom att ta ut Krispy på en långpromenad, vilket gjorde att jag fick tid över till en brunch med några vänner på Riche. 

När jag kom hem började jag förbereda mitt styling uppdrag till måndagens morgonmöte på Louis Vuitton. Vilka produkter harmoniserar väldigt mycket med andra produkter och vilka kunder kan tänka sig välja vad? Styling är estetik, men också så mycket kännedom om imageskapande! Aja, mycket att tänka på och förbereda, men ändå såååå himla roligt! xoxo

 

This weekend kicked off with a powerwalk for me and Krispy at Djurgården followed by a dinner at the superb TAKO Restaurant on Birger Jarlsgatan. The food, the atmosphere and the service absolutely magical. <3 After the party, I came home relatively early right into bed ( I do find it nice to depart a bit before everybody else as they start nagging and talking about homepartys, or mayb I should start use a pin "occupied") hehe!

The Sunday went spent mostly at home because of mother's has a kind of pneumonia that hit her thursday and so very high fever, it's a lot to take care like shopping specialities: water / juice and alvedon / penecellin all the time. Dad came over and helped me by taking out Krispy on a long walk, which meant that I had time for a brunch with some friends at Riche.

When I got home, I started preparing my styling assignment for the Mondays morning meeting at Louis Vuitton. Which products harmonize perfect with other products and what customers can desire those? Styling is aesthetics, but also very much human creation of image ! Well, a lot to think about and prepare, but still sooooo great fun! xoxo

 

 


feeling u - off-white

05 January 2018

 

 

 

 

 

 

 

Jag har en sådan där obsession just nu för Off-White! Ingen aning, men deras mode känns så himla rätt för mig precis just nu! Ska jag satsa på några klick? xoxo

I have an obsession at this moment for Off-White! Not sure why, although the fashion feels so on-fleek for me at this moment! Will I go clicking for some looks? xoxo

 

 

 

 

 

All pictures from Off-White at www.netaporter.com. Please click on image of your choice for a closer look.


louis vuitton - cruise 2018

05 January 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Är inte det underbart när ett modehus har hittat sin perfeka musa? Älskar kompanjen för Louis Vuitton Cruise 2018 med underbara Alicia Vikander <3 Modekampanjer med känsla, det är något som får mitt lilla modehjärta att klappa lite extra! Min hjärta klappar också lite extra för kollektionen, vilket jag visar mode genom ett lite personligt urval nedan! xoxo

Is it now wonderful when a fashionhouse has got its perfect muse? I do adore this campaign for Louis Vuitton Cruise 2018 with ubergorgeours Alica Vikander <3 Fashioncampaigns with passion, that is a factor that gets my fashionheart to beat a bit extra! My heart do also find the collection lovely, therefor I show below a small personal selection! xoxo

 

 

 

Capucines PM, Studdy Cuff and Fireball ankle boot

 

 

 

All pictures from www.louisvuitton.com. Please click on image of your choice for a closer look.

 

 


sven-harrys art museum - secrets of couture

04 January 2018

 

 

 

 

 

Picture by Per Myrehed from Sven-Harrys Art Museum

 

 

 

Nu verkar saker klarna med Drottning Silvias hand hållande ett ark med coutureklänningar avbildade. Uppenbarligen har Kungahuset lånat ut en hel del klänningar till den kommande modeutställningen "Couturens hemligheter" (26januari-2april). Läs mer om utställningen här! xoxo

 

Now things are getting clearer as it comes to the fact that Queen Silvia was holding a paper with images of couturedresses on. Apparently the Royal Family has contributed with some dresses for an upcoming fashion exhibition "Secrets of Couture" (26thJan-2ndApr). Read more about the exhibition here! xoxo

 

 

 

Dress by Couturier Pär Engsheden (Sara Danius Nobeldress, 2015) photo: Carl Bengtsson /SKARP

 


hervé pierre

04 January 2018

 

 

 

 

 

Picture of Monsieur Hervé Pierre from article mentioned in post, www.nytimes.com

 

 

 

 

Nu kommer jag bara ha tid för ett litet kort inlägg, ändå känns det viktigt att informera er om Herr Hervé Pierre! Känner ni inte till honom alls, så läs artiklarna av Suzy Menkes och Vanessa Friedman :) Pierre har klätt kvinnor i maktens korridorer genom generationer! Nu är han i mode strålkastarljuset som lyser starkare än någonsin på honom, då han även klär Melania Trump! Inte konstigt att Melania valt Pierre som personlig stylist! Det krävs så ytterst mycket av stylister som klär människor som är så offentliga och där modet de bär ständigt blir föremål för tolkning. Det krävs så mycket mer än, som förr i tiden, att den som hjälpte med kläder/accesoarer kunde knäppa knappar och stryka kläder fint. Det krävs, som jag alltid återkommer till, en väldigt djup kunskap/intresse om samhället, historia, religion och kanske framför allt förståelse för modet som uttryck (image, varumärke och symbolisk) och konstform! Pierre verkar besitta dessa kunskaper till fulländning, vilket jag tycker framgår av några få exempel i det här lilla korta filmklippet nedan! ÄlskarT

 

Now I just have time for a brief post, yet I feel it is important to let you know about Monsieur Hervé Pierre! If you do not know about him at all, read the articles by Suzy Menkes and Vanessa Friedman :) Pierre has dressed women in the centra of power thru generations! Now, he is in the fashion spotlight shining stronger than ever on him, as he also styles Melania Trump! No wonder Melania chose Pierre as a personal stylist! There are so many qualification that needs to be fulfilled by stylists who dress "powerpeople" who are so public and the fashion they wear constantly being subjected to interpretation. This has changed a lot if we look back in history, a  time when the one who helped out with clothes / accesories should for instance snap buttons and iron clothes well. It is vital, as I always return to, for these stylists to have a very deep knowledge / interest in society, history, religion and perhaps above all understanding of fashion as an expression, image/branding and symbolism, and as an art form! Pierre seems to possess all these skills into perfection, which I especially think examples from this little short movie clip below shows! Love it

 

 

 

 

 

 

 


meatballs for the people - birthday dinner

04 January 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igårkväll så somnade jag som en stock redan efter 21. En lång dag på jobbet och en smarrig middag tillagad av moi var allt jag orkade med igår :) Efter dagens jobb är det däremot dags för ett födelsedagsfirande av mina älskade två kusiner, två bröder som faktiskt har fyllt år på exakt samma dag, 1 januari. Victor fyllde 30 år och Mabey (lillkusinen) är redan 18 år. Tiden går såå himla fort och det är synd att jag inte längre får så mycket tid över att spendera med mina fina kusiner <3

Firandet blir i form av en köttbullsmiddag på "Meatballs for The People" där vi möter upp min faster Pia och alla hennes barn, dvs Pia, Marta, Victor, Massar och Mabey :) Jag vet inte vem som har hittat den här köttbullsrestaurangen, kanske Victor (se nedan) som arbetar i restaurangbranchen fast på Adam & Albin? Hursomhelst, kommer bli underbart att möta hela fotbollsligan även om det inte är sååå länge sedan sist då vi möttes upp på julen! xoxo

 

Last night I fell into bed already at 9 o´clock. A long day at work and a delicious dinner cooked by myself,  was all I had strenght to :) After today's job, it's time for a birthday celebration of my beloved two cousins, two brothers that actually have their birthday on the same date, January 1st. Victor turned 30 years old and Mabey (little rascal) is already 18 years old. Time flies, and it's too sad that I no longer get so much time to spend with my awesome cousins <3

This years celebration takes the shape of a meatball dinner at "Meatballs for The People" where we will meet up my aunt Pia and all her children, Marta, Victor, Massar and Mabey :) I do not know who has spotted and picked out this meatbull restaurant, maybe Victor (see below) who works in the restaurant Adam & Albin? Anyway , it will be great to meet the whole footballteam, although it's not sooo long since the last time we met during Christmas! xoxo

 

 

 

 

 

 

 


in need of - ankle boots

03 January 2018

 

 

 

 

 

 

 

Jag behöver verkligen komplettera min skogarderob med några nya heels i ankelmodell! De här är mina favoriter som jag typ använt hysteriskt mycket. De är från Alexander McQueen och har varit helt oslagbara i både komfort och kvalitet. Äääälskar den feta sula och det hårda skinnet! Jag går lite snett med ena foten när jag inte tänker till och fokuserar, såklart syns det på bootsen efter ett tag :P Nu ska jag leta några nya ankelboots, även om det finns en hel del andra godbitar av som Christian Louboutin, Alaia och Marc Jacobs i min skogarderob som jag alternera med! Vad tycker ni om idén att några av dessa ska få ett hem hos mig? xoxo

I really need to up-date my shoe wardrobe with ankle heels! These above is my fav and the ones that I have been using very frequently. They are from Alexander McQueen and have been superb both in being comfortable and of high quality. I do adoore the thick sole and rough hard skin! I tend to walk a bit on the side with one of my feets, when I do not focus. Ofc this reflects on the boots after a while :) Now on the look out for some new pairs of ankle boots, even though I have many goodies as from Christian Louboutin, Alaia and Marc Jacobs still in my wardrobe to use as alternatives! What do you think about some of these pairs should move in to my home? xoxo

 

 

 

Alexander McQueen and Off-White

 

 

Stella McCartney and Saint Laurent

 

 

 

 

Alaia

 

 

 

All pictures from www.netaporter.com. Please click on image of your choice for a close look.

 


spring wedding - insipiration

02 January 2018

 

 

 

 

 

 

Oscar de la Renta

 

 

Is it not traditionally to propose to your love on New Year? Well, if you are the lucky one now, then you might be in need for some bridal fashion inspiration? Here I present my favourite looks from the Bridal Spring 2018 collections. As you see there is such a huge variation in design as for cuts and fabrics. 

If I were to be a bride I would not really now for certain in what direction to go dress-wise? Do not get me wrong of course my dream is that in the future marry Mr Right and have a huge family with lots of children. Everything will come in certain order for me: Mr Right, marriage and after that children! I do think traditions is important and I do not want it any other way. I also do think it is very important to respect the place very the cermony takes place, as a church for instance. Due to being as traditional and old-fashioned as I am do think I want to be dressed up in a traditional wedding dress. Not sexy at all, instead more covered-up and with me wearing very natural and simple make-up and a long veil. 

That is my thoughts anyway, you might want your wedding to be quite the opposite! There is actually no wrongs, as long as you let love lead the way and Mr Right will be by your side! xoxo

 

 

 

Viktor & Rolf

 

 

Carolina Herrera

 

 

Zuhair Murad

 

All collection for Bridal Spring 2018. All pictures from www.vogue.com. Please click on image of your choice for a closer look.

 

 


tales from the royal wardrobe

02 January 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Måndagen spenderades mestadels framför TVn :) Är inte det ganska vanligt efter nyårsfirandet att bara ta det lugnt och hämta ny energi?

Ibland känns det som om allt hänger ihop? För exakt 1 år sedan lämnade jag in min fil.kand uppsats och idag så sändes ett BBC-program som faktiskt fungerat som både jämförelse- och bakgrundsmaterial till min uppsats; För Sverige i Tiden - Kronprinsessan Victoria - Klädsel i kunglig ämbetsutövning:) Syftet med uppsatsen var att forska i vilka modeval Kronprinsessans Victoria gjort till sina offentliga kungliga ämbetsutövningar,  främst ceremonier, under de senaste tre åren baserat på synlighet i media. Syftet med forskningar var att undersöka om Kronprinsessan har använt modet på ett annat sätt än andra kungligheter, historiskt och nutida. Modevetenskapligt undersökte jag också hur Kronprinsessens modeval relaterar till hennes varumärke och image, varvid jag i min studie stött mig på analytiska begrepp som nationalitet, makt, stil, klass och popularitet.

Herregud, vilken underbar dokumentär! I "Kungliga klädkammare" diskuterar Dr. Lucy Warsley relationen mellan mode och brittiska kungligheter de senaste 400 åren. I diskussionen medverkar kollegor som Professor Hearn, konsthistoriker vid College of London, Wallis, kostymhistoriker vid Past Pleasures, North, kurator på Victoria and Albert Museum, Lynn, kurator på Historic Royal Palaces, Behlen och Murphy, kuratorer på Museum of London och Dr. Cole på London College of Fashion m.fl. Så himla spännande diskussioner som knyter an till områden som litteratur, porträttanalys, historiska kläder och kunglig korrespondens och visar den kungliga garderobens viktiga roll för att forma bilden av monarkin. 

Den här BBC- dokumentären var ett enormt stöd i mina forskning och bevisade vikten av analys för genomtänkt garderob hos kungligheter. Det är så himla viktigt för monarkins överlevnad med "rätt klädda" kungligheter, särskilt i dagens samhälle med social media. Det kan låta löjligt att mode är så viktigt för monarkin, men det är ett faktum!!! Det är därför det ska ställas så enorma krav på de som klär kungligheter idag, de måste ha en djup analytisk förmåga och en bildning långt utanför enbart kläder och mode i sig. De måste göra grundliga omvärldsanalyser och inse vad som, kungligheterna genom symbolik i kläder, faktiskt berättar! För att nämna några exempel ur dokumentären; Prinsessan Diana har citeradess från ett tillfälle när hon diskuterade klädval med en designer: What am I communicating if I am wearing this? Engelska Drottning Victoria konstruerade sin egen identitet och var besatt av teater till den grad att hon klädde upp hela hennes familj och vänner på porträtt och till baler, på ett sådant sätt att hon själv skulle ”sticka ut”. (Hennes synlighet och identitetsskapande var anledningen till att hon vann folkets hjärta och gjorde monarkin populär igen). Drottning Victoria inte bara förstod kraften i klädsel, men också kraften i pressen. I dokumentären tas upp hur Drottningen i korrespondens till sin son prins Charles skrev om sin tro på kraften i klädsel och särskilt för personer med hög rang, samt att klädsel visar insidan på utsidan. Hon såg också in i framtiden och att den nya uppfinningen, fotografering, skulle medöra att kungligheter inspekterades närmare än någonsin. Det ges också i dokumentären exempel på när kungligheter klär sig "fel". När de klär sig på ett sätt som inte accepteras av allmänheten och med det medför ett ifrågasättande av monarkin. Det finns egentligen ingen nackdel med att en kunglighet är trendigt klädd. Problemet uppstår när kunglig klädsel sker av okunskap, och/eller nochalans, för hur den uppfattas av åskådarna. Drottning Victoria älskade kläder och var mycket intresserad av mode och även mycket väl medveten om kraften som mode hade i att forma den allmänna opinionen. På alla Drottningens stora offentliga framträdanden bar hon alltid brittiskt mode, ett faktum som alltid uppmärksammades i tidningar där de beskrev hennes kläder från ett speciellt evenemang. 

Nu är ju min fil-kand. i modevetenskap klar :) Jag har funderingar kring att ta en fil.kand i etnologi en termin? Min idé för en sådan uppsats är såklart kungligheters modeval och reaktioner hos den kungliga publiken? Aja, inga studier i närmaste tiden dock :) Till sist vill jag verkligen rekommendera BBC-dokumentären som finns tillgänglig på SVTplay, se den via länk här! xoxo

 

 

 

 

 

This Monday was spent mostly in front of the TV :) Is not it quite usual after the New Year Eves celebration to just relax and regain energy?

Sometimes it feels like everything in the world is connected in some strange way? Just 1 year ago, I submitted my thesis. A thesis that had todays broadcat of a BBC-program that actually served as both comparative- and background material for my thesis; For Sweden in Time - Crown Princess Victoria - Dress Choices in Royal duties :) The object of this thesis was the Crown Princess Victoria's dress choices in her royal duties, primarily ceremonies, during the past three years based upon visibility in media. The aim of the study was to investigate whether the Crown Princess had used fashion in a different way than other royals, historically and contemporary. Fashion scientific I also examined how the Crown Princess fashion choices relates to her brand and image. In my studies I focused on subjects such as nationality, power, style, class and popular appeal.  

Omg, what a wonderful documentary! In "Tales from the Royal wardrobe" Dr. Lucy Warsley's discusses the relationship between fashion and British royalties during the past 400 years. She discusses with experts in this areas as for example: Professor Hearn, art historian at the College of London, Wallis, costume historian at Past Pleasures, North, curator at Victoria and Albert Museum, Lynn, curator at Historic Royal Palaces, Behlen and Murphy, curators at the Museum of London and Dr. Cole at the London College of Fashion, just to name a few. Such wonderful discussions that link to areas such as literature, portraiture and art, historical clothing and even subjects as how royal correspondence show the important role of the royal wardrobe in shaping a monarchy.

This BBC documentary was a huge support in my research and proved the importance of analysis to create a functional closet for royalties. It is so enormously important for the survival of monarchies with "properly dressed" royalties, even more nowadays with social media. It may be ridiculous that fashion is so important for a monarchy, but it's a fact !!! That's why it's should be huge demands on those who should dress royals today. These persons need to have a deep analytical ability and a academic background far beyond clothes and fashion alone. They need to do thorough omniscience analyzes and realize what the royalties through the symbolism of clothing actually is telling! I just want to mention a few examples from the documentary; Princess Diana has been quoted from one occasion when she discussed clothes selection with a creative designer: What am I communicating if I am wearing this? The British Queen Victoria designed her own identity and was obsessed with theater to the extent that she dressed up her entire family and friends before portraits and partys, in such a way that she would "stand out". (Her creation of visibility and identity was the reason she won the heart of the people and made the monarchy popular again). Queen Victoria not only understood the power of clothing, but also the power of the press. The documentary describes how the Queen in correspondence with her son, Prince Charles, wrote about her belief in the power of clothing and especially for people high born, as well as the appearance of clothing showing off the inside on the outside. She also looked into the future and found out that the new invention, photography, would mean that royalty was going to be inspected closer than ever. It is also in the documentary given example when royals have dressed "wrong". When they have dressed in a way that is not accepted by the public and that affects the whole monarchy gravely. There is really no disadvantage that a royality is trendy dressed. The problem arises when royal clothing is done with ignorance, and / or nochalans, for the perception of the spectators (people). Queen Victoria loved clothes and was very interested in fashion and also very well aware of the power that fashion had in the public opinion. In all the great public appearances by the Queen, she always weared British fashion, a fact that was always noted in the newspapers where they described her clothes from a special event.

Now, my thesis is done and I got my BA already in Arts (Fashion Science) :) I have although had thoughts about taking another BA in Ethnology for just a term? My idea for the thesis in Etnology would be about royal fashion choices and the reaction by the royal audience? Well well, no studies in the near future :) At last, I really want to recommend the BBC. documentary available on SVTplay, watch it thru link here! xoxo

 

 

 

 


new year - still in progress

01 January 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

New Year and Still in Progress! Feeling strong and feeling fierce! Gonna continue on this path I have choosen that feels perfect:)

Yesterday was awesome for many reasons! I finally had a makeupartist to teach me how to make my cheekbones and jawline stick out and shine with contouring and strobing :) Never knew how to do this myself before :P  I have always had those amazing cheekbones and jawline, but never really knew how to do makeup all by myself. Now I got if finally! 

New Years Eve was also awesome, although someone was missed <3 We began at Nobis Hotel for pre-drinks before a dinner at Hallwylska Palace. After starter and main course, we skipped dessert! Why? Well, I was all bubbly inside and needed to dance my little ass off so all of us went back to Nobis and danced for an hour before returning to Hallwylska, hehe! 

A bit sad though later during that night as I danced off a necklace I had borrowed from my mother :/ Even more so as I danced off one earring I borrowed from her a couple of months back! Although, I will make it up to her! Might buy her a bag as a surprise gift? 

That´s all for now! May this year be more awesome than ever for all of you out there. And remember: Be Kind, Always!!! xoxo