My Diary

Social media - faking life

30 July 2016

 

 

 

 

Me in work for Martina Bonniers book "Martinas Modevärld", wearing haute couture by Lars Wallin and hat from modist Malinda Damgaard.

 

 

Sociala media, nutidens gissel? Ibland känns det verkligen så. Varför blir jag dömd för utefter vilka bilder jag lägger upp på FB, instagram och snapchat? Jo, för det är den bild av mig själv som jag förmedlar och som andra människor såklart lägger till grund för sin uppfattning av mig som person. Precis som jag själv bildar mig en uppfattning av andras liv utefter vad de väljer att visa upp via sociala media. Ytligt, javisst! Realitet, inte mycket!

I det här inlägget bortser jag från offentliga personer som byggt upp en karriär och som i karriären använder sig av sociala media som marknadsföring. Jag pratar inte alltså om människor som har under fler hundratusen följare, utan helt randoms.

Det är egentligen ganska fräckt att bilda sig en uppfattning om en människa som person utefter fragmentariska ögonblick i den personens liv. Mitt liv är egentligen allt annat än löshår, smink och festande. Den delen av mitt liv är såklart himla rolig, annars skulle jag inte dela med mig av den :) Men den delen är endast en minimal del av mitt vardagliga liv och mig själv som person.

Av en vanlig veckas alla timmar, så är mina snap/instagram bilder och videos bara ett fragmentariskt kludder av några fåtal timmar. När jag tänker efter så är det jag väljer att dela med mig av totalt annorlunda än vem jag är egentligen som person. Det är det annorlunda i mitt liv som jag lägger upp, även om jag är medveten om att den ger fel bild i sin helhet. Kanske ställer jag höga krav på andra att inse att livet är så mycket mer som inte visas upp, kanske dömer jag andra alltför hårt utefter vad de väljer att lägga upp?

Mitt liv de senaste åren har varit att studera heltid på Stockholms Universitet samtidigt som jag jobbar halvtid parallellt med studierna och tränar regelbundet och ansvarar för mitt hemmet och min hund. Inte lägger jag upp bilder på hur mycket jag umgås med mina stora familj och alla vänner, inte lägger jag upp bilder som visar att jag lägger ner timmar dagligen på att laga mat från grunden och inte lägger jag upp bilder på alla timmar av studier, timmar av arbete och timmar nedlagda på att gå igenom världens modetidningar och modenyheter.

Jag ska verkligen tänka mer på att inte döma andra pga det de lägger upp på sociala medier och samtidigt acceptera hur andra dömer mig för vad jag valt att lägga upp. Världen och livet är så mycket mer, varför bry sig egentligen? Pussen

 

Social media, the modern scourge? Sometimes it feels really like that. Why am I being judged for what kind of pictures I post on FB, Instagram and Snapchat? Well, it is the image of myself that I convey and that other people obviously lay as basis for their opinion of me as a person. Just like I myself form an idea of ​​the lives of others besed on what they choose to show via social media. Superficially, yes! Reality, not much!

In this post I disregard public figures who has these careers using social media marketing. I'm not talking then about people who have more a couple of hundred thousand followers. I am talking about randoms.

It's really pretty harsh to form an opinion about a person as a person on fragmentary moment in that person's life. My life is really everythin but false hair, makeup and partying. That part of my life is of course amazingly fun, otherwise I would not share it :) But that part is only a minimal part of my everyday life and myself as a person.

As for a regular week at and all its hours, my snap / instagram pictures and videos are only a fragmentary doodle of some few hours. When I think about it is, what I choose to share with you is totally different than who I really am as a person. It is ”not everyday stuff” in my life that I post although I am aware that it gives the wrong picture as a whole. Maybe I set high standards for others to realize that life is so much more than shown in posts, maybe I judge others too harsh too based on what they choose to post?

My life the last few years has been studying full time at the University of Stockholm along with working half-time and at the same time exercise regularly and be responsible for my home and my dog. I do not post pictures of how much time I spend with my large family and all my friends, I do not post pictures that show how I spend hours daily on cooking from scratch and I do not upload images of all hours of study or hours of work as for hours spent going thru fashion magazines and fashion news.

I should really think more about not judging others based ofn what they post on social media and at the same time accepting how others judge me for what I have chosen to post and show the world. The world and life is sooo much more, why bother at all?  XOXO

 

 

 

 


in search for weddinggifts

26 July 2016

 

 

 

 

Idag är det dags att leta efter bröllopspresent. Av tradition så faller valet såklart på affären Svenskt Tenn. I min familj i generationer har möbler och annan inreding från Svenskt Tenn varit en stor del av våra hem. Även om mitt nuvarande hem är förändrat från att tidigare haft samtliga gardiner och textilier från Josef Franks design, så är ändå en hel del av inredningen fortfarande kvar i form av möbler, belysning och annan inredning. Här är lite olika saker som jag funderar som skulle kunna passa som bröllopspresent. Vad tror ni? Pussen

Today it is about time to start looking for a weddinggift. By tradition the choice of store always is Svensk Tenn. My family has thru generations back had interiour from Svensk Tenn as a major part in the homes. Even though my current home has changed from earlier when all the curtains and textiles was from Josef Franks design, a big part of the interior is still there as for furniture, lamps and other decorations. Here are some of the different things I could imagine would be perfect as a wedding gift. What do you think? XOXO

 

 

 

 

All pictures from www.svenskttenn.com

 


answers about my fashion studies

25 July 2016

 

 

 

Återigen har jag blivit ombedd och förklara min utbildning. En väldigt eftertraktad utbildning vid Stockholms Universitet som håller hög standard internationellt. Min utbildning är en produkt av modevetenskapliga och etnologiska studier som kommer avslutas med en uppsats och en fil.kand i höst. De som säger att utbildning och en universitetexamen är onödig, har inte utbildat sig och har ingen examen. Högre utbildning är ett kvitto på en satsning, ett intresse och förmågan att analysera på en högre nivå. Utbildning är att göra smarta drag, som i schack.

Just inom modevetenskapen så ser man just på mode i olika sammanhang. För att förklara det på enklast sätt så kan jag berätta att när man läser ekonomi på universitetet så läser man om alla marknader på ett övergripande plan. Jag läser ekonomiämnen som t.ex. nationalekonomi, ekonomisk historia och utveckling samt marknadsföring, där jag enbart fokuserar på modemarknaden vilket gör kunskapen till en spetskompetens. Andra ämnen som studerats är t.ex. historia och samhälle också enbart kopplat till modet, vilket innebär att jag på ett djupt plan erhållit kunskap om historia och nationalitet/etnicitet och dessa komponenters vikt inom modet både historiskt och nutida. Även den naturliga kopplingen till konst är närvarande, hur modet har påverkat olika konstformer och vice versa. När det gäller media och social kommunikation har även de ämnena studerats djupt och inom modeområdet specifikt vad det gäller mediavärlden t.ex. inom social media och tidningsbranschen. Även kurser som rör materialanalys och textilier samt en specialkurs inom lyxmodeområdet och vad som styr våra begär har varit väldigt givande kurser.

Kopplingen till etnologin är fullkomligt naturlig, efter att ha undersökt och studerat sociala relationer människor emellan och vad som påverkar oss i vår omgiving och media dagligen. Jag har valt kurser som undersökt på djupet hur människan och dess identitet uppfattas av andra och hur man kan påverka denna uppfattning. Även olika perspektiv på olika sociala tillhörigheter och hur den omgivande kulturen påverkar människan och analyser inom dessa områden har fått mig att förstå mode på ett helt annat sätt än vad jag tänkt mig uppnå innan jag kommit långt in i min utbildning, som inom t.ex. subkulturer.

Min framtid inom modebranschen ser jag som mycket god. Jag har toppbetyg och är en person som specifikt studerat mode och sociala relationer i nära 3 år. En utbildning som ger ett helt annat djup inom just modebranschen, till skillnad mot andras val att studera mer övergripande inom ekonomi, marknadsföring och media. Hela tiden har jag parallellt med mina heltidsstudier arbetat inom modebranschen: Modell, modeassistent på Sveriges största modemagasin för kvinnor och till en storsäljande modebok av författaren Martina Bonnier, säljare av lyxmodevaror på Imagegroup AB och modeinköpare. Jag hoppas dessa val har gjort mig väldigt attraktiv för mina kommande drömjobb inom modeindustrin? XOXO

 

Again, I have been asked to explain more about my education. A very sought after education at Stockholm University who maintains a very high standard internationally. My education is a product of fashion scientific and ethnological studies that will conclude with an essay and a BA during upcoming fall. Thoses who says that education and an university diploma is unnecessary, have not got one. High education is a receipt on an investment, an intrest and proof an ability to analyzie in a deeper perspective. Education is to do smart choices, almost like winning in chess.

In fashionscience we look soley on fashion in different contexts. To explain it in the simplest way I can tell you that when you study economics at University you study all the markets in a avarage comprehensive level. I read economics topics such as social economics, economic history/development and marketing, where I only focus on the fashion market, making it an deep competens. Other topics studied are for instance history and society, thats also linked to fashion, which means that I carefully received competence in the history and nationality / ethnicity topics and weight these components in the fashion context both historical and contemporary. Even the natural connection to art is present, how fashions has, and does, influence different art forms and vice versa. When it comes to media and social communication also in that area I have studied thruly which has the result as a somewhat expertise in the field of fashion in terms of the media world for example in social media and magazine industry. Also courses related to materials analysis and textiles as well as a special course in luxuryfashion area and what controls our desires has been very rewarding courses.

The link to ethnology is quite natural, as it is the study of social relationships between people and how it is affecting us every day. I have chosen courses that explored deeply on how people and their identities are perceived by others and how to influence this perception. I even studied different perspectives of different social identities and how the surrounding culture affects humans. Qnalyzes in these areas has led me to understand fashion in a completely different way than what I ever thought before I came this far in my education.

My future in the fashion industry looks very good. I have top grades and is a person who specifically studied fashion and social relations during almost 3 years. An education that gives a completely different depths in the right fashion industry, unlike the choices of others studying the broader financial, marketing and media.

While studying fulltime I have worked all the time in the fashionindustry with modelling, as a fashionassistent at Swedens largest fashionmagazine for women and for a fashionbook by author Martina Bonner, selling luxury goods at Imagegroup AB and being a fashion appareral buyer. I hope this has made me very attractive for a future dreamwork in the fashion industry? XOXO

 

 

 


when movement becomes art

23 July 2016

 

 

 

Still living the Visby crazy life! Stay tuned. Meanwhile, is this not the dopest ever? XOXO

 

 

 

 

 


ba fashionscience - accepted

12 July 2016

 

Dagen började alldeles alldeles lysande. Det är himla svårt att komma in på fil.kand i modevetenskap på Stockholms Universitet. Just höstens intagning har därför en ny antagninggrund - 1. I första hand högsta betyg på modevetenskapliga akademiska kurser efter det 2. högsta betyg på övriga kurser inom utbildningen. Eftersom jag har otroliga resultat på mina tentor, så blev jag antagen! :) Wiiiiie!! Måste firas snarast, så himla lycklig och stolt över mig själv. Pussen 

The day started off absolutely brilliant. It is so difficult to be accepted at the BA in fashionscience at Stockholm University. This fall they changed one of the criterions as having one that focus solely on 1.  top grade at fashionscience academic courses and after that 2. top grades on other courses within the education. Due to having amazing results at my exames, I got in! :) Wiiiieeee! This craves celebration as soon as possible, so freaking happy and proud of myself. XOXO

 


Modevetenskap - kandidatkurs
30 högskolepoäng, Stockholms universitet, Studieort: Stockholm
Som fristående kurs
ANTAGEN
Mer information
ANTAGEN
Du är antagen till den här utbildningen.
Du tillhör följande urvalsgrupper
Kvantitet och kvalitet på tidigare akademiska studier (INT)

 

 

 

I just wanna jump of and down and scream of joy this moment.....Never thought I could get in...Wiiieeeeee

 

 


lifestyle choices

10 July 2016

 

 

 

 

 

Jag och min far pratar mycket om hur jag saknar att ha en egen häst (min egna dog oväntat för 3 år sedan av brusten aorta). Problemet är att jag vet att det är ett åtagande under lååång tid framöver. Var kommer jag vara om ett halvår eller ett år? Kommer jag bo i Sverige? Kommer jag vilja bilda familj? Hursomhelst, jag kan inte tänka mig ett liv utan en egen dressyrhäst, så jag har börjat titta runt lite både på utländska annonser och svenska. (Även om jag tror att jag kommer anlita min tränare Bruno Degreef till att hitta någon perfekt i Tyskland, Holland eller Belgien). Är inte den här hästen som finns på marknaden alldeles underbar. Allt jag söker är en lugn och stabil valack, runt 9-10 år, som är bra i dressyr men inte superbra eftersom jag inte har några ambitioner att tävla alls längre. Kanske borde jag vara medryttare nu på någons dressyrhäst, innan jag bestämmer mig för köp? Den här hästen heter Pagani 4 och verkar alldeles alldeles underbar <3. 

 

I and my father talks a lot about how much I miss having my own horse (my own died abruptly from having burst aorta 3 years ago). The problem is I know it is a serious commitment for a loong period. Where will I be in 6 months or a year? Will I live in Sweden? Will I be starting up a family? Anyway, I cannot imagine a life without owning my own dressagehorse, so I have started looking around on-line both abroad and on swedish ads. (Even though I am quite sure I am gonna hire my trainer Bruno Degreef to find the perfect horse in Germany, Netherlands or Belgiu,). It not this horse thats for sale simply adorable. All I wish for is a calm and steady gelding, around 9-10 years old, well trained in dressage but not superb due to that I do not have any ambitions to compete any more. Maybe I should help out riding someone elses dressagehorse while thinking of buying my own? This horse is Pagani 4 and he seems utterly utterly wonderful <3

 

 

 

 

Picture of Pagani from www.hastnet.se


dolce & gabbana - italian history - bravissima

10 July 2016

 

 

 

 

 

Domenico Dolce och Stefano Gabbana avgudar Neapel och presenterade sin Alta Moda kollektion fall 2016 som en hyllning till den napolitanska livsstilen. Duon valde piazzan framför Neapels Chiesa di San Gregorio Armeno som deras scen och stylade den med sammetsstolar och uniformerad personal. Dolce & Gabbanas musa Sophia Loren, uppvuxen i Pozzuoli utanför Neapel, satt i mittenstolen som hedersgäst. (Designernas moodboard bakom scenen var fyllde med bilder av sin musa). Showen började med att ett marschband paraderade catwalken spelande en traditionell napolitansk melodi "Funiculi, Funicula." innan det blev modellernas tur.

När det gäller själva kollektionen så var den en mix av italienska teman med inslag från italiensk historia, religion t.o.m fotboll. Exempelvis så var fotbollslaget Napolis pensionerade spelare Diego Maradona, nummer 10, representerad av en no10 outfit i siden med kristallutsmyckningar.

Jag älskar dessa nationella teman som är så a la mode just nu, att visa upp en historia av modehistorian självt, som i sig är en produkt av den sociala miljö som omger den. Bravissima!

 

Domenico Dolce and Stefano Gabbana adores Naples and presented their Alta Moda collection fall 2016 as a celebration of life the Neapolitan way. The duo chose the piazza in front of Naples’s Chiesa di San Gregorio Armeno as their scen and stadged it with velvet chairs and uniformed attendants. Dolce & Gabbana muse Sophia Loren, raised in Pozzuoli outside Naples, was seated in the venue’s central chair as the guest of honor. (The designers’s mood board backstage was filled with images of the muse). The show started off with a marching band paraded down the catwalk playing the traditional Neapolitan tune, “Funiculì, Funiculà.” before the models entered.

As for the collection it was all about Italian themes with a variety from history, religion to soccer. For exemple Napolis retired player Diego Maradona, number 10, was displayed in a number 10 outfit in silk with crystal embellishments.

I love these national themes that are so hot at the moment, while showcasing a history of fashion history itself, which is the product of the social enviroment surrounding it. Bravissima!

 

 

 

 

Above: My favourites from the collection with pictures from www.vogue.com. Please click on image of your choice for a closer look.

 

 


Haute couture latest Paris fashionshows

09 July 2016

 

 

 

 

Givenchy

 

Here I present my picks from the latest haute couture show in Paris for f/w 2016-2017- enjoy!!!

 

 

Valentino

 

 

 

All pictures from www.vogue.co.uk. Please click on image of your choice for a closer look.


Fendi - Legends and Fairytales

09 July 2016

 

 

 

 

 

Fashionhouse Fendi, where the label FF stands for Fun Fur, celebrated 90 years of fashion with an amazing show at legendary Fontana di Trevi. Here are first my favourite looks from the haute fourrure collection f/w 2016-2017 and I even present the show itself in full by the videoclip down below. Amazing show, amazing collection and so utterly utterly romantic fab! Love it!

 

 

 

 

 

 

 

 

All pictures from www.vogue.co.uk. Please click on image of your choice for a closer look.

 


gucci fall ad campaign by Glen Luchford

07 July 2016

 

 

 

 

Amazing campaign from GUCCI and Alessandro Michele, shot by Glen Luchford in the streets of Tokyo. In the urban enviroment we follow teh crew including photographer Petra Collins, Lia Pavlova, Polina Oganicheva, Mae Lapres, Sofia Friesen, Jack Chambers, Chistopher Paskowski, Joep Van de Sande and Yan Kumra at their journey. So dope ! Love it !

 

 

 

 

 

 


Maison Valentino - new creative director

07 July 2016

 

 

 

Pierpaolo Piccioli

 

 

Nu har Maison Valentino konfirmerat till Vogue att kreativa direktören Maria Grazia Chiuri lämnar modehuset efter 17 år. Hennes kollega - och sedan länge medverkande designer - Pierpaolo Piccioli tar över posten som den nya kreativa direktören för modehuset. Lycka till :)

Now Maison Valentino has confirmed that creative director Maria Grazia Chiuri has departed the label after 17 years, leaving her co-designer - and long-time collaborator - Pierpaolo Piccioli to head up the creative direction of the brand. Good Luck :)

 

 

Maria Grazia Chiuri and Pierpaolo Piccioli

 

All pictures from www.vogue.co.uk


Fendi - Legends and Fairytales

07 July 2016

 

 

 

 

 

För att fira 90 år av kreativitet och hantverk i päls, så kommer Fendi visa en fashion show vid Fontana di Trevi ikväll. Det unika eventet har fått namnet "Legender och Sagor" och kommer ske idag den 7e juli. I Sverige är vi så stolta över vår ikoniska filmstjärna Anita Ekberg och minnen från scenen med henne i Fontana di Trevi. Om du inte vill missa showen så kan du se den live on-line på www.fendi90years.com ikväll kl 19.30 (svensk tid). Det kommer jag självklart göra! :)

 

In order to celebrate 90 years of creativity and craftsmanship in fur, Fendi are hosting a fashion show at the Trevi Fountain in Rome. The unique event is called "Legends and Fairy Tales" and will take place tonight the 7th of July. In Sweden we are so proud of our iconic moviestar Anita Ekberg and the scene in Trevi Fountaine.  If you do not wanna miss it the show you can watch in on-line at www.fendi90years.com tonight at 7.30 (Swedish time). I sure will :) XOXO

 

 

 

 

 


Paris couture week - fashion finest

06 July 2016

 

 

Here are my picks from the latest 2 days of fashion shows in the fashion art of couture aw 2016-2017. So fab, enjoy! XOOX

 

Zuhair Murad

 

 

Viktor & Rolf

 

 

Jean Paul Gaultier

 

 

Elie Saab

 

 

 

Armani Prive

 

 

All pictures from www.vogue.co.uk. Please click on image of your choice for a closer look.

 


the story of my life

05 July 2016

 

 

 

 

 

 

 

Mitt liv i en liten ask! Igårkväll hände det som hänt så många gånger förut. En vän, som jag brutit med, tog återigen kontakt och bad om förlåtelse. Varför bröt vi? Jo, tyvärr var hennes kille inte den hon förälskat ville se. Ni vet kärleken gör en blind? Jag har nog aldrig varit kär för jag har aldrig blivit förblindad? Såklart, accepterade jag hennes ursäkt. Jag har ganska lätt att förlåta. Inte glömma, men förlåta. Nu, ska vi ta upp kontakten igen och det ser jag fram emot :)

Vad jag vill komma till är att jag aldrig riktigt kan gömma mig i en folkmängd. Jag är en sådan som blir jagad av män, vare sig jag vill eller inte och ibland så orsakar det problem. Även om jag själv aldrig skulle bli intresserad av någon som mina vänner är, eller varit kära i, så kan det uppstå problem när alla runtomkring inte är lika ärliga och lojala som jag själv. Rita Hayworth sa en gång att: Det är ett bra tips att omge sig av fula kvinnor och vackra män. För mig är betydligt enklare att omge mig av vackra kvinnor! Mina få närmaste vänner är väldigt vackra både på insidan och utsidan,  och då uppstår aldrig den där konkurrenssituationen och avundsjukan. Den där hemska avundsjukan som gör att kvinnor gör allt för att förstöra ditt liv, bara för att män inte vill ha dem. Eller egentligen inte bara kvinnor förresten? Jag har vid ett tillfälle varit med om att en "man" försökt förstöra för sin "vän" som blivit kär, men det var snarare av egoistiskta,  ekonomiska och hålla-upp-en-livsstils skäl. Pussen

 

The story of my life! Yesterday evening a thing occured that happened so many times before. A friend, who I broke with, searched my contact and asked my forgiveness. Why we broke our friendship? Well, her boyfriend was not what she wanted him to be. Love made her blind? I might never been in love due to never been blinded like that? Ofc, I accepted her apology. I forgive easily. I do not forget, but I forgive. Now, we are gonna catch up again and I am really looking forward to it :)

What I want to say with this is that I have never been able to hide in a crowd. I have always been hunted by men, whether I wanted or not, and sometimes that causes problems. Even though I never would be interested in one of my friends lovers or has been lovers, there can arise problems when everybody around aren´t that honest and loyal as me. Rita Hayworth said once: It it a good choice to surround yourself with ugly women and beautiful men. For me it is much easier to surround myself with beautiful women! My closest few friends are extremely beautiful, inside and outside, and then these problems with competition and jealousy never occure. That awful envy that makes women do everything to destroy your life, just because they have been rejected. Or maybe not just women? I have at one time in my life experienced a "man" trying to destroy for his "friend" that fell in love, but that was more of egoistic economy and trying-to-have-a-certain-lifestyle reasons. XOXO

 

 

 

 

 

 

 


Inside couture world by Chanel

05 July 2016

 

 

 

 

Enligt Vogue så transporterade Karl Lagerfeld sina fyra ateljéer - två specialiserade på skrädderi och två på plagg i lätta material - till hjärtat av huvudstaden för att vissa en närbild på insidan av hans arbete som kreativt ansvarig för Chanel. Showen började, medan publiken skyndade att sätta sig ner, med klänningar som provades på modeller medan sömmerskor satt och arbetade vid sina Singer symaskiner. Det fanns långa rullar av silke och taft uppställda mot väggarna där man kunde se Karls berömda storyboard sketcher uppsatt. Det var verkligen som om showen tog plats i hjärtat av couture världen. Här visar jag er mina favoriter från Chanel couture collection f/w 2016-2017. 

According to a Vogue report Karl Lagerfeld had by transporting his four ateliers - two specialising in tailoring, two in "flou" - to the heart of the capital offered a treasured insight in the work as creative director for Chanel. The show began, while the audience were taking their seats, with dresses being fitted on models and while seamstresses sat working at Singer sewing machines. Their were long bolts of silk and taffeta propped up against the walls where Karl's famous storyboard sketches had been pinned. It was really like the show took place in the heart of the couture fashionworld. Here I present my favs from the collection Chanel couture f/w 2016-2017.

 

 

 

 

All pictures from www.vogue.co.uk. Please click on image of your choice for a closer look.


paris couture fashionweek - my latest picks

05 July 2016

 

 

Christian Dior

 

 

Giambattista Valli

 

 

Iris Van Herpen

 

All pictures from www.vogue.co.uk. Please click on image of your choice to take a closer look.


hermes - lifegoals

04 July 2016

 

 

 

 

 

 

When I look at Hermes I always get the feeling - this is my main goal for my future look. This is the way I wanna dress when I my youth crazy days are over and it is time to settle down and look like a real lady. This is chic! This is my main future styling and of this I am absolutely sure. Love it. Adore it. XOXO

 

 

Hermès Resort 2017 and my favorite looks.

 

 

All pictures from www.vogue.com. Please click on image of your choice for a closer look.

 


My picks from latest fashion shows - couture

04 July 2016

 

 

 

Schiaparelli Fall 2016 Couture

 

 

Atelier Versace Fall 2016 Couture

 

 

Alberta Ferretti Limited Editon Fall 2016 Couture

 

 

All pictures from www.vogue.com. Please click on image of your choice for a closer look.


balmain pre ss2017 - explosion in colors

03 July 2016

 

 

 

 

Balmain has done the latest ubersexy collection. Color and cuts that make a women feel as sexy as she like to be. Smoking hot and awesome! Here I present my favs from the collection. XOXO

 

 

Pictures from www.vogue.co.uk


A fashionscientific way of looking at Fergies "Milf"

02 July 2016

 

 

 

I ”Bound to Please: A History of the Victorian Corset” av Leigh Summers har författaren visat på hur korsetten spelat en stor roll för att konstruera, definiera och stärka kvinnors förståelse av sig själva som kvinnor och som sexuella varelser. Också, som kvinnor i förhållande till män och samhället i stort. Summers avsikt med boken var att identifiera och åskådliggöra de olika sätt korsetter förtryckte kvinnor både fysiskt och känslomässigt. Hon menar att målet med korsetten var att se till att oregerliga kvinnliga köttet "stannar kvar" och därmed i förlängningen att kvinnan, potentiellt oregerlig och motsträvig av naturen, skulle hållas på plats. När Summers undersökt vilken roll korsetter spelat i medvetandet och livet för kvinnor under den viktorianska tidsepoken, fokuserade hon på hur korsetter straffade, reglerade och skulpterade den kvinnliga formen från barndomen och tonåren, genom graviditeten till ålderdomen. Författaren skriver om hur konstruktioner i stål och ben skadade kroppen och underminerade den psykiska hälsan och hur detta var en avgörande faktor i image uppbyggandet av medelklasskvinnor som psykiskt undermåliga varelser. Kvinnor "instängda i korsetter" från barndom till vuxen ålder drabbades fruktansvärt av en rad kort- och långvariga sjukdomar och skador, både psykiska och fysiska. Det är inte förvånande att "sjuklig känslighet" följde många kvinnor vars kroppar utsattes för enormt kroppsligt tryck via korsetten. Depression, ångest och oro var det mentala arvet av långvarig användning av korsetter. Men det innebar också fysisk påverkan som illamående, kräkningar, ätstörningar, huvudvärk, sjukdomskänsla, bröst-och ryggsmärtor, brutna revben och allvarliga livmodersstörningar. För majoriteten av reformister och feminister representerade korsetten en "schackel of slavery”

Robust och god hälsa ansågs vid den tiden vara en överträdelse av gränserna för acceptabel kvinnlighet. Kvinnlig kraftlöshet, å andra sidan, var ett tecken på skönhet, särskilt i finare kretsar. Faktum är att plagget var avgörande för att framställa och upprätthålla en sårbar kvinnlighet som män funnit så bedårande. Fram till de sista decennierna av artonhundratalet var den stereotypa kvinnligheten präglad av instabilitet, en konstruktion som i sig var i direkt opposition till sin maskulina binärt som identifierades av styrka, mod och förmåga.

Det finns människor som ser på korsetten annorlunda. Vissa har argumenterat, bl.a. Kunzle, att kraftigt insnörda kvinnor inte alls var passiva eller machosistiska offer av patriarkatet, utan att de in facto var socialt och sexuellt självsäkra. Kunzles menar t.ex. att kvinnor, i större utsträckning än män, har använt sin sexualitet för att klättra på den sociala stegen och att hårt indragna korsetter gav en sexuell njutning som gick emot den dominerande normen av synen på de viktorianska kvinnor som är asexuella.

Min egen syn är att jag är inte på något sätt är emot att försköna kroppen på olika sätt som genom god hudvård, träning, äta rätt eller varför inte viss plastikkirurgi. Vad jag är emot är det insnörda kroppen och kvinnor som inte kan andas och tillåter kvinnan leva normalt. Kvinnor som artificiellt bygger upp enorma stjärtar och samtidigt minimala midjor. Vissa kvinnor snörjer inte bara in sig, de t.o.m opererar bort de nedersta revbenen. Det som jag reagerar också på är vad man ger för signaler till yngre generationer och vilka förebilder unga bör ha. Horribelt!

Fergies video är däremot hur ball som helst! (Även om min blick stannade till på den onaturliga midjan som är grunden till min reaktion och kopplingen till korsettens historia) Stylingen är oootrolig och kunde inte gjorts mer självsäkert. Då är det ju en svensk som ligger bakom såklart, Bea Åkerlund. Sverige har alltid ett finger med när det gäller att synas på världens modescen eller hur? :)

 

In "Bound to Please: A History of the Victorian Corset" by Leigh Summers, the author has shown how the corset played a major role in the design to define and strengthen women's understanding of themselves as women and as sexual beings. Also, as women in relation to men and to society at large. Summers intention of the book was to identify and illustrate the different ways corsets oppressed women both physically and emotionally. She believes that the goal of the corset was to ensure that the female flesh "stays in place" and thus, by extension, to the woman, potentially unruly and recalcitrant nature, would be kept in place. As Summers investigated the role played by corsets in the minds and lives of women during the Victorian epoch, she focused on how corsets punished, regulated and sculpted the female form from childhood and adolescence through pregnancy into old age. The author writes about how the design structures made of steel and bones injured the body and undermined the mental health and how this was a decisive factor in an image building of middle class women as psychologically inferior beings. Women 'trapped in corsets" from childhood to adulthood suffered terribly by a series of short- and long-term illnesses and injuries, both mental and physical. It is not surprising that "morbid sensitivity" followed many women whose bodies were subjected to enormous physical pressure by the corset. Depression, anxiety, and concern was the mental legacy of prolonged use of corsets. But it also meant physical effects such as nausea, vomiting, eating disorders, headache, malaise, chest and back pain, broken ribs and serious uterine disorders.For the majority of reformists and feminists represented a corset "shackles of slavery"Robust and good health was considered at the time to be a breach of the limits of acceptable femininity. Female weakness, on the other hand, was a sign of beauty, especially in upper circuits.The fact is that the garment was critical to produce and maintain a vulnerable femininity that men found so adorable. Until the last decades of the nineteenth century was the stereotypical femininity marked by instability, a design that was itself in direct opposition to his masculine binary identified by strength, courage and ability.

There are people who look at the corset different. Some have argued, among others Kunzle, that these women using corsets were not at all passive or victims of patriarchy, instead that they in fact were socially and sexually assertive. Kunzles mean that women, to a greater extent than men, have used their sexuality to climb the social ladder and corsets gave a sexual pleasure that went against the dominant norm of the view of the Victorian women as asexual.

My own view is that I am not in any way opposed to beautifying the body in ways that good skin care, exercise, eat right, or why not some plastic surgery?What I am against is the controlled body making women not being able to breathe freely and live normally. Women who artificially build up huge asses while trying to have minimal waists. Some women does not only tie there body they go to the extent of having surgery to get rid off their lower ribs. There is also the thing about how I react about choosing what signals to give to younger generations and being a role model as young people should have. Horrible!

Fergie's video, however, is awesome anyway! (Even though my eyes got caught on the abnormal waist and the history of the corset that is the reason for this blogpost). Styling is freakin amasing and could not have been made more confident. Then that it makes me proude it is a Swedish stylist/artist, Bea Akerlund, behind the styling. Sweden always has a finger when it comes to appear on the world fashion scene, is it now so? :)

 

 

 

 

 

 

Pictures breathheavy.com and etonline.com

 

 


you are looong gone baby

28 June 2016

 

 

 

 

 

 

I will tell you an old story about a long time ago. First there was a girl and a boy. The boy told the girl he fell in love at first sight and never wanna leave her side. The girl was flattered of his words and his sincerity. However there where obstacles outside and the boy failed her.

 

 

 

The girl has always hated drama with backstabbing bitches and scrubs, so she just said to herself. Whatever! And continued in life happily, untouchable.

 

 

 

Looong time after this she hears thru the grapevine she is the big talk of, and the people are far far away from this country. But she is still haters first subject. Girl laughes and thinks - what loosers  - let them continue focusing about talking about nothingness - instead of looking at themselves.

 

Peace out with love and understanding / Alice in Wonderland

 

 

 


Alexander Mcqueen pre ss 2017 - success

28 June 2016

 

 

 

 

 

Slutade precis på jobbet och hade några minuter för att titta på de senaste kollektionerna :) Det känns som det alltid är något nytt fräscht och speciellt med Alexander Mcqueen och pre-kollektionen för sommaren 2017 gör mig verkligen inte besviken. Så himla nytt och snyggt mode. Många designers har hakat på GUCCIs badges, broderi och galna styling trend. Men inte Alexander Mcqueen som går sin egen väg och verkligen lyckas perfekt. Underbart helt enkelt!  Nu, iväg till gymmet! Pussen

Just finished work and had a couple of minutes to look at the latest fashionshows :) It really feels like there always is something new, fresh and special with Alexander Mcqeen and the pre-collection for summer 2017 sure does not let me down. So amazing new and fresh fashion. Many designers seems to follow the GUCCI hausse with the badges, embroidery and crazy styling. But not Alexander Mcqueen that takes a different path and really succeed perfectly. Wonderful to put it in one word! Now, hit the gym! XOXO

 

 

 

 

All pictures from www.vogue.co.uk. Please click on image of your choice for a closer look.

 


Goin Bonnie and Clyde

26 June 2016

 

 

 

 

 

 

 

I am so utterly blessed. I really really enjoy everything in life. I am surrounded by love that lifts me up and energizes me and can not really ask for more! It literally feels like that I am changing as going from being a caterpillar, caged in others opinion of me,  to a butterfly flying beautiful in the sky. My standards are high and there is no reasons why they should not be. I love life to the fullest extend at the moment. I thank you, and with this I present todays moodboard. XOXO

 

 

 

 

 

 

 


War photographer for Dolce and Gabbana

25 June 2016

 

 

 

Dansande italienare, en rolig lokal italiensk känsla på gatorna i Neapel. Kanske inte de element som man normalt kan förvänta sig från en typisk modekampanj. Till deras senaste modekampanj har modehuset Dolce & Gabbana tagit en ny riktning när de anställde Franco Pagetti, en krigsfotograf som sedan 1994 har täckt konfliktsituationer i Afghanistan, Kosovo, Östtimor, Kashmir, Palestina, Sierra Leone och södra Sudan, till att fotografera kampanjen.

Enligt Telegraph var Pagetti till en början tveksam till att tacka ja till modejobbet. Det var först efter det att han fick veta vad modeskaparna förväntade sig "Ett enkelt reportage av våra kläder i Napoli", som han tog det. Pagetti ville se till att kampanjen var naturlig och äkta, så inga makeupartister eller frisörer tilläts under inspelningen. Fotografen berättade "I Bagdad och Libyen, går jag runt ensam och tar bilder. Jag har inte en massa människor som omger mig. Jag vill vara ensam med min historia och människorna framför kameran. Mera, än modellerna, bör Napolis folk vara stjärnorna i kampanjen. "

Älskar detta nya sätt att använda erkänt duktiga fotografer med en ny inställning till modefotografi. Riktigt lyckat resultat också. :)

 

Dancing Italians, a fun local vibe and the streets of Napoli. Maybe not the elements you would expect from a typical fashion campaign. For their latest fashion campaign fashionhouse Dolce & Gabbana took a new direction when hiring Franco Pagetti, who's been a war photographer since 1994, having covered conflict situations in Afghanistan, Kosovo, East Timor, Kashmir, Palestine, Sierra Leone and South Sudan, to shoot the campaign.

According to a Telegraph Pagetti was apprehensive about accepting the job. It was after he was told that the fashion designers expected ”A simple reportage of our clothes in Napoli”, he took it. Pagetti wanted to make sure that the campaign stayed natural and real so no makeup artists or hairstylists were allowed during the shoot. The photographer said "In Baghdad and Libya, I walk around on my own taking pictures. I don't have a bunch of people surrounding me. I want to be alone with my story and the people in front of my camera. More than the models the people of Napoli should be the star of the campaign."

Love it and this new way of using photographer with a different approach to fashion photography. Result perfect too :)

 

 

 

 

 

Pictures from instagram.com #dolceandgabbana

 


Today is Alice day !

23 June 2016

 

 

 

 

Idag är det min namnsdag och det måste ju firas av tradition. Mitt namn Alice är en engelsk form av det tyska namnet Adelheid och betyder "av ädel härkomst". Så snart båten är framme är det dags att införskaffa namnsdagstårtan och fira mig på landet. Ska bli så lugnt, skönt och alldeles alldeles underbart :)

Today is my nameday at it must be celebrated as a tradition. My name Alcie is an english form of the german name Adelheid and means "by noble birth". As soon as the ship arrives we gonna buy a namedaycake and celebrate me at our countryplace. Gonna be so calm, soothing and absolutely absolutely lovely :)

 

 

 


Living the calm life

23 June 2016

 

 

 

 

 

Nu sitter jag på båten på väg till landet. Älskade land, älskade skärgård och älskade hav. Ska bli fullkomligt underbart att känna lugnet i några dagar. Den förmåga naturen har att inverka lugnande på själen är helt underskattad. Trevlig midsommar! Pussen

Now I am on the ship towards out countryplace. Beloved spot, beloved archipelag and beloved ocean. It will be absolutely amazing to feel the calm for a couple of days. The ability nature has to heal and sooth the soul is deeply underestimated. Trevlig midsommar, as we say in Sweden this holiday. XOXO

 

 


Alice and the question of love

21 June 2016

 

 

Me in hat my modist Malinda Damgaard and couture from designer Lars Wallin.

 

I belive in meeting a true soulmate. I do not fall in and out of love like others surrounding me, maybe I am to shy. I do not reveil much of my innerself. But at one time I actually thought I found myself, as looking in a mirror. A big secret it was and a big secret it stays, but anyway I found an amazing poem by George Gordon Lord Byron (1788-1824) that says it all....

When we Two parted
 

WHEN we two parted  
  In silence and tears,  
Half broken-hearted  
  To sever for years,  
Pale grew thy cheek and cold,       
  Colder thy kiss;  
Truly that hour foretold  
  Sorrow to this.  
 
The dew of the morning  
  Sunk chill on my brow—   
It felt like the warning  
  Of what I feel now.  
Thy vows are all broken,  
  And light is thy fame:  
I hear thy name spoken,   
  And share in its shame.  
 
They name thee before me,  
  A knell to mine ear;  
A shudder comes o'er me—  
  Why wert thou so dear?   
They know not I knew thee,  
  Who knew thee too well:  
Long, long shall I rue thee,  
  Too deeply to tell.  
 
In secret we met—  
  In silence I grieve,  
That thy heart could forget,  
  Thy spirit deceive.  
If I should meet thee  
  After long years,   
How should I greet thee?  
  With silence and tears.

 


Gucci ss2017 - the success continues

20 June 2016

 

 

 

 

Alessandro Michele seems to be an a mission. To prove that his idea of fashion is much much more, then the modenity in just the latest season.... Amazing!

 

 

All pictures from www.vogue.co.uk. Please click on image of your choice for a closer look. 

 

 

 


Who am I ?

19 June 2016

 

 

Igår fick jag en fråga jag fått många gånger förut. Är du svensk, du ser inte svensk ut? Vad ska man svara när man känner sig svensk, men ändå inte? Formellt är jag svensk och schweizisk eftersom jag har dubbla medborgarskap och två olika pass. Min uppfostran är annorlunda kanske, mer gammalmodig? Vilka kan vika servetter enligt gamla traditioner i min ålder? Sedan har jag aldrig levt som en "normal" svensk tonåring med festande, killar och hänga i tjejgäng. Jag tillbringade alla de åren i stallet med min ponny istället :)

Mitt utseende då? Jo, jag har ljus hy och egentligen väldigt mörkt hår. Det kommer från min mor som är väldigt blek och har mörkt rött hår, vilket hon i sig ärvt från sin far som kommer från Monaghan på Irland. Även min näsa, markerade kindben och käklinje har jag ärvt från henne. Det jag ärvt från min far är främst de ljupa liggande ögonen och den kraftigt markerade munnen. Detta har han i sin tur ärvt från sin far och de är schweizare från Munsingen i Schweiz. Jag har också ärvt min fars oerhört snabba ämnesomsättning, vilket gör att jag är väldigt smal hur mycket jag än äter.

Vi lever i en multikulturell släkt. Jag har avlägen släkt som från ett Europeisk kungahus tre generationer tillbaka och även från Tyskland som kom hit flyendes från andra världskriget, något som väldigt få vet. Jag har också ingifta personer i vår släkt från Kina, Ryssland och Syrien. 

Kanske kan man kalla mig den typiska nutida svensken, en människa med ursprung från hela världen men ändå svensk? Pussen

 

Yesterday I got that question I got so many times before. Are you swedish, you do not look swedish? What can one answere when one feels swedish, and yet not? Formally I swedish and swiss due to double citizenships and two passports. My upbringing was maybe a bit different, more oldfashioned? Who can fold napkins like in ancient days at my age? Then I never really lived us a "normal" swedish teenageer with partying, boys and hanging in girlgangs. I spent all those years in the stable with my pony instead :)

My looks then? Well, I have light skin and originally dark hair. That features comes from my mother who is very paly and has dark red hear, which she inherited from her father that comes from Monaghan in Ireland.  Even my nose and my high cheekbones and strong jawline is from her. What I inherited from my father is foremost my deep eyes and my strong marked mouth. Which he inherited from his father and they come from Munsingen in Switzerland. I also inherited my fathers high metabolism, which causes me beeing very thin no matter how I eat.

We live in a multicultural family. I have familymembers from an European royal family three generations back and even from Germany who fled here from the World War II, which not many knows. I also has people married into our family from China, Russia and Syria.

Maybe one can call me the typical modern swedish, a person with origin from all over the world, but yet swedish?  XOXO

 

 

 


Menswear - gang mentality

18 June 2016

 

 

 

Raf Simons ss 2017. Picture from Pitti Immagine Uomo

 

 

För att förstå utvecklingen av manligt mode, så är det viktigt att se vad det innebär att tillhöra och vara accepterad av sitt samtida samhälle. Utan den bakgrunden skulle det vara omöjligt att se hur mäns mode markerar motstånd mot antingen samhället och/eller en viss maktstruktur.

Mode och män genom historien har bl.a. skrivits om i The Men´s Fashion Reader, Peter McNeil och Vicki Karaminas i vilken författarna slår fast att studier av mode under lång tid, bland annat mäns mode, ger god vittnesbörd om att kläder genom historiska personer skapade utseenden och cementerade allianser. Mode anses vara en komplex social del som utmanar till att reformera det manliga utseendet och ibland används mode genom utövande av sin makt. Män har också använt sitt utseende som en strategi för vägran eller ointresse inför den dominerande kultur som omger dem.

Det finns såklart flera exempel på hur mäns mode kan markera ett motstånd mot gällande maktstruktur. Mode och anti-mode har ofta följt varandra genom att det funnits en highfashion version av en demokratisk antimodetrend. Ett exempel på detta inom modehistorian är denim. Det började med att modehus, som exempel Givenchy, gjorde highfashion kollektioner av jeanstyg. I och med detta vann highstyle modekrafterna över antimode stilen och denim blev ett modefaktum. Ett annat exempel på att markera motstånd mot makten vad det gäller manligt mode är plysch och sammet som på 1970- talet gjordes till unisexmaterial som en protest mot det rådande modet, kostym. Den syftade också till uppmärksamma den ”mjuka” samhällslinjen med kvinnlig jämlikhet och fokusering på mjuka värden humana värden.

Kanske är det därför vi ser en sådan stor förändring i modeskaparnas syn på manligt mode? Unisex -visningar, nya materialval och mycket antimode. Globaliseringen och en omvärld i obalans med många konflikter och inte minst alla attacker på människans grundläggande rättigheter avspeglar sig såklart i modet och kommer fortsätta göra det.

Jag läste en intressant artikel on-line på www.buisnessoffashion.com av Angelo Flaccavento. I artikeln diskuterar han rådande subkulturer och hur modevärlden i denna del är uppdelad i små öar av tillhörigheter. Intressant och givande!

 

In order to understand the development of male fashion, it is important to see what it means to belong and be accepted by the contemporary society. Without this background it would be impossible to see how men's fashion marks resistance to either the community and / or a certain power structure.

Fashion and men throughout history has been written about in ”The Men's Fashion Reader” by Peter McNeil and Vicki Karaminas where the authors state that the study of fashion during a long period, including men's fashion, provides a good testimony of how clothing through historical figures created appearances and cemented alliances. Fashion is considered a complex social part that challenges to reform the male appearance and sometimes fashion is used to exercise power. Men have also used appearances as a strategy for refusal or disinterest in the face of the dominant culture that surrounds them.

There are of course several examples of how men's fashion mark a resistance to the current power structure. Fashion and anti-fashion has often followed each other in that there has been a high fashion version of an anti-democratic fashion trend. An example of this in fashionhistory is denim. It began with fashion houses, such as Givenchy, made high fashion collections of denim. In doing so, the high style fashion forces won over the anti-fashion style and denim became a fashion fact. Another example to mark a resistance to power in terms of male fashion is plush and velvet which in the 1970s was made into unisex materials as a protest against fashion in that time,  men's suits. It also aimed to draw attention to the "soft" social line as female equality and focus on soft ​​human values.

Perhaps that is why we see such a big change in fashion designers vision of male fashion? Unisex fashionshows, variety of material and much anti-fashion. Globalization and a world out of balance with many conflicts and not least all the attacks on the fundamental human rights gets reflected obviously in fashion and will continue to do so.

I read an interesting article online at www.buisnessoffashion.com by Angelo Flaccavento. In this article, he discusses the prevailing subcultures and how the fashion world, in this part, is divided into small islands of belongings. Interesting and rewarding!