My Diary

Stella McCartney proved them all wrong

30 March 2015

Picture of Stella McCartney from cataloguemagazine.com.au.

När Chloe meddelade under 1997, att Stella McCartney 25 år, skulle bli deras nya chefsdesigner, bröt en mediastorm lös, modepress betraktade utnämningen som ett desperat försök av modehuset att bli populärt genom användningen av det faktum att Stella är en Beatles dotter och Chloe genom utnämningen ville vinna popularitet och växa. Men hon bevisade för alla att dom hade fel och ledde Chloe in i det nya årtusendet med kraftigt ökad försäljning. Nu driver hon sitt eget märke framgångsrikt. Hon är en livslång vegetarian som inte använder varken läder eller päls i hennes design. Hon älskar att blanda feminin romantik med praktiskt modernitet, och använder flödande tyger.

When Chloe announced in 1997 that Stella McCartney aged 25, should be their new chief designer, a storm broke loose, fashion press regarded the appointment as a desperate attempt of the lable to be popular by using the fact that Stella is a Beatles daughter and Chloe wanted the brand to gain popularity and grow. But she showed them all wrong and led Chloe into the new millenium with vastly increased sales. Now she runs her own label successfully. A lifelong vegetarian, Stella McCartney does not use any leather or fur in her designs. She loves to mix femine romantics with urbane functional modernity, using flowing fabrics.

 

Jag i siden ”crepe-de-chine” klänning med svalor. Foto: Simon Pudas för nathalieschuterman.com. Närbild på hantverk med svalan

Myself in silk crepe de chine dress with swallows. Photo Simon Pudas for nathalieschuterman.com. Close-up on the craftsmanship with the swallow.


Never use fake !!

25 March 2015

Picture from instagram.com/ferragamo 

 

10.000 Ferragamo förfalskningar har beslagtagits, kan läsas om i en artikel i brittiska tidningen ”Independent” från förra veckan (länkas nedan) . Artikeln är skriven av Joanna Bourke. Jag har fritt översatt delar av artikeln till svenska och därefter resonerat kring andra problem med fakeindustrin och orsaker till att industrin överhuvudtaget existerar.

I artikeln framgår att Salvatore Ferragamo anslutit sig med andra modejättar och utlovat att omintetgöra försäljningen av kopierade märkeskläder och accessoarer, efter mer än 10.000 förfalskade versioner av sina produkter beslagtogs förra året.

Ferragamo kommer att intensifiera sin kamp mot den svarta marknaden efter upptäckten av cirka 90.000 falska Ferragamoprodukter annonserats ut på online-auktioner under 2014. Inte bara on-line sker detta utan förra året var det mer än 10.000 förfalskade Ferragamo varor som beslagtogs och förstördes, och de kinesiska tullmyndigheterna beslagtog cirka 1.500 produkter som skulle lämna landet. Totalt försäljning av varor till ett sammanlagt värde om $ 7M blockerades. Företaget säger via sin advokat att de har bidragit till att 350 olagliga hemsidor stängdes 2014, med fokus på Kina. Varor säljs som om de vore äkta produkter.

Ferruccio Ferragamo: "Under 2014 ökade vi antalet e-handelssajter som vi övervakar. I Kina har vi också utökat våra offline kontroller, inriktning på mässor och återförsäljare i synnerhet. "

Louis Vuittons, LVMH-gruppen, är ett annat företag som menar att lyxindustrin "är särskilt hårt drabbad" av förfalskning av varor. Dom säger sig ha anti-förfalskning åtgärder för var och ett av sina varumärken, och ett team av 60 personer som arbetar mot anti-förfalskning och även utredare och jurister.

Under de senaste tre åren har åtgärder genomförts i Kina och Korea, bland andra länder. Verksamheten innebär också att föra en aktiv politik med att informera allmänheten om de problem som är förknippade med att köpa olagliga produkter.

Ferragamo förklarade att hans företag skulle fortsätta att bekämpa försäljningen av förfalskade varor : "Vi kommer att ytterligare intensifiera vårt engagemang för att bekämpa varumärkesförfalskning under 2015." Han tillade: "På det här sättet kommer vi att fortsätta att föra detta krig med stor beslutsamhet, expanderande kontroller både online och offline ... bland annat med tullmyndigheterna." "

 

Vad jag tycker är viktigt som man ofta inte tänker på att den här förfalskningsindustrin ofta är kopplad till olagligheter inom andra områden som terrorism, trafficking, knarkhandel etc. Ur ett människorättsperspektiv finns det ofta inga rättigheter.

Varför är det här en så lukrativ handel? Är det så att det vi lär oss av doktrin i modestudier att imitation förutsätter att socialt lägre stående individer avundas de socialt högre stående och hänger sig åt imitativa aktiviteter för att tävla med ”bättre folk”, vinna erkännande och till och med tillträde till den privilegierade gruppen, som Hunt framfört. När jag tar del av en annan modeteoretikers åsikter ,Kawamura, och hans tankar kring modesystemets funktioner vad det gäller imitation, så ser jag klara samband med teoretikern Simmels trickle-down teori. Hur ett kopierande av högstatusgruppers syn på och användande av mode, sker av lågstatusgrupper. Sedan när dessa lågstatusgrupper, anammat modet, på en eller annan nivå, frångår högstatusgruppen modet och anammar ett nytt. (de vill inte kopplas samman med lågstatusgruppen)

Entwistle, guru på modehistoria, skriver om teorier kring imitation (emulering) och förklarar; att modet börjar på toppen av den sociala stegen och ”sipprar ned” mot de lägre klasserna som konsumerar elitmode i ett försök att kopiera eller efterlikna de högre sociala klasserna.

artikeln via: http://www.independent.co.uk/

 

In the article ”High fashion in couture offensive as 10,000 Ferragamo fakes are seized” by Joanna Bourke ( publiced in british magazine ”Independent” last week, as linked below) one can read about the fashion industries war against the knock-off market. I have quoted bits of the article and written about other problems related to the fake industry.

”Salvatore Ferragamo has joined other fashion giants in pledging to thwart the sale of knock-off  designer clothes and accessories, after more than 10,000 counterfeit versions of its products were seized last year.The Italian handbags and shoes specialist yesterday said it would step up its fight against the black market following the discovery of around 90,000 fake Ferragamo products advertised on online auctions in 2014.

The company said its lawyer had helped to ensure that 350 illegal websites were shut down in 2014, with a focus on China. Goods sold undercut genuine products. Last year more than 10,000 counterfeit Ferragamo goods were seized and destroyed, and the Chinese customs authorities confiscated about 1,500 products that were leaving the country. In total, the sale of goods worth a total $7m was blocked. The retailer has also won close to 10 civil court cases against those involved in illegal activities.

Ferruccio Ferragamo, the chairman, said: “In 2014 we increased the number of e-commerce sites that we monitor.  In China, we have also expanded our offline checks, targeting trade fairs and resellers in particular.” The company added that its crackdown had been helped by domestic and international parties taking offences more seriously.

Louis Vuitton’s parent  group, LVMH, is another business that wants a crack-down, saying the luxury industry “is particularly hard-hit” by the counterfeiting of goods. It said it has anti-counterfeiting measures for each of its brands, and a team of 60 people working on anti-counterfeiting, as well as investigators and lawyers.

Over the past three years actions have been carried out in China and Korea, among other countries. The business is also pursuing a proactive policy to inform the general public about the problems connected with buying non-legitimate products.

Mr Ferragamo explained that his company would continue to combat fake goods sales. “We will further intensify our commitment to fighting counterfeiting in 2015.” He added: “In this way, we will continue to wage this war with great determination, expanding controls both online and offline and ramping up anti-counterfeit measures, including with the customs authorities.” ”


What I think is important, as we often do not think about, is that this fake industry often is linked to lawlessness in other areas such as terrorism, human trafficking, drugs, etc. From a human rights perspective, there is often no rights at all.

Why is this such a lucrative trade? Is it a result of what we learned in the doctrine during fashion studies; that imitation requires that socially inferior individuals envy the socially superior and indulges in imitative activities to compete with the "better people", gain recognition, and even access to the privileged as Hunt rendered.

When I take part of what another fashiontheorists describes, Kawamura, about the fashion system's functions in terms of imitation, I see clear links with theorist Simmel's ”trickle-down theory”. How the copying of the upperclass approach to and use of fashion, is copied of lower classes. Then, when these lowclasses, take on that fashion, on one level or another, the upperclasses depart from that fashion and embrace a new one.

Entwistle, guru of fashion history, writes about theories of imitation (emulation) and explains; fashion starts at the top of the social ladder and "trickles down" to the lower classes who consume elite fashion in an attempt to copy or imitate the higher social classes.

article @ http://www.independent.co.uk/


My favourite watches

25 March 2015

I år hölls ”BaselWorld 2015” den 19-26 mars. Jag måste säga att mitt favoritsmycke, som jag alltid har på mig, är just min klocka. I år presenterades ett vackert ur från Harry Winston ”Premier Precious Butterfly”.

Picture from Vogue Russia

Men jag måste tillägga att förra årets klockmässa i Basel, visade min drömklocka och den var från Chanel. Vilket hantverk!

”Chanel Unveils The Mademoiselle Privé Camélia...”

Chanel samarbetade med ”Maison Lesage”, ett fransk couture broderi, för att skapa ”Mademoiselle Privé Camélia”, med urtavla av broderade med diamanter och pärlor.

Chanel tillämpade konsten med couturebroderi för deras ”Mademoiselle Prive”, en linje av damklockor, dekorerade med konsttekniker som emalj och gravyr. Klockan lanserades på Baselworld förra året. Camelian används av Chanel som ett återkommande motiv – Coco Chanels favoritblomma - Maison Lesage broderade en fin väv och använde sig av pärlor sydda med guld- och silkestrådar, i kombination med ”rose-cut diamanter och goldflakes”.

Urtavlan påbörjades med en teckning på ritpapper, som sedan perforerades med utformning, ett steg känd aspiquetage. Talkpuder ströddes därefter på ritpapper ovanpå det undre tyget, genom perforeringen överfördes designen i mönster på det underliggande tyget.Hantverkaren börjar sedan arbetet på själva tyget där talken bildar ett mönster till motivet. Trots all dekoration, är det fortfarande nästan oblat-tunt, med tillräckligt utrymme för händerna för att passera över broderiet.

”Mademoiselle Privé Camélia” finns i två modeller, båda i gult guld med diamanter som mäter 37,5 mm i diameter. Den andra är dekorerad med pärlor, gult- och vitt guld. Båda drivs som quartzur.

Kostnad ca 350.000 kronor.

This year the ”BaselWorld 2015” fair is ongoing march 19 - 26. I must say that my favourite jewellery, that I always wear, is my watch! This year the art fair presented a really nice one, from  Harry Winston”Premier Precious Butterfly”.

But I really must say that last years fair in Basel, presented my all time favorite. From Chanel and what a craftmansship!

Chanel Unveils The Mademoiselle Privé Camélia, With A Gold, Diamond And Pearl Embroidered Dial (With Specs And Price)

Chanel worked with the Maison Lesage, a French couture embroiderer, to create the dials for the Mademoiselle Privé Camélia, a delicate timepiece with a fabric dial embroidered with diamonds and pearls.

Chanel is applying the art of couture embroidery to its Mademoiselle Prive, a line of ladies timepieces decorated with metier d’arttechniques like enamelling and engraving. Launched at Baselworld last year, the Mademoiselle Prive Camelia has only just arrived in stores and features a dial created by the House of Lesage, a renowned embroidery specialist. Using the camelia as a recurring motif - the flower was a favourite of Coco Chanel - Maison Lesage created the dials by embroidering a fine fabric using pearls stitched with gold and silk threads, combined with rose-cut diamonds and gold flakes.

The dial starts with a drawing of the dial on tracing paper, which is then perforated according to the design, a step known ”aspiquetage”. Talcum powder is then sprinkled onto the tracing paper with the fabric underneath, transferring the design as the talc settles onto the fabric according to the perforations. The artisan then starts work on the fabric with the talc forming a guide to the motif. Despite all the lavish decoration on the dial, it remains wafer thin, with enough clearance for the hands to pass over the embroidery. 
 

The Mademoiselle Privé Camélia is available in two models, both in yellow gold cases with diamond set bezels measuring 37.5 mm in diameter. Both are powered by quartz movements. One is decorated with pearls, yellow and white gold papillons, and priced at 57,150 Singapore dollars.  (approx: 40.000 USD or 38.000 Euro)
 

Craftmanshipspictures and article below from: http://www.watchesbysjx.com/

 


Europe's Fashion History, Just a Click Away

25 March 2015

Jag har hittat en otrolig modeportal, en dröm för oss “fashion passionistas”.  Jag har varit inne i mode-portalen och den fungerar. Artikeln har jag fritt översatt och fritt citerat nedan. Längst ner följer länkar till både modeportalen och tidningen.

“Europe's Fashion History, Just a Click Away” by LIZA FOREMAN

Ett ambitiöst mode skapas och planeras ha sin debut 2 maj 2015 när ”Europeana Fashion” går online med cirka 100.000 digitala element från 22 europeiska museer och institutioner - ett galleri som sträcker sig från 1921 (en broderad klänning av Madeleine Vionnet till  Diana Vreeland, till designern Emilio Puccis utställning "Korrespondenser" vid Pitti Uomo mässan i Florens under 2005.

Projektets mål är att ha totalt 700.000 moderelaterade element i digital form och online och därmed bidra till att bevara europeiska modehistorien för framtida generationer.

"Det här är det första försöket att samla en sådan viktig samling av modeinnehåll från både privata och offentliga arkiv och museer", säger Aless Arezzi Boza, frilansmode curator baserad i Florens som övervakar webbplatsens innehåll och pr. "Och det är säkerligen en av de stora utmaningarna i projektet, för hittills, har mode varit spritt online och inte enkelt att söka”.

Nu, kommer de som går till www.europeanafashion.eu hitta information om projektet, en blogg om dess utveckling, ett socialt mediahörn med Twitter- och Facebookinlägg och en lista över moderelaterade händelser runt om i Europa.

När webbplatsen är helt klar, menar arrangörerna, att användarna kommer att kunna söka i arkiven efter datum, formgivare, objekt eller sökord. Ett klick på en viss bild visas en detaljerad vy och mer information, samt fler bilder, om dessa finns tillgängliga.

Objekten kommer att  inkludera bilder från modevisningar, catwalks, museiutställningar och installationer från modemässor; videors biografier; bloggar; dokumentation som inbjudningskort, som kan anses vara konstverk i sig; och artiklar från tidningar och tidskrifter från 1900talet.
"Mode är idag en del av ett allmänt kollektivt system och en del av Europas kulturella profil", menar Laudomia Pucci di Barsento , vice vd och image director hos Emilio Pucci och ägare av ”Fondazione Archivio Emilio Pucci”, som började digitalisera sitt arkiv för över ett decennium sedan.

"En allvarlig reflektion kring mode kultur och historia i en specialiserad portal, har blivit ett måste."

länk: www.europeanafashion.eu

länk: www.nytimes.com

 

I found an article in New York Times, about wonderful news for us fashion passionistas. I have taken a few quotes from the article, and further down you can follow detached links.

“Europe's Fashion History, Just a Click Away” by LIZA FOREMAN

An ambitious fashion archive is being readied for its debut May 2, when Europeana Fashion will go online with about 100,000 digital elements from 22 European museums and institutions — a gallery ranging from a 1921 embroidered dress by Madeleine Vionnet to a Diana Vreeland letter to the designer Emilio Pucci.

The project’s goal is to have a total of 700,000 fashion-related elements in digital form and online by March 2015, helping to preserve European fashion history for future generations.

“This is the first attempt to assemble such an important collection of fashion content from both private and public archives and museums,” said Alessandra Arezzi Boza, a freelance fashion curator based in Florence who oversees the site’s content and communications. “And it is surely one of the great challenges of the project as, until now, fashion content was scattered online and not easily searchable.”

For now, those who go to www.europeanafashion.eu will find details about the project, a blog about its development, a social corner with Twitter feed and Facebook posts, and a list of fashion-related events around Europe.

Once the site is fully ready, organizers say, users will be able to search the archives by date, designer, item or keyword. A click on a particular image will bring up a detailed view and more information, as well as more images, if available.

Items will include images from fashion shows, catwalks, museum exhibitions and installations in fashion fairs; videos; biographies; blogs; documentation like show invitations, which might be considered works of art in themselves; and articles from newspapers and magazines dating from the 18th century.

“Fashion is today part of a general collective system and part of Europe’s cultural profile,” said Laudomia Pucci di Barsento, vice president and image director of Emilio Pucci and owner of the Fondazione Archivio Emilio Pucci, which began digitizing its archive 10 years ago.

“A serious reflection on fashion culture and history on a specialized portal has become a must.”

 

Link: www.nytimes.com

Link: www.europeanafashion.eu


New York - Coming Up

22 March 2015

From Helena Rubenstein exhibition at "The Jewish Museum" N.Y

From the exhibition Laurie Simmons "How We See" at The Jewish Museum N.Y.

From the exhibition by Laurie Simmons "How We See" at The Jewish Museum N.Y.

Nästa vecka har jag planerat att flyga till ”The Big Apple”. Eftersom jag aldrig varit i N.Y, så har jag börjat titta på vilka events som kan vara intressanta. Eftersom jag vill uppleva lite kultur och gärna kopplat till mode, så verkar ”The Jewish Museum” intressant.

Tyvärr, missar jag Helena Rubenstein utställningen ”Beauty is Power”, eftersom utställningen stängdes i helgen, utställning beskrivs, fritt översatt av mig: ”Detta är den första utställningen för att utforska idéer, innovationer, och inflytande av den legendariska kosmetika entreprenören Helena Rubinstein (1872-1965). Madame (som hon var allmänt känd) hjälpte bryta ner status quo smak genom att sudda gränserna mellan handel, konst, mode, skönhet och design” Mason Klane curator.

Som tur är finns en annan utställning som jag vill se, Laurie Simmons ”How We See” (13mars – 9 augusti). Utställningen beskrivs, min egna översättning: "I ”How We See”, baserar Laurie Simmons på "Doll Girls" en subkultur av människor som förändrar sig med smink, kläder, till och med kosmetisk kirurgi för att se ut som Barbie, babydolls, och animerade karaktärer. Hon använder sig av traditionella high-school porträtt – och tonåringar presenterar sina idealiserade självt för kameran - Simmons fotograferade mannekänger sittande framför en gardin, beskurna från axlarna ner ". Kelly Taxter curator

Next week I plan to travel to the "Big Apple". Since I've never been in NY, I started looking at what events that could be interesting. I want to experience some culture and preferibly linked to fashion, so "The Jewish Museum" exhibitions seems interesting.

Unfortunately, I will miss Helena Rubenstein exhibition "Beauty is Power", as the exhibition closed down last weekend, anyhow the exhibition is described:

”This is the first exhibition to explore the ideas, innovations, and influence of the legendary cosmetics entrepreneur Helena Rubinstein (1872 – 1965). Madame (as she was universally known) helped break down the status quo of taste by blurring boundaries between commerce, art, fashion, beauty, and design” Mason Klane curator.

Fortunately, there's another exhibit that I want to see at ”The Jewish Museum”, Laurie Simmons' How We See "(march13 - august 9). The exhibition is described:

”In How We See, Laurie Simmons draws on the “Doll Girls” subculture of people who alter themselves with makeup, dress, and even cosmetic surgery to look like Barbie, baby dolls, and anime characters. Evoking the tradition of the high-school portrait — when teenagers present their idealized selves to the camera — Simmons photographed fashion models seated in front of a curtain, cropped from the shoulders down.” Kelly Taxter curator

All pictures are from website http://thejewishmuseum.org/

 


Maison Margiela by John Galliano SS 2015

21 March 2015

A ghostly figure shrouded in shadows, Kate Moss graces the pages of @wmag's April issue wearing the bride’s toile from the Maison Margiela Spring-Summer 2015 ‘Artisanal’ Collection.
Photographed by Paolo Roversi @maisonmargiela

The Maison Margiela ‘Artisanal’ bride: @NatashaPolyposes for @VogueRussia's April issue.
Photographed by @TxemaYeste @maisonmargiela

 

När John Galliano kom ut med sin första kollektion för Maison Margiela i januari, "Artisanal" lär han ha sagt, -I’m coming home!

Anledningen till att debuten för Maison Margiela skedde i hans hemstad London, är att designer sagt sig vilja ta steg-för-steg i att få tillbaka sitt självförtroende och i sin hemstad känner han att det finns så mycket kärlek och stöd för honom.

"Artisanal" kan ses lite som en självbiografi då kollektionen innefattar element från Gallianos kollektion "Incroyables" 1984, en kollektion som designern sagt var inspirerad av den franska revolutionens uppror, attityd och stil.


För att sätta John Galliano i ett bredare modeperspektiv så anses hans Saint Martin kollektion ”Incroyables 1984” tillsammans med Christian Diors ”New Look 1947” och Yves Saint Laurents ”Le Smoking 1966”, vara milstolpar i modets 1900-tals historia.

Enligt modehistorikern Valerie Steele markerade franska revolutionen (1789) slutet på ”ancien régime” och det blev en början på en ny frihet för modet. Kanske är det så Galliano ser på sitt skapande, att han vill trotsa normaliteter och utforska en ny värld? Jag tycker han lyckas, samtidigt som han fungerar som inspiration för många nya designers, inte minst Londonbaserade.

Dandyn Honore Balzac lär ha klassat in ”moderna varelser” i tre fack:Den som arbetar, den som tänker och den som gör ingenting. Med detta menade han följer tre olika existensformer; Det hektiska livet, det konstnärliga livet och det eleganta livet.

Är det inte underbart då, att mode innefattar alla existensformer?

 

When John Galliano came out with his first collection for Maison Margiela in January, Artisanal, he reportedly said, -I'm coming home!

The reason for the debut, at house Maison Margiela, took place in his hometown London, is that Galliano wanted to take one step at the time, to regain his confidence and in London, he felt that there are so much love and support for him.

”Artisanal” can seem to be somewhat of a part autobiography, due to elements from Galliano's collection ”Incroyables” 1984 inspired by the French revolution, rebellion, attitude and style.

To put John Galliano in a broader fashion perspective, it is considered that Gallianos Saint Martin Collection "Incroyables 1984" together with Christian Dior's "New Look 1947" and Yves Saint Laurent's "Le Smoking 1966", are milestones of recent fashionhistory.

According to fashionauthor Valerie Steele, the French Revolution (1789) marked the end of "ancien regime" and the beginning of a new freedom and courage. Perhaps Galliano with his creative work wants to defy normalities and explore a new world? I think he is succeeding, and at the same time serves as inspiration for many new designers.

The dandy Honore Balzac is said to have classified "modern beings" in three compartments: Those who work, those who think and those who do nothing. By this follows three different forms of existence; The hectic life, the artistic life and the elegant life.

Is not it wonderful, then, that fashion includes all forms of existence?

 


Alexander McQueen @ Victoria and Albert Museum London

20 March 2015

”I´m a big anarchist. I don´t belive in religion, or in another human being wanting to govern over someone else.... I do belive fashion is a voice.” Alexander McQueen

Britten Alexander McQueen företrädde England på ett nästintill kusligt sätt. När jag tänker England och nationella förtecken är det som först dyker upp; Punk, drottning, rutmönster, Madame Tussauds, Edgar Allan Poe och dödskallar. Vem har använt alla dessa företecken i sin design genom åren om inte ”Alexander den Store”? Han var mästaren av innovation och kunde hantverket med snitt till det yttersta.

Ett museumbesök på Victoria and Albert Museum i London känns som ett måste, som tur har jag lite tid på mig efter som utställningen ”Alexander McQueen, Savage Beauty” just öppnat.

(14mars-2 augusti 2015). www.vam.ac.uk

"I'm a big anarchist. I don't belive in religion, or in another human being wanting to govern over someone else .... I do belive fashion is a voice. "Alexander McQueen

Britten Alexander McQueen represented England so right on the spot its scary. When I think of England and national overtones, the first that comes to mind are: punk, Queen, check pattern, Madame Tussauds, Edgar Allan Poe and skulls.

Who has used all of the above through years of design, of course "Alexander the Great"! He was a champion of innovative creation and famous for his craftsmanship in cutting technics.t

A visit to the Victoria and Albert Museum in London feels like a must, the exhibition "Alexander McQueen Savage Beauty" just opened and I really hope to experience it.

 (march 14 – august 2 2015). www.vam.ac.uk

 

Picture from Instagram @Vamuseum  

Picture from Instagram @WorldMcQueen

Tulle and lace dress with veil and antlers, Widows of Culloden, Autumn/Winter 2006-07.

Model: Raquel Zimmermann at Viva London. Image: firstVIEW


WELCOME !!!

20 March 2015

Så, då var det äntligen dags att starta upp en egen hemsida. Efter en hel del planering och många idéer kring hemsidans utseende och innehåll känns det som om jag kommer hamna rätt. (men hemsidan är en pågående process, så den kan ändra utseende) Förhoppningsvis kommer hemsidan kännas rätt i tiden också. Jag kommer att skriva om mode och skönhet, eller ibland känns det som om det rätta epitetet kort och gott är; Här kommer en hemsida med estetiska förtecken!

Just nu studerar jag på Stockholms Universitet, men är alltid redo för olika utmaningar inom modeindustrin, allt i från praktiker, frilansuppdrag eller vanliga jobb på varierade sätt, kanske som modell eller varför inte modeassistent eller inom PR.

Jag är 21år nyss fyllda, men har ändå hunnit med en hel del. Planerna är att satsa lite mer på erfarenhet i arbetslivet än studier i höst och nästa vår, därefter tänkte jag ta en BA i mode som avslut under hösten 2016.

So, now its finally time to start up my own website. After a lot of planning and many ideas about the website's look and content, it feels as if I will end up as I thought. Hopefully at the right time too. I will be writing about fashion and beauty, or as maybe the right epithet could be; Here is a website with aesthetic overtones!Right now I am studying at the University of Stockholm, but I am always ready for different challenges in the fashion industry, preferably at fashion magazines or PR bureaus, all from freelance work, job opportunities or internships. Or you might want to hire me modeling jobs? See more under ”about”.

I am 21years this week, but feel like I managed to achieve a lot. The future plan is to get more experience by working than studies this upcoming fall and next spring, after that I intend to take a BA in fashionscience a course that starts up in fall 2016.

A short presentation in images from the past year....

Intern modeassistent Damernas Värld

(Enormt givande och utvecklande tack vare Martina Bonnier, Lisa Pettersson, Fia Tegner, Inger Holmström, Charlotta Gränsmark och Satu Väre)

Modestudier Stockholms Universitet

(Philip Warkander taggar upp modeintresset till max)

Damernas Värld ”Guldknappen 2014”

På scen chefredaktör Martina Bonnier och Whyreds Roland Hjort

(underbara dagar med kreativa designers och modefolk)

På bilden är klädd i hatt från modist Malinda Damgaard och klänning Lars Wallin design.

Modellade för underbara Marina Bonnier och hennes bokrelease ”Martinas Modevärld”

(En bok där jag är nämnd,  som en av de modeassistenter som Martina Bonnier tackar)

Modelluppdrag för www.nathalieschuterman.com photo Simon Pudas


LATEST POSTS
The page has some warnings